Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Programie dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

organizator:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
międzynarodowe, ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.05.2024

Programie dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia (dalej „Program”).

Program stwarza młodzieży polonijnej możliwość odbycia studiów w Polsce oraz podniesienia poziomu znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

O stypendium w ramach Programu mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria (odrębne dla osób bez polskiego obywatelstwa oraz odrębne dla osób z polskim obywatelstwem i obywatelstwem innego kraju):

Wnioskodawcy bez polskiego obywatelstwa ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA:

 • nie posiadają polskiego obywatelstwa;
 • posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydaną w trakcie procedury repatriacyjnej.

Z wymogu przedstawienia ww. dokumentów są zwolnione osoby, które:

brały udział w jednym z realizowanych przez NAWA od 2018 roku naborów wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz spełniły kryteria formalne w trakcie oceny wniosku

lub

pobierały stypendium w realizowanym przez NAWA Programie stypendialnym dla Polonii na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 lub semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24;

 •  planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów II stopnia[1] w roku akademickim 2024/25 lub planują kontynowanie studiów II stopnia – dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 (w odniesieniu do skali ocen 2-5) lub wyższą z dotychczasowego toku studiów II stopnia[2]);
 • w momencie składania wniosku do Programu studiują na studiach I stopnia[3] lub uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia nie wcześniej niż w 2022 r. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów stacjonarnych II stopnia w Polsce, prowadzonych w języku polskim, które z dotychczasowego toku tych studiów[4] uzyskały średnią ocen 4,75 lub wyższą;
 • nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się Wnioskodawców, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2022 r. oraz Wnioskodawców, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów;
 • nie pobierali dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu dla Polonii na studiach II stopnia[5];
 • nie otrzymali negatywnej opinii Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Wnioskodawcy z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA:

 • posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju;
 • planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów II stopnia w roku akademickim 2024/25;
 • w momencie składania wniosku do Programu studiują na studiach I stopnia[6] poza Polską lub uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia poza Polską – nie wcześniej niż w 2022 r.;

Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które w ramach ścieżki dla osób z obywatelstwem Polski oraz obywatelstwem innego kraju pobierały stypendium w ramach Programu stypendialnego dla Polonii na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, i które w momencie składania wniosku do Programu studiują w Polsce na studiach I stopnia[7] lub uzyskały w Polsce dyplom ukończenia studiów I stopnia – nie wcześniej niż w 2022 r.;

 • nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się Wnioskodawców, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2022 r. oraz Wnioskodawców, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów;
 • nie pobierali dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu dla Polonii na studiach II stopnia[8];
 • odbywali cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej i studiów I stopnia poza granicami Polski;
 • nie otrzymali negatywnej opinii Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program umożliwia otrzymanie stypendium na kształcenie na studiach II stopnia w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Ponadto, w uczelniach publicznych, Program umożliwia cudzoziemcom bezpłatne kształcenie. Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym NAWA realizowanym na warunkach stypendialnych.

Wnioskodawca na etapie ubiegania się o środki finansowe w Programie wybiera jedną ze ścieżek stypendialnych:

 1. kurs przygotowawczy oraz studia II stopnia;
 2. studia II stopnia.

Wybór ścieżki stypendialnej w Programie jest wiążący przez cały okres uczestnictwa w Programie[9].

Kurs przygotowawczy NAWA poprzedzający studia w Polsce trwa jeden rok akademicki, a jego celem jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów związanych z planowaną dziedziną studiów. W kursie przygotowawczym nie uczestniczą osoby, które ukończyły lub studiują na studiach I stopnia w Polsce.

Ścieżka stypendialna bez kursu przygotowawczego przeznaczona jest wyłącznie dla osób z bardzo dobrą znajomością języka polskiego, na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w języku polskim[10].

Przed wyborem ścieżki stypendialnej Programu Wnioskodawcy powinni zapoznać się z wymaganiami uczelni dotyczącymi zasad rekrutacji, w tym wymaganiami dotyczącymi znajomości języka polskiego i zasadami prowadzenia ewentualnych egzaminów językowych.

Wnioskodawcy zakwalifikowani na kurs przygotowawczy NAWA w ramach Programu realizują kurs w ośrodku wskazanym przez NAWA. Przydział do ośrodków realizujących kurs przygotowawczy warunkowany jest w szczególności dziedziną planowanych studiów oraz dostępnością miejsc w ośrodkach.

Osoby, które wybrały ścieżkę stypendialną „kurs przygotowawczy oraz studia” uczestniczą w rekrutacji na studia od roku akademickiego 2025/26 w trakcie odbywania kursu, w terminach wskazanych przez wybraną uczelnię.

NAWA nie pośredniczy w rekrutacji Wnioskodawców na studia. Wnioskodawcy samodzielnie i niezależnie od złożonego w Programie wniosku uczestniczą w rekrutacji na wybranej przez siebie uczelni.

Stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obejmuje możliwość podjęcia studiów stacjonarnych II stopnia w języku polskim ze stypendium na uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poza lingwistyką stosowaną oraz kierunkami filologicznymi (filologiami obcymi), z wyjątkiem filologii polskiej i filologii polskiej jako obcej.

Lista uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Informacje o studiach w Polsce znajdują się na stronie www.study.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.studia.gov.pl/wybierz-studia.

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

Zapraszamy też do innych ofert stypendiów naukowych dla studentów w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel. + 48 451 058 640
polonia@nawa.gov.pl
nawa.gov.pl