Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne – nabór organizacji

organizator:

Fundacja im. Stefana Batorego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2013

Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne – nabór organizacji

Kto może ubiegać się o dotacje

O dotacje mogą ubiegać się jedynie organizacje uczestniczące w programie, które:

– prowadzą lokalne programy stypendialne adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk i, szczególnie, z mniejszych miejscowości;
– środki na stypendia pozyskują z różnych źródeł (od władz samorządowych, lokalnego biznesu, indywidualnych darczyńców, ze zbiórek publicznych, z aukcji, z wpłat 1% itp.);
– współpracują ze stypendystami i angażują ich do pracy wolontariackiej na rzecz programu stypendialnego i lokalnej społeczności.

W jakiej wysokości dotacje są przyznawane, na jaki okres oraz jakie koszty można pokryć z dotacji

Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 000 zł (dla organizacji uczestniczących w programie od 10 lat lub dłużej) i 20 000 zł (dla pozostałych organizacji). Z dotacji można sfinansować stypendia dla uczniów oraz koszty obsługi, promocję programu i działania adresowane do stypendystów.

Stypendia powinny mieć charakter długofalowego (np. rocznego) wsparcia pomagającego uczniom w pokonywaniu kolejnych progów edukacyjnych, a nie np. jednorazowej zapomogi lub nagrody.
Jaki jest proces przyznawania dotacji

Wnioski oceniane są przez koordynatora programu. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji Batorego. Decyzje te są ostateczne i nie przewidziano możliwości odwołania.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące elementy:
– obszar działania i dopasowanie programu stypendialnego do lokalnych potrzeb i możliwości oraz zasady przyznawania stypendiów (m.in. kryteria wyboru stypendystów);
– zróżnicowanie źródeł finansowania programu stypendialnego i sposobów pozyskiwania funduszy na stypendia;
– formy współpracy ze stypendystami i angażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz programu stypendialnego i społeczności lokalnej;
– dotychczasowa współpraca z Fundacją Batorego, m.in. rzetelność i terminowość w składaniu sprawozdań, przestrzeganie zasad programu, udział w spotkaniach.

Warunki przekazania i wykorzystania dotacji

Jeśli dotacja zostanie przyznana, to:
– organizacja musi wykazać, że zebrała fundusze na program stypendialny co najmniej w takiej wysokości jak dotacja z Fundacji Batorego;
– organizacja musi zarówno dotację Fundacji Batorego, jak i zebrane przez nią fundusze, w całości wydać na program stypendialny w danym roku szkolnym;
– z kwoty dotacji i zebranych przez organizację funduszy stanowiących jej równowartość co najmniej 85% musi być wydane na stypendia, pozostałe 15% można przeznaczyć na koszty obsługi, promocję programu lub działania adresowane do stypendystów;
– z dotacji i zebranych przez organizację środków stanowiących równowartość dotacji nie można finansować wkładu do środków na stypendia oferowane przez inne organizacje.

Przykład: jeśli organizacji zostanie przyznana dotacja w wysokości 20 000 zł, to organizacja:

-musi zebrać co najmniej drugie tyle, czyli 20 000 zł, które przeznaczy na program stypendialny;
– musi wydać na program stypendialny co najmniej 40 000 zł (20 000 zł z dotacji i 20 000 zł zebrane z innych źródeł);
– ze środków w wysokości 40 000 zł musi wydać co najmniej 34 000 zł (85%) na stypendia, pozostałe 6 000 zł może wydać na obsługę programu, promocję, stronę www, współpracę ze stypendystami;
– ze środków w wysokości 40 000 zł nie może finansować np. wkładu do stypendiów pomostowych przekazywanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości czy stypendiów oferowanych w programach Akademii Rozwoju Filantropii: Agrafka Agory, Agrafka, i inne.

Organizacja będzie zobowiązana zwrócić środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z powyższymi warunkami.

Terminy

do 1 marca – składanie wniosków
do 30 kwietnia – powiadomienie organizacji o przyznaniu dotacji
do 1 września – powiadomienie o wysokości zebranych środków
do 30 października – składanie sprawozdań okresowych
do 31 lipca następnego roku – składanie sprawozdań końcowych

Składanie wniosków

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji obowiązującymi w Programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne.

Wniosek należy przygotować na formularzu wniosku. Do wniosku należy dołączyć:

Sprawozdanie finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) oraz listę przychodów (źródło i kwota)

Jeśli w wymienionych niżej dokumentach wprowadzono zmiany (w stosunku do ubiegłego roku) to Organizatorzy proszą o ich przesłanie (jeśli zmian nie wprowadzono to nie należy ich dołączać):
– dokumenty dotyczące programu stypendialnego: regulamin programu, regulamin pracy komisji, – formularz wniosku, wzór umowy stypendialnej, ew. inne
– odpis z KRS
– statut

Wniosek, podpisany przez upoważnione osoby, i potrzebne załączniki należy przesłać do dnia 1 marca (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
z dopiskiem: Program Równe Szanse

Wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przesłać na adres e-mail: szanse@batory.org.pl (liczy się data wysłania poczty elektronicznej).
Składanie sprawozdań

Sprawozdanie okresowe należy przesłać na formularzu sprawozdania w wersji elektronicznej do dnia 30 października na adres e-mail: szanse@batory.org.pl.

Sprawozdanie końcowe, podpisane przez upoważnione osoby, należy przesłać na formularzu sprawozdania w wersji elektronicznej do dnia 31 lipca na adres e-mail: szanse@batory.org.pl.

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
z dopiskiem: Program Równe Szanse

Do sprawozdania należy dołączyć:

Kopie artykułów prasowych opisujących prowadzony program stypendialny
Wybrane (najlepsze) zdjęcia z przedsięwzięć realizowanych w ramach programu stypendialnego.

Wersję elektroniczną sprawozdania (bez załączników) należy przesłać na adres e-mail: szanse@batory.org.pl (liczy się data wysłania poczty elektronicznej)

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
szanse@batory.org.pl
www.rowne-szanse.pl