Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne14
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie34
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów – Zbuczyn

organizator:

Urząd Gminy Zbuczyn

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia dla uczniów – Zbuczyn

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 23 sierpnia 2010 r. i zakończy w nieprzekraczalnym terminie 15 września 2010 r. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów składa jeden z rodziców ucznia lub pełnoletni uczeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie ul. Jana Pawła II 1. Do wniosku załącza się zaświadczenia o wszystkich dochodach wszystkich osób w rodzinie, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Pomoc materialna może być przyznana:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującym odpowiednio obowiązek szkolny i obowiązek nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli 351 zł. Do dochodów rodziny zalicza się dochody wszystkich członków rodziny, w szczególności: wynagrodzenie netto, świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny wraz z innymi dodatkami, zasiłkiem pielęgnacyjnym, świadczeniem pielęgnacyjnym, diety pobierane z tytułu pełnienia funkcji obywatelskich, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego liczony w wysokości 207 zł z jednego hektara przeliczeniowego i inne dochody (np. z pracy dorywczej). W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przyznane decyzją stypendium szkolne może być wypłacone po przedłożeniu rachunków wystawionych na wnioskodawcę (czyli rodzica składającego wniosek lub pełnoletniego ucznia) i potwierdzających wydatki na rok szkolny 2010/2011 np. rachunek wystawiony w czerwcu 2010 r., w którym wpisano zakup książek do klasy V szkoły podstawowej, będzie poświadczał wydatki na dziecko, które będzie uczęszczało w roku szkolnym 2010/2011 do tej klasy.

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbuczynie.

Informacje pochodzą ze strony www.zbuczyn.pl

Kontakt

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel.: (25) 641 63 90

www.zbuczyn.pl