Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie70
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • artystyczne38
 • socjalne10
 • inne12
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Poronin – stypendia sportowe 2024

organizator:

Urząd Gminy Poronin

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.06.2024

Poronin – stypendia sportowe 2024

Uchwała nr LXIII/440/2023 Rady Gminy Poronin z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień za wyniki sportowe. Do 10 czerwca 2024 r. można składać wnioski o stypendia i nagrody sportowe.

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki sportowe

 • Gmina Poronin funduje stypendia sportowe zawodnikom uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 • Zasady przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów oraz ich wysokość określa niniejszy Regulamin.
 • Stypendia przyznaje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Stypendialnej.
 • W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: Zastępca Wójta Gminy, radni – członkowie Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Gminy Poronin, przedstawiciel Referatu PSIT Urzędu Gminy Poronin.
 • Przewodniczącym Komisji jest Zastępca Wójta Gminy, który kieruje jej pracami.
 • Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy Poronin.
 • Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek Wójta Gminy Poronin, radnych Rady Gminy, Sołtysów, zawodnika, opiekuna prawnego lub klubu sportowego, w którym jest on zrzeszony. Wnioskodawca składa pisemny wniosek na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Wnioski o stypendium składa się raz w roku do 10 czerwca roku kalendarzowego. 9. We wniosku o przyznanie stypendium zawiera się informacje o najlepszych osiągnięciach zawodnika w roku bieżącym oraz w roku poprzednim. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia oraz Oświadczenie osoby pobierającej stypendium. W przypadku osoby uczącej się, zawodnik jest zobowiązany do dołączenia do wniosku zaświadczenia o statusie ucznia/studenta. 10.Stypendium może otrzymać zawodnik posiadający licencję zawodnika (w przypadku, gdy jest ona przyznawana), biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii seniorów, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który nie pobiera stypendium sportowego z budżetu państwa i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • zajął co najmniej 10 miejsce w mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski,
 • zajął miejsce w pierwszej 30., Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub w edycji Pucharu Świata,
 •  został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich,
 • zajął co najmniej 6 miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych.

Stypendium może otrzymać zawodnik, posiadający licencję zawodnika (w przypadku, gdy jest ona przyznawana), biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii juniorów, który nie pobiera stypendium sportowego z budżetu Państwa i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 •  zajął co najmniej 10 miejsce w Pucharze Polski,
 • zajął co najmniej 3 miejsce w zawodach rangi wojewódzkiej lub regionalnej,
 • zajął co najmniej 6 miejsce w Olimpiadzie Młodzieży lub Mistrzostwach Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3574
 • zajął miejsce w pierwszej 30. Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub w edycji Pucharu Świata,
 •  został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich,
 • zajął co najmniej 6 miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych. 12.W przypadku podobnych wyników pierwszeństwo przyznania stypendium sportowego ma zawodnik będący w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Poronin może zadecydować o przyznaniu Nagrody zamiast Stypendium za wyniki sportowe.
Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec) i jest wypłacane jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Stypendium wynosi od 200 do 800 zł miesięcznie w kategorii seniorów.
Stypendium wynosi od 100 do 600 zł miesięcznie w kategorii juniorów.
Jedna osoba może otrzymywać tylko jedno stypendium.
Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do 30 czerwca oraz wydaje pisemną rekomendację, określającą proponowaną wysokość stypendium i okres wypłacania. 19.Wójt Gminy, określając wysokość stypendium, bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu. 20.Wójt Gminy przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy. W danym roku liczba przyznawanych stypendiów nie może przekroczyć 12.
Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany do ponownego dostarczenia do dnia 15 września Oświadczenia osoby pobierającej stypendium.
Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach:

 • zawodnik został czasowo zdyskwalifikowany,
 • zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego,
 • na wniosek zawodnika,
 •  niezłożenia w terminie określonym w ust. 8. Oświadczenia osoby pobierającej stypendium sportowe.

Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 21. Wypłatę stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny od najbliższego terminu płatności.
Stypendium cofa się w następujących przypadkach:

 • zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
 • zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
 • zawodnik został zdyskwalifikowany w roku pobierania stypendium,
 • zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.

Informacje pochodzą ze strony: www.poronin.pl

Inne stypendia sportowe znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin

gmina@poronin.pl
www.poronin.pl