Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • artystyczne14
 • naukowe39
 • inne9
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny Rządu RP im. K. Kalinowskiego 2024

organizator:

Rząd RP, Studium Europy Wschodniej UW

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, inni
Zasięg:
międzynarodowe, ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2024

Program stypendialny Rządu RP im. K. Kalinowskiego 2024

Program KK Staże stanowi kontynuację i rozwinięcie Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego. Został utworzony w 2016 r., jako forma kształcenia skierowana do absolwentów wyższych uczelni na Białorusi, którzy z przyczyn politycznych (represje) nie mogą kontynuować działalności naukowo – badawczej w swoim kraju.

KANDYDACI
Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego – Program KK Staże adresowany jest do obywateli Białorusi nieposiadających obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, krajów UE i EFTA. Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, społeczną czy publiczną zajmujących się szeroko pojmowaną transformacją (polityczną, społeczną, ekonomiczną), których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w przyszłości na Białorusi zdobytej w Polsce specjalizacji.
Stypendia są przyznawane na realizację projektów badawczych, w oparciu o propozycje złożone w ramach procesu aplikacji przez kandydatów.
Łączny czas trwania stażu wynosi 9 miesięcy (od początku października do końca czerwca) – z możliwością przedłużenia o kolejny miesiąc (do 31 lipca). Warunki umożliwiające przedłużenie stażu znajdują się w Regulaminie Programu Staży.
Realizacja programu dla osób wykazujących się znajomością języka polskiego na poziomie umożliwiającym realizację stażu rozpoczyna się 1 października 2024 r.
Osoby o słabej znajomości j. polskiego zostaną skierowane na miesięczny, intensywny kurs językowy rozpoczynający się 1 września br.
Realizacja stażu rozpoczyna się 1 października 2024 r. i trwa do 30 czerwca 2025 r.
Wysokość stypendium wynosi obecnie 2.400,- zł.
Stypendyści samodzielnie pokrywają koszty ubezpieczenia
Stypendystom Programu II konsulaty RP na Białorusi (właściwe ze względu na miejsce zameldowania) będą przyznawać wizy na okres trwania stażu.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Ukończone studia wyższe (studia II stopnia lub studia jednolite, zakończone obroną pracy, z tytułem magistra lub specjalisty) przede wszystkim w obszarach nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych – dotyczących szeroko pojmowanego procesu transformacji.
 • Wiek kandydatów do 35 lat (możliwe są odstępstwa w uzasadnionych przypadkach).
 • Ogólna orientacja w problematyce związanej z proponowanym projektem – motywacja do jego przeprowadzenia pod opieką Tutora i obrony.
 • Udziału w Programie nie mogą brać osoby pobierające naukę lub odbywające staż w innej polskiej publicznej jednostce edukacyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami magisterskimi.
 • Kwestionariusz kandydata dostępny na stronie (www.studium.uw.edu.pl).
 • Zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego projektu (w języku polskim).
 • Konspekt planowanej w okresie stażu pracy badawczej (w języku polskim).  CV w języku polskim wraz z fotografią.
 • Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych.
 • Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych.
 • Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące zdaniem kandydata pomóc w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej.

TRYB KWALIFIKACJI
Komplet dokumentów w formacie PDF należy przesłać na adres mailowy bialorus.studium@uw.edu.pl od 15 marca do 15 maja 2024 r.
Należy również wypełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem
https://forms.gle/ciCsUiu3z2sHVXK39
Rozpatrywane będą tylko kandydatury zawierające komplet poprawnie wypełnionych dokumentów.
Foldery i kwestionariusze będą dostępne na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej UW.
Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:

 • I etap obejmuje kwalifikację formalną, przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty – kandydaci, których zgłoszenia będą zaakceptowane do dalszego procedowania zostaną o tym poinformowani do 15 czerwca 2024 r.
 • II etap kwalifikacji polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Komisją Kwalifikacyjną na przełomie czerwca i lipca 2024 r. (szczegółowe terminy zostaną ogłoszone po zakończeniu I etapu).

Rozmowy kwalifikacyjne mogą odbywać się w formie zdalnej (o szczegółowym terminie przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Programu) lub stacjonarnej (w siedzibie SEW UW).
O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez Biuro Programu w terminie do 31 lipca 2024 r.
O przydziale do konkretnej uczelni w Polsce osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo przez Biuro Programu najpóźniej do 15 września 2024 r.

OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I INNE WARUNKI REALIZACJI STYPENDIUM
Stypendium KK jest realizowane na podstawie decyzji Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Studium Europy Wschodniej UW zapewnia koordynację stażu podczas trwania Stypendium i przydziela stypendystów do uczelni w Warszawie.
Stypendyści otrzymują na czas stażu opiekunów naukowych (tutorów), którzy będą wspierać realizację projektu będą promotorami ich prac końcowych.
Stypendyści są zobowiązani posiadać (wykupione na własny koszt) ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące okres pobytu na stypendium w Polsce.
Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.
Stypendyści otrzymają zestaw słowników językowych i pomocy naukowych.

Do obowiązków stypendysty należy:

 • przestrzeganie Regulaminu Stażu i Umowy podpisanej z UW,
 • ustalenie z Tutorem rocznego programu pobytu oraz aktywności naukowej – w tym zakresu i tematu pracy stanowiącej przedmiot stażu oraz tematów 2 referatów (semestralnych fragmentów pracy końcowej), wygłaszanych na seminariach,
 • przygotowanie i wygłoszenie jednego referatu w ramach organizowanych w SEW UW seminariów wewnętrznych Programu,
 • odbycie oraz zaliczenie minimum 5 zajęć akademickich tygodniowo (seminariów, wykładów etc.), zgodnych z tematyką pobytu, w tym obowiązkowo zajęć prowadzonych przez Tutora i, jeśli to możliwe, zajęć metodologicznych z zakresu specjalizacji stypendysty,
 • udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego przez 2 semestry i zaliczenie tych zajęć,
 • stały kontakt z Tutorem w ramach cotygodniowych konsultacji,
 • przygotowanie pracy końcowej w j. polskim o objętości min. 50 str., opatrzonej właściwym aparatem naukowym,
 • obrona pracy końcowej najpóźniej do końca czerwca 2025 r.

W przypadku niewywiązywania się stypendysty z ww. obowiązków, a także w przypadku łamania prawa RP, przepisów uczelni, bądź też ogólnych zasad współżycia społecznego, stypendium może zostać wstrzymane.

Wręczenie dyplomów ukończenia Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego – Program II odbędzie się w Warszawie, w ostatnim tygodniu czerwca 2025 r.
Obsługą organizacyjną Programu zajmuje się Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej UW.

BIURO PROGRAMU
Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego mieści się na Uniwersytecie
Warszawskim, przy Studium Europy Wschodniej, ul. Oboźna 7, lok. 5 (wejście od ul. Sewerynów)
Tel.: 48 519 635 615
e-mail: bialorus.studium@uw.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony: studium.uw.edu.pl

Inne oferty stypendiów znajdziesz w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego
ul. Oboźna 7, III p., lok. 5 (wejście od ul. Sewerynów)
00-332 Warszawa
tel. 48 519 635 615
bialorus.studium@uw.edu.pl
studium.uw.edu.pl