Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia gminy Bystra-Sidzina

organizator:

Urząd Gminy Bystra-Sidzina

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Stypendia gminy Bystra-Sidzina

Wójt gminy Bystra-Sidzina informuje, że są dostępne wnioski dla uczniów i studentów oraz utworzone do nich regulaminy.

Wnioski są też dostępne w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina – pokój nr 12.

Wypełnione wnioski z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina w terminie od 15 do 30 września 2016 r.

Pomoc materialna w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci studiów I i II stopnia oraz studenci jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych zarówno w systemie stacjonarnym i zaocznym;

1. Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uzyskał średnią ocen z egzaminów w roku akademickim – co najmniej 4,5;

2) uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów (w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem) i nie korzystał z zaliczeń i egzaminów poprawkowych,

3) posiada publikacje naukowe, inne osiągnięcia naukowe, działa aktywnie w społeczności studenckiej, studiuje drugi fakultet, jest laureatem lub zajął od I do X miejsca w turniejach, rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub wyższej rangi;

2. Kryteria winny być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika Referatu Oświaty Urzędu Gminy Bystra – Sidzina.

3. Kserokopia wpisów do indeksu z ocenami za ostatni rok akademicki wymaga zachowania ciągłości numerowanych kartek, począwszy od dnia zaliczenia poprzedniego roku akademickiego, a skończywszy na ostatniej kartce zaliczonego roku akademickiego, będącego podstawą ubiegania się o stypendium.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia m.in. zaświadczenie o średniej ocen ( indeks), kopie dyplomów, publikacji, prac badawczych ( potwierdzone za zgodność  z oryginałem) itp.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane studenta (wnioskodawcy)
 • informacje o uczelni,
 • uzasadnienie wniosku (osiągnięcia studenta, średnia ocen, dodatkowy fakultet, działalność społeczna)

 

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina

1. Stypendium może otrzymać uczeń klasy IV –VI szkoły podstawowej, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej – 5,00,

2) uzyskał jedno z wymienionych poniżej wyróżnień:

a) jest laureatem bądź zajął I miejsce w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

e) jest finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym.

2. Stypendium może otrzymać uczeń gimnazjum, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej – 4,90;

2) uzyskał jedno z wymienionych poniżej wyróżnień:

a) jest laureatem bądź zajął I miejsce w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

e) jest finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym.

3. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej- 4,75;

2) uzyskał jedno z wymienionych poniże wyróżnień:

a) jest laureatem bądź zajął I miejsce w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

e) jest finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym.

4. Stypendia za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń klasy IV –VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej- 3,5 oraz uzyskał ocenę zachowania co najmniej dobrą;

2) uzyskał jedno z wymienionych poniżej wyróżnień:

a) jest laureatem bądź zajął I miejsce w turniejach, rozgrywkach sportowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w turniejach, rozgrywkach sportowych na szczeblu powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w turniejach, rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w turniejach, rozgrywkach sportowych na szczeblu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

e) jest finalistą turniejów, rozgrywek sportowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym.

5. Kryteria, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 winny być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub pracownika Referatu Oświaty.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia m.in. zaświadczenie o średniej ocen ( świadectwo), kopie dyplomów ( potwierdzone za zgodność z oryginałem) itp.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane instytucji lub osoby zgłaszającej (wnioskodawcy)
 • dane kandydata
 • informacje o szkole,
 • uzasadnienie wniosku

Szczegółowe informacje dot. stypendium dla uczniów znajdują się na stronie: www.bip.malopolska.pl

Szczegółowe informacje dot. stypendium dla studentów znajdują się na stronie: www.bip.malopolska.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.bystra-sidzina.pl

Kontakt

Urząd Gminy Bystra-Sidzina
Bystra Podhalańska 373
34-235
tel. 18 2681220
gmina@bystra-sidzina.pl
www.bystra-sidzina.pl

Dokumenty

do pobrania