Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs SONATA 12

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2016
termin rozstrzygnięcia: 15.06.2017

Konkurs SONATA 12

Rozpoczął się konkurs SONATA 12 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora.
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:
1. jednostki naukowe;
2. konsorcja naukowe;
3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
4. centra naukowo-przemysłowe;
5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
5a) centra naukowe uczelni;
6. biblioteki naukowe;
7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9. osoby fizyczne;
10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
2. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
3. w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
4. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dnia 8 września 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki(załącznik do niniejszego ogłoszenia);
5. w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie przekracza wartości odpowiednio 500 tys. zł w naukach ścisłych i technicznych (ST) oraz naukach o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS);
6. które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu (załącznik do niniejszego ogłoszenia);.
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. (załącznik do ogłoszenia).

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SONATA 12”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:
1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
3. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
5. nowatorski charakter projektu;
6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
8. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
9. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 czerwca 2017 r.
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA 12 w kwocie 50 mln zł.

Informacje pochodzą ze strony: ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel. 12 341 90 00
biuro@ncn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania