Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs stypendialny Fundacji „Praca dla Niewidomych” 2020

organizator:

Fundacja „Praca dla Niewidomych”

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2020
liczba stypendiów: 3
wartość stypendium: 900 zł

Konkurs stypendialny Fundacji „Praca dla Niewidomych” 2020

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) realizuje projekt przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku pod nazwą „Warto się uczyć”. Komplet dokumentów wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na studia należy dostarczyć do Fundacji do 30 września 2020 roku.

Celem projektu jest wyrównywanie szans życiowych osób z niepełnosprawnością wzroku w sferze edukacji oraz przyczynianie się do polepszania warunków ich samorealizacji. W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, będące obywatelami polskimi lub obywatelami innych krajów posiadającymi Kartę Polaka, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a ponadto kształcą się na studiach I, II lub III stopnia bądź na studiach jednolitych.

Mając powyższe na uwadze, spośród uczestników konkursu zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 900 złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2020/2021.

Aby ubiegać się o stypendium, należy dostarczyć do Fundacji:

 • wniosek o przyznanie stypendium, zawierający jego uzasadnienie oraz informację dotyczącą sposobu wykorzystania stypendium;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, potwierdzona kopia lub skan);
 • zaświadczenie o byciu studentem w roku akademickim 2020/2021;
 • wypełniony formularz danych osobowych;
  wynik egzaminu maturalnego – kopia lub skan dokumentu (dotyczy osób rozpoczynających studia licencjackie lub studia jednolite w październiku 2020 r.);
 • zaświadczenie o zaliczonym semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 wraz z wynikami;
 • oświadczenie o miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny wnioskodawcy – przy ustalaniu wysokości dochodu należy uwzględnić wszystkie dochody uzyskane w 2019 roku, w tym także stypendia oraz stałe zasiłki pomocy socjalnej;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz z datą oraz miejscem.

Stypendium otrzymają osoby, które uzyskają najwięcej punktów wyliczonych na podstawie ustalonych przez Fundację kryteriów. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Fundacji.

Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Fundacja „Praca dla Niewidomych”, ul. Jasna 22,00-054 Warszawa, z dopiskiem „Stypendium FPdN 2020/2021″. O terminie nadesłania dokumentów decyduje data stempla pocztowego.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.fpdn.org.pl

A do naszej wyszukiwarki codziennie trafiają nowe oferty stypendiów, nie tylko naukowych!

Kontakt

Fundacja „Praca dla Niewidomych”
ul. Jasna 22
00-054 Warszawa
tel. 22 826 88 66
fpdn@fpdn.org.pl
www.fpdn.org.pl

Dokumenty

do pobrania