Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny

organizator:

Gmina Bieliny

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 30.11.2018

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny

Rozpoczęła się kolejna edycja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny

Mając na względzie wspieranie rozwoju młodych ludzi oraz zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwijania i kształtowania uzdolnień edukacyjnych samorząd Gminy Bieliny umożliwia im rozwijanie talentów, przygotowanie do dalszego zdobywania wiedzy i działania w społeczności lokalnej.

W tym celu powstał Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny, w ramach którego młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i studenci mogą uzyskać wsparcie na rozwijanie pasji i zainteresowań.

Stypendystami mogą zostać osoby wykazujące uzdolnienia i osiągnięcia naukowe, ale również ci, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, działają i utożsamiają się ze swoją „małą Ojczyzną”, są jej potencjałem i stanowią pozytywny wzorzec dla środowiska lokalnego.

Pragniemy wspierać młodą generację Bielinian, którzy wprawdzie kontynuują naukę poza granicami gminy, ale tu mieszkają, działają na rzecz rozwoju samorządu i czynnie uczestniczą w kreowaniu nowych inicjatyw i przedsięwzięć. Poprzez stypendia ich aktywność i talent będą wspierane i promowane zarówno w środowisku lokalnym jak i poza nim.

Stypendia są przyznawane osobom zamieszkującym na terenie Gminy Bieliny. Kandydaci mogą ubiegać się o stypendia w trzech kategoriach.

W ramach pierwszej z nich wspierana jest edukacja uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, którzy w klasyfikacji końcowej (tj. w roku szkolnym 2017/2018) uzyskali średnią ocen przynajmniej 4,5 i ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą. Dodatkowo punktowany jest udział w konkursach artystycznych, regionalnych, zawodach sportowych i innych oraz praca w organizacjach i stowarzyszeniach na rzecz społeczności lokalnej promując Gminę Bieliny (wolontariat, inne).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: dyrektor szkoły, rodzice/ prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego, pełnoletni uczeń lub organizacja pozarządowa, podmiot z nią zrównany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wspierający bądź wdrążający działania edukacyjne, artystyczne lub sportowe na rzecz uczniów.

W przypadku ucznia niepełnoletniego w dniu składania wniosku, wszystkie dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących wyniki w nauce oraz kopie dokumentów wskazujących szczególne osiągnięcia.

Wnioski należy składać za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2017/2018.

Uwaga! Kategoria obejmuje również absolwentów szkół ponadgimnazjalnych pod warunkiem, że kontynuują oni naukę na studiach stacjonarnych.

W tej kategorii o stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Oznacza to, że w ramach stypendium nie będą oceniane wyniki nauki w klasach gimnazjum.

Uczniowie i absolwenci klas gimnazjalnych mogą ubiegać się o stypendium w ramach funduszu stypendialnego im. JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Ks. Prof. Karola Teligi prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielin.

Druga kategoria określa wspieranie edukacji studentów mieszkających na terenie Gminy Bieliny. Stypendium może otrzymać student studiów stacjonarnych, który mieszka na stałe na terenie Gminy Bieliny, nie ukończył 25 roku życia i otrzymał średnią ocen min 4,0. (tj. w roku akademickim 2017/2018).

Dodatkowo punktowany jest:

– drugi kierunek studiów stacjonarnych,

– udział w konkursach artystycznych, regionalnych i zawodach sportowych i innych,

– praca w organizacjach i stowarzyszeniach na rzecz społeczności lokalnej promują Gminę Bieliny (wolontariat, inne).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują: student, upoważniony przedstawiciel uczelni lub organizacja pozarządowa, podmiot z nią zrównany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wspierający bądź wdrążający działania edukacyjne, artystyczne lub sportowe na rzecz uczniów.

Wnioski można składać za wyniki klasyfikacji na koniec roku akademickiego.

W ramach trzeciej kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci mogą ubiegać się o stypendium za aktywność społeczną i samorządową. Nagradzana będzie aktywność na rzecz innych z najbliższego otoczenia, w szczególności w formie wolontariatu.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

– uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania

– w ciągu ostatnich dwóch lat przed przyznaniem stypendium podejmowali różnorodne działania wolontarystyczne na rzecz społeczności swojej szkoły lub społeczności lokalnej gminy Bieliny,

– co najmniej przez rok pracowali jako wolontariusze,

– wykazali się konsekwencją i wytrwałością w trakcie roku szkolnego w realizacji zadań na rzecz innych osób.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić: dyrektor szkoły, rodzice/ prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego, pełnoletni uczeń, organizacja pozarządowa, podmiot z nią zrównany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wspierający bądź wdrażający działania woluntarystyczne.

Stypendium przyznawane będzie także studentom, którzy:

– w ciągu ostatnich dwóch lat przed przyznaniem stypendium podejmowali różnorodne działania wolontarystyczne na rzecz społeczności swojej szkoły lub społeczności lokalnej gminy Bieliny,

– co najmniej przez rok pracowali jako wolontariusze,

– wykazali się konsekwencją i wytrwałością w realizacji w trakcie roku akademickiego zadań na rzecz innych osób.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują: student, upoważniony przedstawiciel uczelni, organizacja pozarządowa, podmiot z nią zrównany na podstawie ustawy o działalności, pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wspierający bądź wdrażający działania wolontarystyczne.

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Bieliny, ul. Partyzantów 17 26-004 Bieliny, pok. nr 14 – Sekretariat.

Pierwsza edycja Lokalnego Programu… odbyła się w roku 2013. Dotychczas zostało nagrodzonych ponad 40 osób: uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami regulaminu i składania formularzy zgłoszeniowych.

Informacje pochodzą ze strony: www.bieliny.pl

Kontakt

Gmina Bieliny
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny


www.bieliny.pl