Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
 • naukowe41
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Lubliniec

organizator:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Lubliniec

Stypendia w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim.

Warunki jakie musi spełnić uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium:

1. jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze Powiatu Lublinieckiego;

2. średni miesięczny dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł;

3. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium, wynosi co najmniej 4,60;
a). w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie gimnazjum średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie ze szkoły podstawowej,
b). w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie z gimnazjum;

4. średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,00:
a). w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie gimnazjum średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie ze szkoły podstawowej,
b). w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie z gimnazjum;

Do Wniosku o przyznanie stypendium, należy dołączyć:

1). deklarację uczestnictwa w Projekcie, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu;
2). świadectwo ukończenia klasy, a w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole, w roku szkolnym, w którym ubiega się o stypendium, odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły) lub zaświadczenie dyrektora szkoły poświadczające uzyskane przez ucznia średnie ocen w ostatnim roku szkolnym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
3). Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu;
4). oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia ubiegającego się o stypendium, stanowiące załącznik nr 11 do Regulaminu;
5). dokumenty, którymi uczeń zobowiązany jest poświadczyć wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku podatkowym, określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (m.in.: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2009 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny, także tych, którzy nie osiągają żadnych dochodów; zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych – w przypadku rodzin posiadających gospodarstwo rolne; oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2009 rok wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, łącznie z osobami niepełnoletnimi);
6). dyplomy lub inne dokumenty poświadczające udział ucznia w konkursie/olimpiadzie/turnieju szczebla co najmniej wojewódzkiego (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły) – jeśli dotyczy;
7). oświadczenie PIT -2C osoby ubiegającej się o stypendium (składają tylko osoby niepracujące).

Wnioski można składać w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, pok. nr 25 lub w szkole (w przypadku szkół, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Lublińcu).
Wzory dokumentów dostępne będą w Starostwie Powiatowym pok. nr 25, w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (34) 35 10 530.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
Lubliniec
tel. (34) 35 10 530

www.lubliniec.starostwo.gov.pl