Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

SKARBY MAŁOPOLSKI

organizator:

Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.04.2013

SKARBY MAŁOPOLSKI

KONKURS „SKARBY MAŁOPOLSKI” – EDYCJA 2013

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza do udziału w  kolejnej edycji konkursu Skarby Małopolski pod nazwą „Zatrzymany w kadrze świat… który odchodzi”.
Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach: dokument oraz fotografia artystyczna, a autorzy w obu kategoriach zgłaszają cykl składający się z nie więcej niż  6 prac. Uczestnik konkursu może złożyć prace w obu kategoriach lub w jednej wybranej.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Cele konkursu fotograficznego „Skarby Małopolski – zatrzymany w kadrze świat… który odchodzi ” – edycja 2013:

 • Wieloaspektowa dokumentacja i prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu.
 • Odkrywanie nieznanych i zapomnianych obszarów związanych z kulturotwórczą działalnością człowieka.
 • Prezentacja rzeczywistości w różnych aspektach życia człowieka w kontekście przemijania. Poprzez fotografię lub cykl fotografii próba zachowania dla przyszłych pokoleń ważnych a zagrożonych zapomnieniem elementów tworzących nasze kulturowe dziedzictwo.
 • Propagowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski w wydawnictwach i materiałach promocyjno-reklamowych realizowanych przez Organizatorów.
 • Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej związanej z tematem konkursu.

Założenia:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
 2. Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach:
 • dokument
 • fotografia artystyczna

3. Uczestnik konkursu może złożyć prace w obu kategoriach lub w jednej wybranej.
W każdej z kategorii można zgłosić cykl składający się z dowolnej ilości fotografii nie większej niż 6 prac.
4. Obowiązujący format fotografii: maksymalny 100×70 cm, minimalny 15×21 cm, technika: odbitki wykonane na papierze fotograficznym oraz pliki w formacie jpg lub tif na płycie CD (w przypadku zdjęć analogowych prosimy o dołączenie skanów fotografii bądź skanów negatywu).
Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce i obiekt przedstawiony na fotografii oraz godło autora. 
5. Fotografie bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
6. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone elektronicznie lub poprzez fotomontaż.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.
8. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

 • posiada pełnię praw autorskich do złożonych na konkurs fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej;
 • udziela nieodpłatnej nieograniczonej licencji i przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do fotografii na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. 2006 r. nr 90 poz.631 z późn. zmianami), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu (z wykorzystaniem techniki cyfrowej);
 • zdjęcia nie zostały uprzednio nigdzie publikowane;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 nr.101 poz.926 z późn. zm).

9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
10. Fotografie nagrodzone, wyróżnione i wybrane do publikacji pokonkursowej (albumu) 
przechodzą na własność Organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego 
wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym
zakresie.
11. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia w kopercie zamkniętej i opatrzonej godłem należy
przesłać lub dostarczyć na adres:

Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz
Dział Edukacji z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY
Kategoria: dokument /fotografia artystyczna (właściwe podkreślić)
w terminie do 23 kwietnia 2013 r.

12. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się z regulaminem konkursu 
i jego zaakceptowaniem.

Informacje pochodzą ze strony www.muzeum.sacz.pl

Kontakt

Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
ul. Lwowska 3
33-300 Nowy Sącz


www.muzeum.sacz.pl