Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj. pomorskiego -kolejna edycja

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 16.07.2012

Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj. pomorskiego -kolejna edycja

O wsparcie stypendialne w ramach Programu mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1). w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium w ramach Program, będą uczniami gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,
2). posiadają zameldowanie na terenie województwa pomorskiego,
3). pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie we właściwym roku podatkowym nie przekraczał dwukrotności kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
4). uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek:
a). w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,0,
b). w gimnazjum – co najmniej 4,75,
c). w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 4,4,
5). uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, średnią ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych co najmniej 5,0, przy czym:
a). w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, na który składany jest wniosek, będą uczniami klas pierwszych gimnazjum, do średniej ocen należy wliczyć ocenę z trzech przedmiotów: matematyki i dwóch wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych lub technicznych (wskazanych na podstawie świadectwa ukończenia szóstej klasy),
b). w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, na który składany jest wniosek, będą uczniami klas drugich i trzecich gimnazjum lub uczniami szkół ponadgimnazjalnych, do średniej ocen należy wliczyć ocenę z dwóch przedmiotów: matematyki i jednego wybranego przedmiotu matematyczno – przyrodniczego lub technicznego (wskazanych na podstawie świadectwa ukończenia właściwej klasy),
6). uzyskali na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:
a). co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, lub
b). co najmniej 60 punktów łącznie z obu części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, uzyskanych do 2011 r., lub
c). co najmniej 240 % łącznie z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, uzyskanych od 2012 r. (przyjmując, że sumuje się otrzymany wynik procentowy z każdego zakresu obu wymienionych części).

Katalog przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych
a). dla klasy VI szkoły podstawowej – matematykę, przyrodę, technikę, informatykę,
b). dla gimnazjum – matematykę, fizykę z astronomią, geografię, chemię, biologię, informatykę, technikę,
c). dla zasadniczych szkół zawodowych – matematykę, fizykę i astronomię, geografię z ochroną środowiska, przedmioty techniczno-zawodowe ujęte w programie nauczania szkół ponadgimnazjalnych za wyjątkiem praktyk zawodowych,
d). dla techników, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych – matematykę, fizykę i astronomię, chemię, biologię, geografię, technologię informacyjną, informatykę, przedmioty techniczno-zawodowe ujęte w programie nauczania szkół ponadgimnazjalnych za wyjątkiem praktyk zawodowych,

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za:

1. uzyskane osiągnięcia ucznia w wybranych, maksymalnie trzech konkursach wojewódzkich i ponadwojewódzkich gdzie konkursy, turnieje i olimpiady – oznaczają konkursy, turnieje i olimpiady organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125);
2. miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich;
3. miejsce zamieszkania na obszarach słabych strukturalnie.

W roku szkolnym 2012/2013 średni miesięczny dochód rodziny obliczany będzie na podstawie dochodów rodziny za rok 2011 i nie może być wyższy niż 1008 zł netto lub 1166 zł netto (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Termin złożenia, papierowej wersji wniosku o przyznanie stypendium upływa 16 lipca 2012 roku – po uprzednim wypełnieniu wniosku w elektronicznym generatorze wniosków i wydrukowaniu
(decyduje data wpływu wniosku na adres wskazany w ust. 7 lub data stempla pocztowego).

Do wypełnionego w generatorze i wydrukowanego wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. Informację o dochodach rodziny uzyskanych we właściwym roku podatkowym, oświadczenie potwierdzające źródła i wysokość uzyskanych dochodów i oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły/szkoły wyższej – (załączniki nr 1, 2 i 3) wraz z wszelkimi dokumentami (lub kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) niezbędnymi do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie ucznia oraz orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – dopuszcza się możliwość dostarczenia przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego Informacji o dochodach uzyskanych we właściwym roku podatkowym wraz z niezbędnymi potwierdzającymi je oświadczeniami i dokumentami w terminie wskazanym w ust. 4 niezależnie od złożonego przez wnioskującą szkołę wniosku o przyznanie stypendium (osobiście lub drogą pocztową),

2. wyniki egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – dotyczy uczniów wszystkich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

3. zaświadczenia organizatorów potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z póź.zmianami, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy),

4. aktualne poświadczenie o zameldowaniu wystawione przez właściwy urząd gminy.

Informacje pochodzą ze strony www.pomorskie.eu

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

stypendia@woj-pomorskie.pl
www.pomorskie.eu