Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj. mazowieckiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 12.07.2013

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj. mazowieckiego

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z realizacją Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (min. na zakup literatury fachowej, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów  papierniczych, opłacenie korzystania z Internetu itp).  

Na rok szkolny 2013/2014 przygotowano 422 stypendia. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. wyniesie 4 560 zł (380 zł/ miesięcznie).

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1). w roku szkolnym 2012/2013 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
2). w roku szkolnym 2013/2014 będą uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
3). pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 1078 zł lub 1246 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
4). nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2013/2014 innego stypendium na cele edukacyjne, współfinansowanego ze środków unijnych.

Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą ponadto spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1). ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej, zdawanego w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 otrzymali co najmniej 35 punktów (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 będą uczęszczać do gimnazjum);
2). z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, zdawanego w latach 2009/2010, 2010/2011, otrzymali co najmniej 45 punktów (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 będą uczęszczać do szkół ponadgimnazjalnych);
2a). z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, zdawanego w latach 2011/2012, 2012/2013, otrzymali co najmniej 180% po zsumowaniu wyniku z matematyki i przedmiotów przyrodniczych (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 będą uczęszczać do szkół ponadgimnazjalnych);
3). w roku szkolnym 2012/2013 są laureatami lub finalistami konkursów, (wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu);
4). w roku szkolnym 2012/2013 są laureatami lub finalistami, olimpiad i turniejów, (wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu);
5). uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2012/2013 na poziomie nie niższym niż 4,80;
6). uzyskali średnią ocen z grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych/zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2012/2013 na poziomie nie niższym niż 5,00; a także muszą uzyskać min. 14 punktów, obliczonych na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć edukacyjnych.

Szkoła w obecności Wnioskodawcy, rejestruje Wniosek ucznia na portalu informatycznym i nadany mu Numer Identyfikacyjny podaje Wnioskodawcy.

Wnioskodawca, jako integralną część Wniosku przygotowuje również:
1). 2 jednobrzmiące egzemplarze Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, wypełnionego w części I na portalu informatycznym przez Wnioskodawcę, lub inną osobę wskazaną przez ucznia;
2). zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez pełnoletniego ucznia i/lub rodziców ucznia/ opiekunów prawnych;
3). oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4). 3 egzemplarze wypełnionego na portalu informatycznym i podpisanego przez Wnioskodawcę projektu umowy stypendialnej;
5). potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły wymienione we Wniosku kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia naukowe ucznia oraz dochód rodziny ucznia, w tym orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w rodzinie, jeśli taka sytuacja ma miejsce.

Wniosek, stanowiący wydruk Wniosku zarejestrowanego na portalu informatycznym wraz z kompletem dokumentów, składany jest przez Wnioskodawcę w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2012/2013, w terminie do dnia 5 lipca 2013 r. Natomiast do dnia 12 lipca 2013 r. wniosek składany jest osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na adres departamentu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, procedur i realizacji projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych są udostępnione na stronie internetowej www.mazovia.pl odnośnik: Edukacja i sport/Stypendia dla uczniów lub www.stypendia.oeiizk.waw.pl. Wszelkich informacji udzielają również pracownicy Wydziału ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: ul. Jagiellońska 36, 03-719 Warszawa pok. 205, 206 i 207, tel. 22 59 79 413, 22 59 79 418, 22 59 79 442, 22 59 79 449, 22 59 79 429 e-mail: stypendia@mazovia.pl

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa

stypendia@mazovia.pl
www.stypendia.oeiizk.waw.pl