Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci49
 • absolwenci16
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe24
 • socjalne16
 • artystyczne31
 • naukowe66
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • pomorskie4
 • śląskie8
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd46
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z okolic Kolbuszowej

organizator:

Regionalna Fundacja Rozwoju Serce

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 31.08.2012

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z okolic Kolbuszowej

Program Stypendialny „AGRAFKA AGORY” – partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory

Główne cele programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.

Regionalna Fundacja Rozwoju “Serce” jako lokalna organizacja stypendialna  i partner programu kieruje  go do studentów dziennych studiów magisterskich, którzy pochodzą z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i spełniają kryteria programu.

Wysokość stypendium wynosi 380 zł/ mies. wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2012/2013.

Wnioski przyjmowane są do 31.08.2012r.

Regulamin  „Agrafki Agory” partnerskiego program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory realizowanego w roku akademickim 2012/2013 przez Fundację SERCE w Kolbuszowej:

 • Kto może się ubiegać o stypendia
 • Stypendia przeznaczone są dla studentów studiów dziennych państwowych wyższych uczelni, pochodzących głównie z terenu powiatu kolbuszowskiego.
 • Procedura składania wniosków
 • Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej RFR „SERCE” oraz w siedzibie biura fundacji minimum na 1,5 miesiąca przed terminem ich składania.
 • Termin składania wniosków ubiega 31sierpnia.
 • Za kompletny wniosek uznaje się wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami
 • Kandydaci mogą załączyć dodatkowe dokumenty, które komisja weżmie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o stypendiach.
 • Procedura przyznawania stypendiów
 • Komisja stypendialna, powołana przez Zarząd Fundacji, rozpatruje jedynie te wnioski, które zostały złożone wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami nie później niż w dniu upłynięcia terminu składania wniosków. Mile widziane jest osobiste złożenie dokumentów przez wnioskodawcę. Nie przyjmowane są wnioski nadesłane faksem lub e-mailem.
 • Komisja poczyni starania, aby zawiadomić kandydatów o niekompletnych podaniach, o ile nadesłane zostały przed ostatecznym terminem składania wniosków. Po tym terminie niekompletne podania nie będą rozpatrywane.
 • W przypadkach nie zawinionych przez kandydata, Komisja może rozpatrzyć wniosek nadesłany po terminie, o ile kandydat udowodni, że opóźnienie powstało nie z jego winy.
 • Stypendia  przyznawane są za szczególne osiągnięcia akademickie, działalność pozaszkolną zaangażowanie w działalność społeczną w środowisku studenckim i lokalnym.
 • Stypendystów wybiera komisja stypendialna powołana co roku przez Zarząd RFR „SERCE”. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym jeden przedstawiciel RFR „SERCE”.
 • Po przyznaniu stypendiów Komisja spisuje raport i przedstawia go do wiadomości publicznej.
 • RFR „SERCE” ma prawo podać do wiadomości publicznej podstawowe dane osobowe stypendystów.

Komisja działa na podstawie ustalonych kryteriów przyznając punktację poszczególnym kandydatom.

Dokumenty wymagane od wnioskodawców:
– wniosek ( z załącznikami)
– oświadczenie o dochodach gosp. Domowego
– udokumentowane osiągnięcia.
Kryteria Oceny wniosków:

1.Szczególne udokumentowane osiągnięcia  –  max. 40 pkt.
– udział w olimpiadach, konkursach, wynalazki, działalność publicystyczna, sportowa, artystyczna, działalność na rzecz szkoły, wolontarystyczna, uczestnictwo w zespołach tanecznych, sportowych, teatralnych, akcjach charytatywnych.

2.Wyniki w nauce –  max. 40 pkt.
– średnia ocen z poprzedniego roku
SZKOŁYPONADGIMNAZJALNE     SZKOŁY WYŻSZE     PUNKTY
4,8 – 5,0                                               4,0 – 4,3                       10
5,1 – 5,2                                               4,4 – 4,5                       20
5,3 – 5,4                                               4,6 – 4,7                       30
POWYZEJ 5,5                                    POWYŻEJ 4,8                  40

3.Sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium –  max. 20 pkt.
– dochody rodzinne
DOCHÓD NA OSOBĘNETTO     PUNKTY
PONIŻEJ 700 ZŁ                               20
701 – 800                                          15
801 – 900                                          10
901 – 1000                                         5
POWYŻEJ 1000                                  0

 • Spośród wnioskodawców spełniających wymagania wybrane zostaną te, które  oceniono najwyżej na podstawie punktacji opartej na w.w kryteriach oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Wyboru dokona niezależna Komisja Stypendialna.
 • Po wyborze w terminie do 7 dni Fundacja powiadomi wytypowanych stypendystów oraz przedstawi wymagane dokumenty do podpisu i zatwierdzenia
 • Procedury przekazywania środków:
 • Wypłata stypendiów może nastąpić wyłącznie po uprzednim spełnieniu wymagań regulaminu oraz podpisaniu umów o stypendium z Zarządem Fundacji.
 • Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego (od października do czerwca) w przypadku studentów
 • Stypendium płatne jest w równych miesięcznych ratach zgodnie z umową podpisaną indywidualnie z każdym stypendystą, której wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu programu stypendialnego.
 • Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ustalenia w porozumieniu z Grantodawcą.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacjaserce.org

Kontakt

Regionalna Fundacja Rozwoju Serce
ul. Handlowa 3
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 74 005

www.fundacjaserce.org