Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • inne9
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 22.02.2024

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych

Od 14 lutego br. można składać wnioski w ramach projektów pn. “Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Mazowiecki Regionalny” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Warszawski Stołeczny” dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy stypendialnej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania określa Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół zawodowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 w roku szkolnym 2023/2024, który jest załącznikiem do uchwały nr 197/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 21 listopada 2023 r.

Nabór wniosków o udzielenie pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2023/2024 jest realizowany w ramach projektów pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Mazowiecki Regionalny” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Warszawski Stołeczny”, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, Priorytet VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działanie 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów”. Stypendium można otrzymać wyłącznie w ramach jednego z tych programów, w zależności od tego, czy szkoła, w której uczeń pobiera naukę znajduje się na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego czy Regionu Mazowieckiego Regionalnego.

Region Warszawski Stołeczny (RWS) obejmuje: m.st. Warszawę i 9 okolicznych powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

Region Mazowiecki Regionalny (RMR) obejmuje 28 powiatów: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, płocki, pułtuski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, płoński, przysuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, sokołowski, wyszkowski, węgrowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski, oraz 4 miasta na prawach powiatu: Radom, Ostrołęka, Płock i Siedlce.

Wnioskodawcy uprawnieni do ubiegania się o stypendium
Stypendium przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkole zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego bez względu na miejsce zamieszkania.

O stypendium w ramach programu stypendialnego może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do następnej klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub otrzymał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub prowadzącej kształcenie zawodowe;
 • w roku szkolnym 2023/2024 jest uczniem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zlokalizowanej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego lub Regionu Mazowieckiego Regionalnego;
 • w roku szkolnym 2023/2024 do 31 sierpnia 2024 r. nie ukończy 24 roku życia;
 • jest członkiem rodziny, w której przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka rodziny ucznia, nie przekracza 3370 zł albo 3820 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • oraz jeden z poniższych warunków:

w przypadku ucznia klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, który w roku szkolnym 2022/2023 ukończył szkołę podstawową – uzyskał średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów ogólnych na poziomie nie niższym niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, oraz uzyskał średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,25. Średnią arytmetyczną oblicza się na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023;
w innym przypadku – uzyskał średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów kształcenia zawodowego na poziomie nie niższym niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, oraz uzyskał średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,50. Średnią arytmetyczną oblicza się na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia poprzedniej klasy lub szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023.

Wysokość stypendium
Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wynosi 7 000 zł.

Wypłata stypendium następuje w jednej transzy na warunkach określonych w umowie stypendialnej.

Stypendium przyznaje się na okres realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego Ucznia (IPRZU) od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. IPRZU opracowuje uczeń we współpracy z nauczycielem-opiekunem, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, również we współpracy z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Przykładowe wydatki, na które można przeznaczyć stypendium, określa par. 6 Regulaminu.

Nabór wniosków
W dniach od 14 lutego 2024 r. (godz. 13:00) do 22 lutego 2024 r. (godz. 23:59) należy założyć konto Ucznia oraz zarejestrować Wniosek o udzielenie pomocy stypendialnej na stronie internetowej programu stypendialnego .

W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia rejestracji na stronie internetowej programu należy wysłać listem poleconym wydrukowany i podpisany Wniosek, wraz z jednym egzemplarzem wymaganych dokumentów, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym numer ID z dopiskiem: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego. ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Dopuszcza się złożenie dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru: dla RMR w Delegaturze Urzędu w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku, w Radomiu, w Siedlcach, w Żyrardowie; dla RWS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Inne dokumenty aplikacyjne (oprócz Wniosku) wymagane w procedurze ubiegania się o stypendium:

 • Oświadczenia Wnioskodawcy;
 • Oświadczenie uczestnika programu stypendialnego o przetwarzaniu danych osobowych;
 • Dokument potwierdzający status ucznia (np. oświadczenie/zaświadczenie o uczęszczaniu do Szkoły w roku 2023/2024), zawierający pełną nazwę i adres szkoły oraz datę i podpis dyrektora szkoły/ upoważnionej osoby wraz z imienna pieczęcią;
 • Kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia edukacyjne ucznia, w tym świadectw ukończenia szkoły lub klasy oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, turniejach i konkursach, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły, w której uczeń pobierał naukę w poprzednim roku szkolnym lub pobiera naukę w roku szkolnym 2023/2024;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dochodowego lub ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej:
  zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny ucznia, w tym ucznia, za rok podatkowy 2022,
  zaświadczenie z właściwego urzędu gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
  zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej albo oświadczenie o nieosiąganiu żadnych dochodów, w przypadku osoby w rodzinie ucznia, która pozostaje bez pracy, nie osiąga dochodów i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy,
  inne nie wymienione powyżej dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4. Patrz Pouczenie do ustalenia spełnienia warunku dochodowego w zakładce Dokumenty.
  Dodatkowe informacje (kontakt)
  Szczegółowe informacje o programie stypendialnym znajdują się na stronie internetowej programu.

kontaktować się z Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerami telefonów:

22 59 79 437
22 59 79 214
22 59 79 416
Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami
Dopuszcza się możliwość założenia konta Ucznia oraz rejestracji Wniosku na stronie internetowej programu stypendialnego przy pomocy pracowników Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. Wniosek o pomoc w założeniu konta oraz dokonaniu rejestracji należy złożyć w terminie naboru Wniosków wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Informacje pochodzą ze strony: mazovia.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa
tel. 22 59 79 437
urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mazovia.pl