Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • socjalne11
 • artystyczne35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

powiat przeworski – stypendia dla studentów kierunku lekarskiego 2023

organizator:

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, podkarpackie
termin składania wniosków: 10.11.2023

powiat przeworski – stypendia dla studentów kierunku lekarskiego 2023

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023.742 ze zm.), mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb i zasady przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXII/234/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 maja 2021 r. poz. 1946 wraz ze zm. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 5 czerwca 2023r. poz.3023). Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych;
  nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego
  i rodzicielskiego w chwili składania wniosku;
 • zawrze umowę w której zobowiąże się do podjęcia pracy w SP ZOZ Przeworsk.

Wnioski należy składać:

 • w terminie do dnia 10 listopada 2023r.
 • osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe
  w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk;
  lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP na adres: (/SPPrzeworsk/skrytka)
  III.WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek składa zainteresowany student zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz o średniej ocen ze wszystkich egzaminów
  z dotychczasowego przebiegu kształcenia;
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w chwili składania wniosku;
 • zobowiązanie studenta do podjęcia pracy w ramach stażu podyplomowego w terminie do 6 miesięcy po uzyskaniu dyplomu lekarza, po uprzednim uzyskaniu prawa wykonywania zawodu oraz kontynuacji zatrudnienia po zakończeniu stażu w SP ZOZ w Przeworsku przez okres:
  2 lata gdy student pobiera stypendium od VI roku studiów
  3 lata gdy student pobiera stypendium od V roku studiów
  4 lata gdy student pobiera stypendium od IV roku studiów.
 • wskazanie specjalizacji, która student zobowiązuje się podjąć w okresie zatrudnienia w SP ZOZ w Przeworsku, o którym mowa w pkt. 4. Preferowana jest specjalizacja z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Przeworsku wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Stypendium ma charakter finansowy i jest przyznawane na okres maksymalnie do 9 miesięcy
w każdym roku studiów począwszy od podpisania umowy do czasu planowanego zakończenia okresu kształcenia.
Wysokość stypendium wynosi 3 000 zł miesięcznie.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Przeworskiego.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Przeworskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji.

Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana wnioskodawcom pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu Przeworskiego.

Stypendium może być wypłacone studentowi wyłącznie po zawarciu umowy stypendialnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków. Do umowy student jest zobowiązany dołączyć zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Lista specjalizacji lekarskich priorytetowych dla SP ZOZ w Przeworsku – stan na październik 2023 r.

Wykaz specjalizacji:

 • Chirurgia
 • Interna
 • Geriatria
 • Ortopedia

Informacje pochodzą ze strony: powiatprzeworsk.pl

Innych ofert stypendialnych dla studentów szukaj w naszej wyszukiwarce!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
tel. 16 648 70 09
starosta@powiatprzeworsk.pl
www.powiatprzeworsk.pl