Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019″

organizator:

Województwo Lubelskie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 26.09.2016

Program Stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019″

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego: Lubelska kuźnia talentów 2016-2019.

To program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2016/2017 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych: zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 4 000 PLN, czyli 400 zł miesięcznie.
Projekt zakłada przyznanie 232 stypendiów. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 70% dla uczniów techników, 20% dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i 10% dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie/słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1) są uczniami/słuchaczami szkoły lub placówki z terenu województwa lubelskiego lub są uczniami/słuchaczami szkoły lub placówki z terenu innego województwa, zamieszkującymi jednocześnie na terenie województwa lubelskiego;
2) uzyskali promocję do klasy programowo wyższej/na semestr programowo wyższy, w której będą kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;
3) spełniają co najmniej 1 z poniższych kryteriów:
a) w roku szkolnym/semestrze poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium uzyskali średnią z rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych wyższą lub równą 4,75,
b) w roku szkolnym/semestrze poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium uzyskali średnią z rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych nie niższą niż 3,00 oraz byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów tematycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
4) wyrażą zgodę na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje, regulaminy przyznawania stypendiów oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Kultury, Edukacji i Sportu
ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 516
tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 716

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście lub przez placówkę pocztową w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

lub w formie elektronicznej na adres www.liboi.lubelskie.pl w terminie
od dnia 1 września 2016 r. do dnia 26 września 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.lubelskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin Lublin
tel. 81 441 66 00
info@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl

Dokumenty

do pobrania