Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci45
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne7
 • naukowe68
 • muzyczne12
 • sportowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • lubuskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne w Lublinie 2020

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.10.2020

Stypendia artystyczne w Lublinie 2020

Na podstawie Uchwały Nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości Prezydent Miasta Lublin może przyznać:

 • stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury;
 • stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem;
 • stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

I. Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury (projekt stypendialny).
Stypendium może być przyznane osobie pełnoletniej, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem.
W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować nowy projekt o charakterze artystycznym lub z zakresu upowszechniania kultury.
Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:

 • film;
 • literatura;
 • muzyka;
 • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia;
  taniec;
 • teatr.

Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury może być realizowany w szczególności w zakresie:

 • animacji kultury;
 • organizacji wydarzeń kulturalnych;
 • edukacji kulturalnej i artystycznej;
 • wydawnictw kulturalnych;
 • zarządzania kulturą;
 • badań nad kulturą.

Dopuszcza się realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury.
Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza rok kalendarzowy. W roku kalendarzowym jedna osoba może zrealizować jeden projekt stypendialny.

Stypendium nie może być przyznane na:

 • realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
 • zakupy środków trwałych;
 • dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

II. Stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem (program wyjazdowy).

Stypendium może być przyznane osobie, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina oraz zgłosiła się lub otrzymała zaproszenie od organizatora wydarzenia.
Stypendium może być przyznane na sfinansowanie kosztów podróży, akredytacji i innych kosztów niezbędnych do realizacji programu wyjazdowego.
Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Stypendium nie może być przyznane na:

 • realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
 • zakupy środków trwałych;
 • dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

III. Stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina i jest laureatem międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub pleneru artystycznego o charakterze konkursowym. Kandydatem do stypendium może być osoba, która w roku uzyskania osiągnięcia artystycznego nie ukończyła 26 roku życia. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Terminy naborów:
Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednich formularzach w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin właściwej do spraw kultury w następujących terminach:

1) do 31 października 2020 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r. o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy;

2) do 31 stycznia 2021 r. w przypadku stypendiów za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej za osiągnięcia uzyskane w 2020 r.

3) do 31 marca 2021 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 czerwca a 31 grudnia 2021 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy;

4) w trakcie całego roku kalendarzowego, nie później niż na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu, w przypadku stypendiów na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem (program wyjazdowy).

Wniosek o stypendium może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin właściwej do spraw kultury.

Do wniosków stypendialnych prosimy także dołączyć podpisaną informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych.

UWAGA!!!

Wydział Kultury informuje, że zostały wykorzystane wszystkie środki przeznaczone w budżecie Miasta Lublin na 2020 r. na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Wobec powyższego, zakończony został nabór wniosków o stypendia na realizację programów wyjazdowych w 2020 r. (stypendia na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem), a wpływające wnioski nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

e-mail: mecenat.kultura@lublin.eu

Ewelina Pszczoła, tel. 81 466 3714
Iwona Rusinek, tel. 81 466 3720
Ewa Trzcińska, tel. 81 466 3714

Szczegółowe informacje i pełna dokumentacja: lublin.eu

Stypendia artystyczne dodawane są systematycznie na portal Moje Stypendium! 

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2
20-112 Lublin
tel. 81 466 3714
mecenat.kultura@lublin.eu
lublin.eu