Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci79
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne35
 • sportowe27
 • socjalne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nie zagubić talentu 2023 – stypendia dla młodzieży z Podkarpacia

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.07.2023

Nie zagubić talentu 2023 – stypendia dla młodzieży z Podkarpacia

Program „Nie zagubić talentu” jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego.
W ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” przyznawane są:

 • Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
 • Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
 • Nagrody pieniężne.

O stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może ubiegać się osoba, która w dniu składania wniosku:

 •  jest uczniem szkoły podstawowej położonej na terenie województwa podkarpackiego i:
  a) posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim, w tym co najmniej jedno osiągnięcie jest uzyskane w olimpiadzie bądź w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty oraz
  b) uzyskała średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,20,
 • jest uczniem szkoły ponadpodstawowej położonej na terenie województwa podkarpackiego i:
  a) posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim i co najmniej jedno osiągnięcie jest uzyskane na szczeblu ogólnopolskim oraz
  b) uzyskała średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,80.

O stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może ubiegać się uczeń, który w bieżącym roku szkolnym spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • w dniu składania wniosku jest uczniem szkoły położonej na terenie województwa podkarpackiego,
  ukończył co najmniej VI klasę szkoły podstawowej,
 • posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

O nagrodę pieniężną może ubiegać się uczeń:
szkoły podstawowej, który w bieżącym roku szkolnym:

 • w dniu składania wniosku jest uczniem szkoły położonej na terenie województwa podkarpackiego,
  został laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej punktowanych wyników lub
 • został wielokrotnym laureatem konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub
  został laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który w bieżącym roku szkolnym:

 • jest uczniem szkoły położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • został laureatem trzeciego stopnia ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady.

szkoły zawodowej, który w bieżącym roku szkolnym:

 • jest uczniem szkoły położonej na terenie województwa podkarpackiego,
  został laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej lub
 • został laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

O nagrodę pieniężną może ubiegać się również absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podkarpackiego, który uzyskał świadectwo dojrzałości i został laureatem trzeciego stopnia ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady.

W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach, nagroda zostanie przyznana za osiągnięcie o najwyższej randze.

Nagroda pieniężna może być przyznana szkole lub placówce, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z terenu województwa podkarpackiego, za:

 • szczególne osiągnięcia artystyczne zespołu artystycznego, na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, działającego odpowiednio przy tej szkole lub placówce,
 • szczególne osiągnięcia naukowe zespołu uczniów tej szkoły.
  Nagrodę pieniężną dla zespołu przyznaje się nie częściej niż co 3 lata.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 400 zł wypłacane przez 10 miesięcy.
Wysokość nagrody uzależniona jest od liczby nagrodzonych.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody pieniężnej występuje uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody pieniężnej dla zespołu artystycznego lub zespołu osób występuje dyrektor szkoły lub placówki.

Wnioski składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu na adres:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
z dopiskiem Program „Nie zagubić talentu”

Wnioski należy składać do dnia 15 lipca br. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku.

Wnioski ocenia Komisja powołana przez Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Komisja opiniująca wnioski o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół podstawowych, przyznając punkty uwzględnia w szczególności:

 •  średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych,
 • osiągnięcia:

a) w konkursach i olimpiadach organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).
b) edukacyjne inne.

Komisja opiniująca wnioski o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, przyznając punkty uwzględnia w szczególności:

 • średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych,
 • osiągnięcia w olimpiadach i turniejach, o których mowa w § 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036):
  a) olimpiady przedmiotowe, których laureaci zwolnieni są z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
  b) olimpiady, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym,
  c) turnieje i olimpiady, w których laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego,
 •  osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym,
 • konkursy organizowane przez szkoły wyższe,
 •  inne osiągnięcia naukowe.

Komisja opiniująca wnioski o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne uwzględnia w szczególności:

 • osiągnięcia na poziomie międzynarodowym,
 • osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim,
 • osiągnięcia na poziomie wojewódzkim.

Komisje opiniujące mogą wziąć pod uwagę sytuację rodzinną lub materialną kandydata do stypendium.
Komisja o przyznanie nagród pieniężnych ocenia wnioski pozytywnie bądź negatywnie. Pozytywnie ocenione wnioski o przyznanie nagród pieniężnych przedstawiane są Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

Informacja pochodzi ze strony: www.podkarpackie.pl

W naszej bazie możecie znaleźć też inne stypendia dla uczniów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 00
urzad@podkarpackie.pl
edukacja.wrotapodkarpackie.pl