Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na plakat: Niezwykłe oblicza Krakowa

organizator:

Stowarzyszenie Ogrody Sztuki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2018

Konkurs na plakat: Niezwykłe oblicza Krakowa

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych kreacji graficznych w formie plakatu promującego miasto Kraków w 40. rocznicę wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz ich prezentacja na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Dydo Galerii Plakatu w Krakowie przy al. Focha 1 (dawny hotel Cracovia) w terminie od 4 do 15 listopada 2018.

W konkursie mogą uczestniczyć samodzielni autorzy lub zespoły autorskie, graficy, projektanci oraz plastycy, zespoły projektowe agencji reklamowych i studiów graficznych, studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów i kierunków sztuk plastycznych, szkół wyższych z Polski lub z zagranicy, bez względu na ich wiek i narodowość. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Przebieg konkursu
Rejestracja prac w konkursie:
Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o przesłanie wglądówek swoich prac w formacie: 20 x 30 cm, 300 dpi, CMYK, jpg (high quality) na adres: konkurs@dydopostergallery.com
Plik należy nazwać: imię_nazwisko_kraj.jpg na przykład: jan_kowalski_polska.jpg
Prace będą oceniane anonimowo (każdej pracy zostanie przypisane godło).
Prace należy przesyłać do dnia 10 września 2018.
Prace przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:
Etap I | Wyłonienie finalistów
15 –24 września 2018
Jury przeprowadzi wstępną selekcję zgłoszeń przesłanych w wersji elektronicznej i zakwalifikuje wybrane prace do drugiego etapu i wystawy pokonkursowej. Finaliści zostaną poinformowani drogą mailową i poproszeni o przesłanie wydruku pracy w formacie B1 (70 × 100 cm).
Etap II | Wyłonienie laureatów
8–21 października 2018
Jury wyłoni zwycięski plakat spośród wydrukowanych i nadesłanych przez Finalistów w formacie B1 (70 × 100 cm) prac finałowych.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 października 2018.

Wymagania techniczne i formalne
1. Projekt graficzny powinien obejmować grafikę oraz tekst:
Kraków 2018, 40 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
albo
Kraków 2018, 40 years on the World Heritage List UNESCO
2. Zwycięski projekt powinien zakładać możliwość przetwarzania i przystosowania go do druku, m.in. umieszczenia logo Stowarzyszenia Ogrody Sztuki, Dydo Poster Gallery oraz Miasta Krakowa (załącznik nr 3 do Regulaminu).
3. W etapie I do konkursu przyjmowane będą prace w wersji elektronicznej w formacie 20 × 30 cm, 300 dpi, CMYK, jpg (high quality) przesłane na adres e- mail: konkurs@dydopostergallery.com
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 plakaty, których jest autorem.
5. W etapie II, po wstępnej selekcji, wybrani przez Jury Uczestnicy będą zobowiązani do przysłania wydrukowanych prac w formacie: 70 cm × 100 cm, na adres: Dydo Galeria Plakatu, al. Focha 1, 30-111 Kraków.
Prace należy oznakować na odwrocie (godłem nadanym w etapie I i zapakować w tekturową tubę.
Prac nie należy naklejać na sztywne podłoże.

Oznakowanie prac
Nadesłane prace zostaną opatrzone indywidualnymi identyfikatorami (godłem), których rozszyfrowanie nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu. Do projektu należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Każde zgłoszenie powinno być opatrzone informacją zawierającą dane autora:
• imię, nazwisko
• dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym
• telefon
• e-mail
W konkursie będą rozpatrywane tylko prace, które zostały wysłane na adres e- mail: konkurs@dydopostergallery.com, a ich otrzymanie zostało potwierdzone pocztą elektroniczną przez Organizatora wraz z podaniem przypisanego identyfikatora (godła).

Prawa Autorów
Organizator konkursu nie może bez zgody Autora dokonywać zmian w plakacie, chyba, że zmiany te są spowodowane oczywistą koniecznością, a Autor nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić (art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

W etapie II uczestnicy będą zobowiązani do przesyłania pocztą lub dostarczenia fizycznie wydrukowanych plakatów na adres: Dydo Galerii Plakatu, al. Focha 1, 30-111 Kraków, w terminie od 24 września do 5 października 2018. Na opakowaniu należy umieścić napis: „Konkurs: Niezwykłe oblicza Krakowa”. Koszty wydruku oraz przesyłki ponoszą autorzy plakatów

W skład Jury wchodzą:
• Elżbieta Chojna,
• Krzysztof Dydo,
• Dr hab. Michał Jandura,
• Prof. Władysław Pluta,
• Dr Agnieszka Ziemiszewska.
Jurorzy nie mogą być autorami bądź konsultować projektów plakatów zgłoszonych do konkursu. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcyjnym. Jury dokona wyboru jednego, najlepszego projektu. Jury może dokonać wyboru plakatów na wystawę pokonkursową także spośród prac nienagrodzonych i niewyróżnionych. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian w składzie Jury.  Werdykt Jury jest ostateczny.

Nagrody
Organizatorzy ustanawiają nagrodę główną w wysokości 2000 zł brutto, druk plakatu w nakładzie 100 sztuk oraz rozklejenie go na słupach ogłoszeniowych w Krakowie. Organizatorzy dopuszczają możliwość innego podziału nagród niż wyżej wymieniony i zastrzegają sobie prawo nie przyznania którejkolwiek z nagród. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania wyróżnień. Organizatorzy zorganizują wystawę finałowych prac wytypowanych przez Jurorów.   O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizatorzy poinformują na stronie www.dydopostergallery.com w terminie do 21 października 2018. Nagrody zostaną wręczone laureatom na uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej w Dydo Galerii Plakatu. Nagroda przyznana Zespołowi Autorskiemu traktowana jest jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu.

Informacje pochodzą ze strony: dydopostergallery.com

Kontakt

Stowarzyszenie Ogrody Sztuki
ul. Dobrego Pasterza 6
31-416 Kraków
tel. 790 792 244
konkurs@dydopostergallery.com
dydopostergallery.com

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

załączniki
regulamin