Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne45
 • socjalne25
 • naukowe110
 • inne17
 • sportowe45
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lubelska kuźnia talentów 2024-2025

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 12.07.2024

Lubelska kuźnia talentów 2024-2025

Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 10.4 Kształcenie Zawodowe, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych uczęszczających do szkół zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno- ekonomicznej. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 368, kształcących się w formie dziennej, uczniów i uczennic techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych oraz szkół policealnych, pobierający naukę w szkołach, na obszarze województwa lubelskiego (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie), wybranych w oparciu o kryteria edukacyjne i społeczno-ekonomiczne takie jak trudna sytuacja materialna ucznia, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadanie statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, posiadanie statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej, posiadanie przez członka rodziny ucznia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów dochodowych lub wychowywanie ucznia w rodzinie niepełnej – przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów dochodowych, którzy na dzień składania wniosku nie ukończyli 24. roku życia.

Rezultat projektu:

Wsparcie stypendialne pozwoli na zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie rozwoju osobistego i edukacyjnego, wpłynie na zmniejszanie problemów i barier w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Stypendyści otrzymają pomoc opiekunów dydaktycznych, w celu identyfikacji mocnych stron ucznia, stworzenia dla niego Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (IPRE) wraz z określeniem celów rozwojowych i zaplanowaniem wydatków przeznaczonych na ich realizację. 368 uczniów i uczennic, dzięki stypendium i wsparciu opiekuna dydaktycznego zrealizuje swoje zaplanowane w IPRE cele rozwojowe. Wsparcie stypendialne będzie wynosiło 600 zł miesięcznie, na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w roku szkolnym 2024-2025 r.

Wartość projektu: 3 047 040,00 zł
Europejski Fundusz Społeczny Plus i Budżet Państwa : 2 742 336,00 zł

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2024-2025 należy składać w terminie od 21 czerwca do 12 lipca 2024 r.

Wniosek, pobrany ze strony internetowej www.lubelskie.pl, należy wypełnić elektronicznie (na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym) i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej i uzupełnionej o wymagane podpisy) w zamkniętej kopercie zawierającej opis:

 • imię i nazwisko Wnioskodawcy,
 • adres Wnioskodawcy,
 • dopisek: „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025” – WNIOSEK
  należy wysłać za pośrednictwem placówki pocztowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub złożyć w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Do dokumentacji złożonej w wersji papierowej jako element niezbędny do usprawnienia procesu weryfikacji, należy dołączyć elektroniczny plik, z którego został wydrukowany wniosek. Elektroniczny plik należy zabezpieczyć hasłem wskazanym w papierowej wersji wniosku. Po przeprowadzeniu weryfikacji, jeżeli zostanie dołączony fizyczny nośnik danych jako element niestanowiący integralnej części wniosku, zostanie on zwrócony Wnioskodawcy.

Wniosek można przesłać także w formie dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP), na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: /umwlwl/SkrytkaESP, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.lubelskie.pl

A po więcej ofert stypendiów naukowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki stypendiów!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. A. Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 47 81 102
stypendia_ue@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl