Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny im. Pawła Zaleskiego

organizator:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2019

Fundusz Stypendialny im. Pawła Zaleskiego

Fundusz Stypendialny imPawła Zaleskiego powstał i utrzymuje się ze środków przekazywanych przez Panią Janinę Zaleską-Ryng w celu wspierania inicjatyw stypendialnych związanych z programami naukowymi prowadzonymi przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w ten sposób pragnie uczynić zadość pragnieniu Pana Pawła Zaleskiego ułatwienia rozwoju naukowego uzdolnionym polskim studentom. Celem Funduszu jest wspieranie wyróżniających się wynikami w nauce lub osiągnięciami naukowymi studentów i doktorantów studiów stacjonarnych pochodzących ze środowisk o utrudnionym dostępie do finansowania potrzeb edukacyjnych.

O stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego imPawła Zaleskiego mogą ubiegać się (i) studenci studiów stacjonarnych wyróżniający się wynikami w studiach lub osiągnięciami naukowymi z dziedziny nauk prawnych, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów i których średnia ocen za rok akademicki poprzedzający rok, którego dotyczy wniosek wynosi co najmniej 4,5 (w skali ocen 5,0) oraz (ii) studenci stacjonarnych studiów doktoranckich z otwartym przewodem doktorskim wyróżniający się osiągnięciami w nauce lub pracy naukowej z dziedziny nauk prawnych.

Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z Funduszu Stypendialnego imPawła Zaleskiego powinien zawierać:

 • podanie o przyznanie stypendium, zawierające w szczególności: dane adresowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy) i numer rachunku bankowego oraz
  życiorys,
 • list motywacyjny, który powinien uzasadniać utrudniony dostęp do finansowania potrzeb edukacyjnych;
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów lub studiów doktoranckich wystawione przez Dziekanat WPiA UJ;
 • konspekt przygotowywanej rozprawy doktorskiej i ewentualnie gotowy jej fragment (dotyczy wyłącznie studentów studiów doktoranckich);
 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną kandydata oraz osób, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym w szczególności: zaświadczenie o wysokości dochodów wydane przez właściwy urząd skarbowy, zaświadczenie właściwego urzędu gminy o wysokości podatku rolnego, a w razie pobierania świadczeń z tytułu pomocy materialnej –
 • zaświadczenie właściwej jednostki wypłacającej te świadczenia o wysokości udzielonej pomocy materialnej za rok poprzedzający złożenie podania.
 • informację o dotychczasowym dorobku naukowym, w tym wykaz publikacji;
 • informację o udziale w konferencji lub seminarium naukowym oraz o wygłoszonych referatach (jeżeli nie były publikowane),
 • potwierdzenie udziału w projektach badawczych,
 • w przypadku studentów piątego roku oraz studentów stacjonarnych studiów doktoranckich, pisemną opinię opiekuna naukowego;
 • przygotowane przez wnioskodawcę krótkie przedstawienie jego osoby w języku angielskim, obejmujące informacje zawarte w pkt. i), ii), iii), vi), vii), viii).

Wraz z podaniem o przyznanie stypendium kandydaci składają również następujące oświadczenia:

 • zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem i wypłatą stypendium oraz na ich publikację w razie przyznania stypendium;
 • zobowiązanie do przedstawienia Radzie Funduszu pisemnego sprawozdania o postępach w nauce lub pracy nad rozprawą doktorską oraz innych osiągnięciach naukowych w czasie pobierania stypendium wraz ze streszczeniem w języku angielskim;
 • zobowiązanie do zwrotu otrzymanej kwoty stypendium w razie, gdy podanie o przyznanie stypendium lub dołączone do wniosku dokumenty okażą się nieprawdziwe

Podanie wraz z ww. dokumentami należy składać do 15 listopada 2019 r. do godziny 14:00 w pok. 310 w Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2, osobą przyjmującą wnioski jest Pan Stanisław Regiec. Rozstrzygająca jest data złożenia dokumentów.

Stypendia będą wypłacane przez okres 10 miesięcy roku akademickiego 2018/2019, decyzję o wysokości i ilości przyznanych stypendiów Rada Funduszu podejmie po ocenie wniosków. Wysokość stypendium wynosi 300 zł -1000 zł miesięcznie.

Stypendium z Funduszu Stypendialnego imPawła Zaleskiego może być przyznane jednorazowo, stypendyści z lat ubiegłych, nie mogą ubiegać się ponownie o to stypendium (§ 5 ust. 2 Regulaminu).
Regulamin Funduszu Stypendialnego imPawła Zaleskiego jest dostępny na stronie internetowej WPiA UJ w zakładce studenci/doktoranci – pomoc materialna.

Informacje pochodzą ze strony: www.wpia.uj.edu.pl

Kontakt

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Olszewskiego 2
31-007 Kraków
tel. 12 663 11 65
prawo@adm.uj.edu.pl
www.wpia.uj.edu.pl