Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie104
 • studenci59
 • absolwenci8
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe49
 • socjalne23
 • artystyczne58
 • naukowe125
 • inne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie19
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie2
 • małopolskie8
 • mazowieckie12
 • opolskie2
 • podkarpackie9
 • podlaskie3
 • pomorskie9
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd96
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z okolic Kolbuszowej

organizator:

Regionalna Fundacja Rozwoju Serce

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 31.08.2012

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z okolic Kolbuszowej

Program Stypendialny „AGRAFKA AGORY” – partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory

Główne cele programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.

Regionalna Fundacja Rozwoju “Serce” jako lokalna organizacja stypendialna  i partner programu kieruje  go do studentów dziennych studiów magisterskich, którzy pochodzą z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i spełniają kryteria programu.

Wysokość stypendium wynosi 380 zł/ mies. wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2012/2013.

Wnioski przyjmowane są do 31.08.2012r.

Regulamin  „Agrafki Agory” partnerskiego program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory realizowanego w roku akademickim 2012/2013 przez Fundację SERCE w Kolbuszowej:

 • Kto może się ubiegać o stypendia
 • Stypendia przeznaczone są dla studentów studiów dziennych państwowych wyższych uczelni, pochodzących głównie z terenu powiatu kolbuszowskiego.
 • Procedura składania wniosków
 • Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej RFR „SERCE” oraz w siedzibie biura fundacji minimum na 1,5 miesiąca przed terminem ich składania.
 • Termin składania wniosków ubiega 31sierpnia.
 • Za kompletny wniosek uznaje się wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami
 • Kandydaci mogą załączyć dodatkowe dokumenty, które komisja weżmie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o stypendiach.
 • Procedura przyznawania stypendiów
 • Komisja stypendialna, powołana przez Zarząd Fundacji, rozpatruje jedynie te wnioski, które zostały złożone wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami nie później niż w dniu upłynięcia terminu składania wniosków. Mile widziane jest osobiste złożenie dokumentów przez wnioskodawcę. Nie przyjmowane są wnioski nadesłane faksem lub e-mailem.
 • Komisja poczyni starania, aby zawiadomić kandydatów o niekompletnych podaniach, o ile nadesłane zostały przed ostatecznym terminem składania wniosków. Po tym terminie niekompletne podania nie będą rozpatrywane.
 • W przypadkach nie zawinionych przez kandydata, Komisja może rozpatrzyć wniosek nadesłany po terminie, o ile kandydat udowodni, że opóźnienie powstało nie z jego winy.
 • Stypendia  przyznawane są za szczególne osiągnięcia akademickie, działalność pozaszkolną zaangażowanie w działalność społeczną w środowisku studenckim i lokalnym.
 • Stypendystów wybiera komisja stypendialna powołana co roku przez Zarząd RFR „SERCE”. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym jeden przedstawiciel RFR „SERCE”.
 • Po przyznaniu stypendiów Komisja spisuje raport i przedstawia go do wiadomości publicznej.
 • RFR „SERCE” ma prawo podać do wiadomości publicznej podstawowe dane osobowe stypendystów.

Komisja działa na podstawie ustalonych kryteriów przyznając punktację poszczególnym kandydatom.

Dokumenty wymagane od wnioskodawców:
– wniosek ( z załącznikami)
– oświadczenie o dochodach gosp. Domowego
– udokumentowane osiągnięcia.
Kryteria Oceny wniosków:

1.Szczególne udokumentowane osiągnięcia  –  max. 40 pkt.
– udział w olimpiadach, konkursach, wynalazki, działalność publicystyczna, sportowa, artystyczna, działalność na rzecz szkoły, wolontarystyczna, uczestnictwo w zespołach tanecznych, sportowych, teatralnych, akcjach charytatywnych.

2.Wyniki w nauce –  max. 40 pkt.
– średnia ocen z poprzedniego roku
SZKOŁYPONADGIMNAZJALNE     SZKOŁY WYŻSZE     PUNKTY
4,8 – 5,0                                               4,0 – 4,3                       10
5,1 – 5,2                                               4,4 – 4,5                       20
5,3 – 5,4                                               4,6 – 4,7                       30
POWYZEJ 5,5                                    POWYŻEJ 4,8                  40

3.Sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium –  max. 20 pkt.
– dochody rodzinne
DOCHÓD NA OSOBĘNETTO     PUNKTY
PONIŻEJ 700 ZŁ                               20
701 – 800                                          15
801 – 900                                          10
901 – 1000                                         5
POWYŻEJ 1000                                  0

 • Spośród wnioskodawców spełniających wymagania wybrane zostaną te, które  oceniono najwyżej na podstawie punktacji opartej na w.w kryteriach oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Wyboru dokona niezależna Komisja Stypendialna.
 • Po wyborze w terminie do 7 dni Fundacja powiadomi wytypowanych stypendystów oraz przedstawi wymagane dokumenty do podpisu i zatwierdzenia
 • Procedury przekazywania środków:
 • Wypłata stypendiów może nastąpić wyłącznie po uprzednim spełnieniu wymagań regulaminu oraz podpisaniu umów o stypendium z Zarządem Fundacji.
 • Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego (od października do czerwca) w przypadku studentów
 • Stypendium płatne jest w równych miesięcznych ratach zgodnie z umową podpisaną indywidualnie z każdym stypendystą, której wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu programu stypendialnego.
 • Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ustalenia w porozumieniu z Grantodawcą.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacjaserce.org

Kontakt

Regionalna Fundacja Rozwoju Serce
ul. Handlowa 3
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 74 005

www.fundacjaserce.org