Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne13
 • socjalne4
 • inne4
 • naukowe25
 • sportowe5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi

organizator:

Urząd Miasta Łodzi

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.01.2020

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił nabór wniosków o przyznanie w 2020 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury.

Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:

  1. sztuki wizualne;
  2. film;
  3. teatr;
  4. muzyka;
  5. taniec;
  6. literatura.

Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury może być realizowany w szczególności w zakresie:

   1. animacji kultury;
   2. organizacji wydarzeń kulturalnych;
   3. edukacji kulturalnej i artystycznej;
   4. badań nad kulturą.

Dopuszcza się realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury.

Projekt stypendialny musi być kierowany do mieszkańców Łodzi.

Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć.

Stypendium nie może być przyznane na:

  1. realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych w tym rozpraw doktorskich i habilitacyjnych;
  2. zakup środków trwałych;
  3. dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych kandydata.

Stypendium jest przyznawane osobom, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia. Kandydat przed złożeniem wniosku winien prowadzić działalność twórczą lub zajmować się upowszechnianiem kultury na terenie Miasta Łodzi. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł. Wysokość indywidualnego stypendium określa się na kwotę 10.000 zł.

Stypendia przyznawane są w systemie rocznym. obejmują okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wnioski należy składać w punkcie kancelaryjnym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), lub przesłać na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Każdy wniosek winien być złożony w oddzielnej kopercie, na której należy napisać imię i nazwisko kandydata oraz dziedzinę sztuki, której dotyczy wniosek. Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po wskazanym terminie. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łodzi.

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do ich uzupełnienia.

Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Gospodarki Mieszkaniowej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi przez ogłoszenia i zawiadomienia, a następnie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga

Wzór formularza, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzór karty oceny merytorycznej, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 638-43-73.

Informacje pochodzą ze strony: bip.uml.lodz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 102
90-926 ŁÓDŹ
tel. 42 638 43 73
LCKM@UML.LODZ.PL
bip.uml.lodz.pl