Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie65
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy

Nagroda Przewodniczącego KNF za pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

organizator:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2024

Nagroda Przewodniczącego KNF za pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza XIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Konkurs jest realizowany w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

W XIII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

XIII edycja Konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu:

 •  ogłoszenie XIII edycji Konkursu poprzez opublikowanie informacji na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego – 18 kwietnia 2024 roku,
 •  nadsyłanie prac – do 16 sierpnia 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – do 30 listopada 2024 roku.

Zgłoszenie pracy doktorskiej na Konkurs zawiera:

 •  formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy dla autorów prac doktorskich albo formularz zgłoszeniowy dla osób uprawnionych innych niż autor pracy doktorskiej, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie,
 •  pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie),
 •  streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
 •  kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
 • pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c Regulaminu Konkursu.

Zgłoszenie należy złożyć do 16 sierpnia 2024 roku w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przesłać przesyłką pocztową przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo przesłać za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio: data złożenia zgłoszenia w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo data wprowadzenia zgłoszenia do systemu teleinformatycznego Urzędu Komisji.

W przypadku dokonywania zgłoszenia za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego:

 •  formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Regulaminu Konkursu, oraz streszczenie pracy doktorskiej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 Regulaminu Konkursu, w postaci dokumentów elektronicznych opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • odstępuje się od wymogu złożenia wersji papierowej (wydruku) pracy doktorskiej,
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora w oparciu o zgłoszoną pracę przekazuje się w formie odwzorowania cyfrowego (skanu),
 • opinię o pracy doktorskiej (rekomendację), o której mowa w ust. 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu, w przypadku gdy jej oryginał ma postać papierową, przekazuje się w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) – przy czym organizator Konkursu może w każdym czasie zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 Regulaminu Konkursu, przekazanych w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres email: dks@knf.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony: knf.gov.pl

Sięgnijcie także po inne konkursy na portalu! 
Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

 

Kontakt

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

dks@knf.gov.pl
www.knf.gov.pl