Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Najlepsi z najlepszych!

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 11.12.2015

Najlepsi z najlepszych!

Celem projektu „Najlepsi z najlepszych!” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach lub konkursach, a także na zakup drobnej aparatury niezbędnej do realizacji projektu.

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać uczelnie, w której studiują wybitnie uzdolnieni studenci tworzący zespół. Studenci powinni spełniać łącznie następujące warunki:
 • jest studentem uczelni, która składa ofertę;
 • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczonym przez lektora lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego);
 • posiada opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w środowisku międzynarodowym.
Aby starać się o finansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
 • uzupełniony formularz oferty;
 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty;
 • CV studenta wraz z numerem telefonu i adresem e-mail;
 • dokument potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczenie studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczone przez lektora lub certyfikat poświadczający znajomość języka obcego);
 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku studentów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w wyborze w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć do dnia 11 grudnia 2015 r., w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą:
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
 • e-nośnika, który należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.
Bliższe informacje o naborze można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: najlepsi@nauka.gov.pl.
Informacje pochodzą ze strony: www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. 22 529 27 18
najlepsi@nauka.gov.pl
www.nauka.gov.pl