Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne18
 • socjalne4
 • naukowe29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne w Lublinie 2020

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 02.11.2020

Stypendia artystyczne w Lublinie 2020

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin;

lub

 • Biurach Obsługi Mieszkańców, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu”:
 1. ul. Wieniawska 14;
 2. ul. Filaretów 44 ;
 3. ul. Szaserów 13-15;
 4. ul. Franciszka Kleeberga 12a;

lub

 •  osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Stypendium na realizację projektu artystycznego lub z zakresu upowszechniania kultury wynosi od 2.000 zł do 10.000 zł brutto. Projekty stypendialne można realizować między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2021 r. Czas trwania projektu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

 1. co najmniej jedną, oryginalną i aktualną (tj. dotycząca konkretnego projektu) rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury);
 2. podpisany życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury;
 3. dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Zaleca się przygotowanie dokumentacji twórczości na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive) – pliki powinny być opisane lub w wersji papierowej: dwustronny wydruk, nieprzekraczający formatu A4. Zaleca się podpisanie nośnika elektronicznego oraz dokumentacji w formie papierowej: imieniem, nazwiskiem, tytułem projektu stypendialnego. Wszystkie złożone dokumenty stanowią dokumentację archiwalną kategorii A i nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty należy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a formularze (wniosku i rekomendacji) kompletnie wypełnione. Należy zwrócić uwagę na oświadczenie wnioskodawcy znajdujące się bezpośrednio pod wnioskiem i zaznaczenie, zgodnie ze stanem faktycznym, właściwej opcji.
Wymagane dokumenty przedstawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) i podpisane przez osobę tłumaczącą.

Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j.).

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.
Przed złożeniem wniosku organizatorzy proszą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, dostępnym na stronie organizatora.

Do dnia 28 października 2020 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie (81 466 3714) lub mailowo.
Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju zachęca się, by złożyć wniosek jak najwcześniej.

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

e-mail: mecenat.kultura@lublin.eu

Ewelina Pszczoła, tel. 81 466 3714
Ewa Trzcińska, tel. 81 466 3714

Szczegółowe informacje i pełna dokumentacja: lublin.eu

Stypendia artystyczne dodawane są systematycznie na portal Moje Stypendium! 

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2
20-112 Lublin
tel. 81 466 3714
mecenat.kultura@lublin.eu
lublin.eu