Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe28
 • artystyczne32
 • socjalne10
 • inne11
 • naukowe78
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Olecka 2023

organizator:

Urząd Miejski w Olecku

Rodzaj:
artystyczne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 30.09.2023

Stypendia Burmistrza Olecka 2023

Stypendia przyznawane uczniom za wysokie wyniki w dziedzinie nauki, artystycznej oraz sportu szkolnego to świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawane przez Burmistrza Olecka.

Stypendium może otrzymać uczeń, który w ocenianym roku szkolnym:

 • uczęszczał do klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
 • pobierał naukę w szkole podstawowej na terenie Gminy Olecko w roku szkolnym, którego dotyczą uzyskane osiągnięcia,
 • zyskał ze wszystkich przedmiotów pozytywne oceny roczne,
 • uzyskał co najmniej poprawną roczną ocenę z zachowania,
 • uzyskał wysokie wyniki w dziedzinie nauki/ artystycznej/ sportu szkolnego.

Ustanawiano następujące kryteria przyznania stypendiów:

 • stypendium w dziedzinie nauki I, II i III stopnia,
 • stypendium w dziedzinie artystycznej I, II i III stopnia,
 • stypendium w dziedzinie sportu szkolnego I, II i III stopnia.

O stypendium w dziedzinie nauki może ubiegać się uczeń, który reprezentując swoją szkołę lub gminę:

 • I stopnia – doszedł do ostatniego i decydującego etapu konkursu w dowolnej dziedzinie nauki na szczeblu ponadwojewódzkim lub krajowym w następstwie uczestnictwa w co najmniej jednym etapie konkursu – o zasięgu wojewódzkim,
 • II stopnia – zajął od 1 do 3 miejsca w konkursie w dowolnej dziedzinie nauki na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty lub uzyskał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim,
 • III stopnia – uzyskał tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim.

O stypendium w dziedzinie artystycznej może ubiegać się uczeń, który reprezentując swoją szkołę lub gminę osiągnął sukcesy w m.in. konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Stopień stypendium (I, II lub III) przyznany będzie na podstawie przedstawionych osiągnięć.

O stypendium w dziedzinie sportu szkolnego może ubiegać się uczeń, który reprezentując swoją szkołę:

 • I stopnia – zajął od I do XII miejsca w Finale Międzynarodowym lub zajął od I do III miejsca w Finale Ogólnopolskim,
 • II stopnia – zajął od IV do VIII miejsca w Finale Ogólnopolskim,
 • III stopnia – uzyskał tytuł mistrza województwa, – podczas zawodów organizowanych przez Szkolne Związki

Sportowe, Ludowe Zespoły Sportowe, inne podmioty wspierane przez Ministerstwo Sportu.
Wszystkie wymienione kryteria o przyznanie stypendium w dziedzinie artystycznej oraz sportu szkolnego dotyczą również grup artystycznych oraz dyscyplin zespołowych, w których do stypendium typuje członków grupy/zawodników ich nauczyciel/trener/instruktor w liczbie:

 • dwóch zawodników/dwie osoby, w przypadku grupy/zespołu liczącej/ącego do 6 osób (liczba zawodników drużyny liczona bez rezerwowych),trzech zawodników/trzy osoby, w przypadku drużyny/zespołu liczącej/ącego
 • ięcej niż 6 osób (liczba zawodników drużyny liczona bez rezerwowych).

Załączniki do wniosku:

Potwierdzenie spełnienia kryteriów następuje na podstawie:

 • kopii świadectwa szkolnego bądź świadectwa ukończenia szkoły – dla potwierdzenia otrzymanych ocen rocznych oraz oceny z zachowania,
 • kopii zaświadczenia od organizatora konkursu/dyplomu; regulaminu, np. konkursu; komunikatu końcowego/protokołu/podsumowania, wyników, np. konkursu – dla potwierdzenia uzyskania osiągnięcia w dziedzinie nauki, artystycznej lub sportu szkolnego.

Załączniki do wniosku składa się w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez WNIOSKODAWCĘ.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

 • dyrektor szkoły, do której uczęszczał uczeń w ocenianym roku szkolnym,
 • rodzic, opiekun prawny ucznia – z wyłączeniem sytuacji, gdy wnioskuje się o przyznanie stypendium w dziedzinie artystycznej oraz sportu szkolnego, które dotyczą grup artystycznych oraz dyscyplin zespołowych,
  inny podmiot wspierający bądź wdrażający działania edukacyjne, artystyczne lub sportu szkolnego na rzecz uczniów.

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie stypendium za rok szkolny 2022/2023 składa się do Burmistrza Olecka do 30 września.

Informacje dotyczące Stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko można uzyskać osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1 (pokój nr 06 ) lub telefonicznie pod numerem 87 520 24 94.

Informacje pochodzą ze strony: um.olecko.pl

Inne oferty stypendiów dla uczniów znajdziesz w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Olecku
Plac Wolności 1
19-400 Olecko
tel. 87 520 24 94
um@um.olecko.pl
um.olecko.pl