Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe95
 • inne12
 • sportowe32
 • artystyczne39
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla kandydatów na żołnierzy 2024

organizator:

Ministerstwa Obrony Narodowej

Rodzaj:
inne, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2024

Stypendia dla kandydatów na żołnierzy 2024

Coroczny program stypendiów adresowany jest do osób zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej, zwanych dalej „kandydatami”, którzy rozpoczną w danym roku akademickim naukę na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem studiów uzyskają tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Wysokość stypendium wynosi 50 % kwoty uposażenia zasadniczego żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Czasu na decyzję jest niewiele – termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia br.

Limit stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 określono na poziomie 100 osób.

Określony w decyzji limit stypendiów przyznawany jest wyłącznie dla kierunków zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w uczelniach wyższych innych niż uczelnie wojskowe.

Tryb składania i przyznawania stypendiów obejmuje złożenie wniosku do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji następujących wniosków:

 • przyznanie stypendium; – do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się zaświadczenie wydane przez rektora albo osobę przez niego upoważnioną o przyjęciu kandydata na studia w uczelni wyższej, które powinno zawierać określenie uczelni wyższej, kierunek studiów, termin (rok) rozpoczęcia i zakończenia wynikający z programu studiów, rodzaj studiów oraz tytuł uzyskiwany po ich ukończeniu.
 • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas szkolenia podstawowego (w trakcie studiów);
 • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów);
 • powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Obowiązki kandydata

W ramach realizacji Umowy Stypendysta zobowiązuje się w szczególności do:

 1. ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki lub okazania książeczki wojskowej z wpisem poświadczającym złożenie przysięgi wojskowej;
 2. nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych pasywnej rezerwy, w wymiarze do 21 dni;
 3. uczestniczenia w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej w module podoficerskim;
 4. ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w czasie kształcenia w ramach kursu oficerskiego;
 5. złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawanie w tej służbie przez okres nie krótszy niż 5 lat;
 6. dostarczania Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w terminie do dnia 30 marca oraz do dnia 30 września danego roku, zaświadczenia z uczelni wyższej, potwierdzającego zaliczenie poprzedniego semestru studiów; za dzień złożenia przyjmuje się dzień wpływu tego zaświadczenia do kancelarii Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;
 7. niezwłocznego informowania Szefa CWCR o wszelkich okolicznościach mających wpływ na przyznanie i wypłatę stypendium, w szczególności dotyczących utraty statusu studenta uczelni wyższej, uzyskania urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów, odbywania części studiów poza granicami państwa, a także o niespełnieniu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowe

Informacje pochodzą ze strony: wcrbrodnica.wp.mil.pl

Więcej informacji na temat aktualnych ofert stypendiów dla studentów uzyskacie za pomocą naszej wyszukiwarki.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Ministerstwa Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
tel. +48 22 6 280 031

gov.pl/web/obrona-narodowa