Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • artystyczne17
 • naukowe39
 • socjalne8
 • inne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Wodzisław

organizator:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Referat Projektów Edukacyjnych Wydziału Oświaty

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Wodzisław

Stypendia w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim.

Pozytywną ocenę formalną uzyskuje Wniosek złożony przez ucznia, który spełnia łącznie następujące warunki:
1). jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej  o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze województwa;
2). średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł;
3). średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych uzyskana przez ucznia w  roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,60;
4). średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w  roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,00.
Ocenie merytorycznej podlegają Wnioski pozytywnie ocenione formalnie.
Ocena merytoryczna polega na przyznawaniu uczniowi, na podstawie informacji zawartych we

Wniosku, punktów za spełnienie następujących kryteriów:
1) obligatoryjnych, na które składają się:
a. średnia ocen z przedmiotów kierunkowych – maksymalnie 30 punktów;
b. średnia ocen  z pozostałych przedmiotów – maksymalnie 15 punktów;
2) fakultatywnych, na które składają się pozostałe osiągnięcia ucznia umożliwiające uzyskanie dodatkowych punktów:
a. udział w olimpiadach/konkursach/turniejach – maksymalnie 15 punktów.

Obowiązujące druki wniosków są dostępne w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu wodzisławskiego, w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2 oraz przy ul. Pszowskiej 92a (pok. 206), na stronie internetowej Starostwa pod adresem www.powiatwodzislawski.pl, jak również w urzędach gmin na terenie powiatu wodzisławskiego.

Termin składania wniosków od 08.09 do 30.09.2010r
. w szkole ponadgimnazjalnej bądź w gimnazjum,  w której uczeń pobiera naukę w roku szkolnym 2010/2011. W przypadku uczniów niepełnoletnich w ich imieniu wnioski składają rodzice/opiekunowie prawni.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 32/453 99 67 – Referat Projektów Edukacyjnych Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Wodzisławiu Śl.

Informacje pochodzą ze strony www.powiatwodzislawski.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Referat Projektów Edukacyjnych Wydziału Oświaty
.
Wodzisław Śląski
tel. (32) 453 99 67

www.powiatwodzislawski.pl