Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
 • sportowe21
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów – gmina Szprotawa

organizator:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia dla uczniów – gmina Szprotawa

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego można składać w Ośrodku pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego 23, pokój nr 1 (sekretariat) w terminie:

 1. w przypadku uczniów szkół publicznych i niepublicznych w dniach: od 1 do 15 września 2010 r.
 2. w przypadku słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służ społecznych w dniach: od 1 do 15 października 2010 r.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
 • zasiłku celowego
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • wartości świadczeń w naturze
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Szprotawa. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć następujące dokumenty (w zależności od sytuacji ucznia):

 • zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. sierpień 2010 r., zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku), oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodów osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Szprotawie o nie/korzystaniu z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego, zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Szprotawie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych, wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów, odcinek renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, oświadczenie o wysokości dochodów osiąganych z prac dorywczych
 • w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego,okresowego oraz celowego wystarczy do wniosku załączyć zaświadczenie o korzystaniu z w/w świadczeń
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2009 roku,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto

Informacje pochodzą ze strony www.szprotawa.pl

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie
ul. Krasińskiego 23
67-300 Szprotawa
tel.: (68) 376 32 30
szprotawaops@wp.pl
www.szprotawa.pl