Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

SCRIPT FIESTA 2020: konkurs na serial i etiudę filmową

organizator:

Warszawska Szkoła Filmowa, Fundacja LATERNA MAGICA

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.02.2020
wartość nagrody: 20 000 zł

SCRIPT FIESTA 2020: konkurs na serial i etiudę filmową

Konkurs jest inicjatywą otwartą, przeznaczoną dla wszystkich zainteresowanych. Nie liczy się dotychczasowe doświadczenie ani fakt, czy ktoś jest profesjonalistą, czy amatorem. Każdy projekt rozpatrywany będzie indywidualnie, a jedyne kryterium oceny stanowić będzie jakość nadesłanych tekstów.

Założeniem Organizatorów jest:
1) wspieranie rozwoju ambitnej i kreatywnej twórczości telewizyjnej, filmowej, literackiej,
2) popularyzacja dorobku młodych twórców filmowych;
3) promocja i wyróżnienie projektów scenariuszowych o szczególnych walorach artystycznych lub potencjale komercyjnym;
4) skierowanie uwagi na warsztat twórców seriali telewizyjnych, twórców etiud;
5) podniesienie jakości scenariuszy w polskich produkcjach serialowych i filmowych;
6) popularyzacja scenariopisarstwa i zwiększenie dostępności do profesji filmowych.

Organizatorzy stawiają przed sobą zadanie:
1) zachęcenia scenarzystów do stworzenia nowych projektów;
2) wyłonienia najbardziej obiecujących pomysłów – koncepcji i scenariuszy pilotów serialu telewizyjnego i etiudy .

Kategorie konkursów
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
1) Kategoria 1 – Koncepcja serialu telewizyjnego (I etap) i scenariusz odcinka pilotowego (II etap);
2) Kategoria 2 – Scenariusz etiudy filmowej do 30 minut.

Kryterium kwalifikacji Uczestników
1. Koncepcje serialu telewizyjnego, scenariusz etiudy filmowej do udziału w Konkursie mogą zgłaszać wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu przystąpienia do Konkursu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełne prawo do dysponowania zgłaszanym tekstem.
2. W Konkursie mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden uczestnik (zbiorowy). W takim przypadku osoby te traktowane będą jako współtwórcy zgłoszonych do udziału w Konkursie tekstów.

Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Koncepcja serialu telewizyjnego
Poprzez koncepcję serialu telewizyjnego rozumie się dokument liczący od 5 do 10 stron, sporządzony na przygotowanym przez Organizatorów szablonie, zawierający:
1) tytuł serialu;
2) ogólne założenia serialu telewizyjnego (gatunek, długość odcinka, ilość odcinków w sezonie, zakładana grupa docelowa);
3) opis pomysłu na serial telewizyjny – 3 zdania;
4) zarys głównych postaci – po 500 znaków ze spacjami o każdej z postaci;
5) treatment pierwszego odcinka – maksymalnie 1800 znaków ze spacjami;
6) zarys fabularny pierwszego sezonu – maksymalnie 1800 znaków ze spacjami;
7) trzy kompletne sceny dialogowe z odcinka pilotowego napisane w formacie scenariusza filmowego.

Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość koncepcji. Tematyka koncepcji scenariuszy seriali telewizyjnych jest dowolna, jednak szczególnie oczekiwane są projekty osadzone w realiach współczesnych.

Etapy kategorii 1 Konkursu
1. Kategoria 1 Konkursu – Koncepcja serialu telewizyjnego podzielona jest dodatkowo na dwa etapy:
1) I etap (ogólny)
a) Trwa od 6 stycznia do 3 lutego 2020.
b) Uczestnicy mają możliwość nadsyłania prac do 3 lutego. Prace nadesłane z przekroczeniem tego terminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
2) II etap (finałowy)
a) Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 (dziesięciu) Uczestników.
b) Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do II etapu zostaną o tym poinformowani drogą mailową do dnia 17 lutego 2020.
c) Informacje na temat wyników I etapu Konkursu będzie można znaleźć również w serwisie internetowym www.scriptfiesta.pl i na stronie Organizatora www.szkolafilmowa.pl w dniu 17 lutego 2020 r.
d) Zakwalifikowani Uczestnicy zostaną zaproszeni na spotkanie z Jury, celem rozmowy dotyczącej przedstawionej koncepcji.
e) Do dnia 24 lutego Uczestnicy prześlą organizatorom scenariusz odcinka pilotowego w formacie PDF na adres email podany w ogłoszeniu Konkursu oraz 1 kopię w formie papierowej na adres Organizatora.
Przesłanie zgłoszeń – etap I

Scenariusz etiudy filmowej
1. Kategoria 2 Konkursu – Scenariusz etiudy filmowej do 30 minut przebiega jednoetapowo.
2. Każdy Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę scenariuszy etiudy filmowej do 30 minut.
3. Zgłoszenie do kategorii 2 Konkursu powinno zawierać:
1) Formularz zgłoszeniowy, w tym tytuł, gatunek, logline, streszczenie na jedną stronę (maks.1800 znaków ze spacjami);
2) Scenariusz liczący do 30 stron.
3) Formularz osobowy
Tematyka scenariuszy etiud filmowych jest dowolna, w szczególności oczekiwane są projekty osadzone w realiach współczesnych.

Scenariusz etiudy filmowej wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz formularzem osobowym należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 03 lutego 2020 r. do godziny 15:00 w dwóch formach:
1) w formie elektronicznej drogą mailową w nieedytowalnym formacie (PDF) na adres: konkurs.etiuda@scriptfiesta.pl oraz
2) w formie wydruku (jeden egzemplarz) umieszczonego w nieprzezroczystej kopercie, listem poleconym na adres:
Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Generała Zajączka 7
01-518 Warszawa
z dopiskiem: „Script Fiesta Konkurs – Etiuda ”
lub dostarczyć osobiście do Działu Kreatywnego.

Zasady oceny Konkursu
Zgłoszenia nadesłane do Kategorii 1 i 2 Konkursu zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołane składy Jury złożone z profesjonalistów z branży filmowej, którzy posiadają doświadczenie i kwalifikacje do dokonywania oceny scenariuszy.

Nagrody i wyniki Konkursu
Wyniki Konkursu
Informacje na temat wyników II etapu Kategorii I (Koncepcja serialu telewizyjnego oraz Kategorii II (scenariusz etiudy) Konkursu zostaną ogłoszone podczas oficjalnego finału Konkursu podczas ceremonii zamknięcia Festiwalu Script Fiesta.

Nagroda w kategorii 1 i 2 Konkursu
1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu w kategorii koncepcja serialu telewizyjnego będzie honorarium w wysokości 20.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto), w tym:
1) 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) – za koncepcję serialu telewizyjnego;
2) 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) – za Utwór (scenariusz odcinka pilotowego, dokładne opisy bohaterów, treatmenty odcinków całego serialu).
2. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu w kategorii scenariusz etiudy będzie honorarium w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: złotych brutto).
3. Nagroda zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników II etapu Konkursu i podpisania umowy.
4. Zobowiązania podatkowe związane z otrzymaniem niniejszej nagrody uregulują Organizatorzy.

Szczegółowy regulamin – w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: scriptfiesta.pl

Jakie są konkursy dla artystów? Niemal codziennie wstawiamy nowe! 

Kontakt

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Generała Zajączka 7
01-518 Warszawa

konkurs.serial@scriptfiesta.pl; konkurs.etiuda@scriptfiesta.pl
scriptfiesta.pl

Dokumenty

do pobrania