Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Najlepsi z najlepszych!

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 11.12.2015

Najlepsi z najlepszych!

Celem projektu „Najlepsi z najlepszych!” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach lub konkursach, a także na zakup drobnej aparatury niezbędnej do realizacji projektu.

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać uczelnie, w której studiują wybitnie uzdolnieni studenci tworzący zespół. Studenci powinni spełniać łącznie następujące warunki:
 • jest studentem uczelni, która składa ofertę;
 • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczonym przez lektora lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego);
 • posiada opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w środowisku międzynarodowym.
Aby starać się o finansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
 • uzupełniony formularz oferty;
 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty;
 • CV studenta wraz z numerem telefonu i adresem e-mail;
 • dokument potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczenie studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczone przez lektora lub certyfikat poświadczający znajomość języka obcego);
 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku studentów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w wyborze w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć do dnia 11 grudnia 2015 r., w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą:
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
 • e-nośnika, który należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.
Bliższe informacje o naborze można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: najlepsi@nauka.gov.pl.
Informacje pochodzą ze strony: www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. 22 529 27 18
najlepsi@nauka.gov.pl
www.nauka.gov.pl