Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • socjalne14
 • sportowe28
 • naukowe92
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Gorlice – powiatowe stypendia sportowe 2020

organizator:

Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2020

Gorlice – powiatowe stypendia sportowe 2020

Do 15 listopada 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego. Wniosek kieruje zawodnik lub jego opiekun prawny do Zarządu Powiatu Gorlickiego na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3. Będzie to piąta edycja stypendiów dla wybitnych sportowców z terenu powiatu gorlickiego.

W myśl zapisów Regulaminu stypendium sportowe przyznawane będzie zawodnikowi, który jednocześnie spełnia wszystkie wymagania zawarte poniżej:

 • uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich;
 • jest członkiem klubu sportowego oraz reprezentuje kraj lub klub sportowy, którego jest członkiem na zawodach sportowych;
 • w roku ubiegania się o przyznanie stypendium lub w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym;
 • jest objęty programem szkolenia;
 • w chwili przyznania stypendium sportowego nie ukończył 25 lat;
 • złożył w wymaganym terminie wniosek o przyznanie stypendium sportowego.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego kieruje zawodnik lub jego opiekun prawny do Zarządu Powiatu Gorlickiego na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a także adres macierzystego klubu sportowego zrzeszającego tego zawodnika;
 • poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego klubu sportowego oraz o uprawianiu w tym klubie dyscypliny sportu;
 • opis wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowy osiągniętego przez zawodnika, wraz z komunikatami końcowymi z zawodów i dokumentami będącymi opisem zawodów sportowych, podczas których dany zawodnik osiągnął wysoki wynik sportowy;
 • opis programu szkolenia, wraz z poświadczeniem polskiego związku sportowego lub macierzystego klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, że zawodnik jest objęty tym programem;
 • wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium sportowego, uzasadnionego terminarzem realizacji zadań z programu szkolenia i terminami zawodów przewidzianych w tym programie;
 • zobowiązanie zawodnika do informowania Zarządu Powiatu Gorlickiego o wszelkich zmianach faktycznych i prawnych skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego;
 • oświadczenie zawodnika o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Gorlickiego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku transferu czasowego zawodnika do innego klubu –umowę wypożyczenia.

Przy ustalaniu wysokości stypendium sportowego Zarząd Powiatu Gorlickiego kieruje się rangą zawodów sportowych, podczas których zawodnik osiągnął swój najlepszy wysoki wynik sportowy:

 • przy wysokim wyniku sportowym osiągniętym podczas zawodów na szczeblu krajowym miesięczna kwota stypendium sportowego wynosi od 250 do 350 zł (brutto);
 • przy wysokim wyniku sportowym osiągniętym podczas zawodów na szczeblu międzynarodowym miesięczna kwota stypendium sportowego wynosi od 300 do 500 zł (brutto).

Stypendium sportowe stanowi, wypłacaną z budżetu Powiatu Gorlickiego, pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika. Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania stypendiów zawiera Regulamin

Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel. 18 35 48 771.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: powiatgorlicki.pl

A ciekawych innych propozycji stypendiów, nie tylko sportowych, zapraszamy do naszej bazy.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Gorlicach
ul. Biecka 3 .m pok 4 i 6
38-300 Gorlice,
tel. 18 354 87 01
starostwo@powiatgorlicki.pl
www.powiatgorlicki.pl

Dokumenty

do pobrania