Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci69
 • absolwenci71
 • doktoranci13
 • naukowcy10
 • inni43
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne6
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe35
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma12
 • instytucja rządowa7
 • samorząd37
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na koncepcję scenariusza widowiska audiowizualnego – Kunszt Wodny w Gdańsku

organizator:

Urząd Miejski w Gdańsku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.11.2019
wartość nagrody: 10 000 zł

Konkurs na koncepcję scenariusza widowiska audiowizualnego – Kunszt Wodny w Gdańsku

Trwa nabór do konkursu na koncepcję scenariusza widowiska audiowizualnego, przeznaczonego do prezentacji w Sali makiety w budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie koncepcji scenariusza widowiska audiowizualnego, bazującej na oryginalnym pomyśle.  Na podstawie Koncepcji scenariusza zostanie sporządzony scenariusz realizacyjny oraz finalnie: widowisko audiowizualne przeznaczone do wielokrotnej prezentacji w Sali z makietą śródmieścia Gdańska w budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku.

Wydziałem odpowiedzialnym za przygotowanie i prowadzenie konkursu jest :
Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Gdańsku
Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Gdańsku
Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Harmonogram konkursu

 • Ogłoszenie konkursu: 27.08.2019 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 04.11.2019 r. do godziny 16.00.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 20.11.2019 r.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z uczestnikami konkursu jest sekretarz konkursu Joanna Sidorczak-Heinsohn. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres: widowisko.kunszt.wodny@gdansk.gda.pl

Publiczność Widowiska stanowić będą: mieszkańcy Gdańska, turyści krajowi i zagraniczni w różnym wieku, dzieci i młodzież szkolna, studenci, goście Instytutu Kultury Miejskiej oraz klienci sąsiadującej z budynkiem Kunsztu Wodnego Galerii Handlowej Forum Gdańsk)

Widowisko, które będzie zrealizowane na podstawie wybranej koncepcji scenariusza ma:
a. czerpać inspirację z bogatej historii miasta i jego kultury,
b. dostarczyć ciekawą informację o mieście,
c. przedstawić miasto w inspirujący sposób, pobudzić wyobraźnię widza, wzbudzić zainteresowanie miastem,
d. wykorzystać potencjał makiety jako nośnika istotnych informacji i jako przestrzeń do projekcji,
e. być dostosowane do warunków technicznych panujących w sali makiety.
Ponadto:
f. organizator nie wymaga linearnego przedstawienia sekwencji wydarzeń historycznych, nie ustala punktu rozpoczęcia i zakończenia narracji (np. epoka historyczna, data, wydarzenie, miejsce),
g. koncepcja scenariusza musi przedstawić założenia dramaturgiczne, dźwiękowe i plastyczne; założenia dźwiękowe należy przedstawić w formie opisowej,
h. przewidywany czas trwania Widowiska: ok. 10 minut,
i. koncepcja scenariusza (pomysł) nie może być pracą już opublikowaną (dotyczy to wszystkich mediów),
j. koncepcja scenariusza musi być opracowana w języku polskim .

Widowisko będzie prezentowane w powstającej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej (w budynku Kunsztu Wodnego), w sali przeznaczonej do prezentacji makiety Gdańska, z wykorzystaniem projekcji na poziomą makietę i pionowy ekran oraz wykorzystaniem systemu dźwięku przestrzennego.

Praca konkursowa ma być sporządzona na ponumerowanych kartkach formatu A4.
Oznaczenie, opakowanie i sposób złożenia pracy konkursowej:

 • Na żadnym z elementów pracy konkursowej, jak i jej opakowaniu nie można umieszczać opisów lub znaków graficznych umożliwiających identyfikację autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu. Prace konkursowe zawierające oznaczenia, o których mowa powyżej, nie będą podlegać dalszej ocenie i zostaną odrzucone.
 • Praca konkursowa musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym, dowolnie wybranym przez uczestnika konkursu. Numer ten – wraz z nazwą i adresem uczestnika – powinien zostać umieszczony na karcie identyfikacyjnej, którą należy dołączyć w zamkniętej kopercie z napisem „KARTA IDENTYFIKACYJNA” do pracy konkursowej.
 • Do karty identyfikacyjnej należy dołączyć podpisane oświadczenie o posiadanych prawach autorskich do pracy konkursowej.
 • Praca konkursowa powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Opakowanie musi zawierać dopiski „KONKURS NA KONCEPCJĘ SCENARIUSZA” oraz „NIE OTWIERAĆ”.
 • W przypadku dostarczenia pracy konkursowej za pomocą poczty lub poczty kurierskiej, dla zachowania poufności nadawcą przesyłki powinna być osoba trzecia.

Pracę konkursową należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod adres:
Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Sekretariat pokój nr 129
z dopiskiem „KONKURS NA KONCEPCJĘ SCENARIUSZA” ” NIE OTWIERAĆ

Prace będą oceniane przez Sąd Konkursowy w składzie:
• Krzysztof Kornacki
• Vahram Mkhitaryan
• Joanna Polak
• Dariusz Szreter
• Aleksandra Szymańska
Funkcję przewodniczącego Sądu konkursowego pełnić będzie Joanna Polak.

Praca konkursowa będzie podlegała ocenie formalnej i merytorycznej. Oceny merytorycznej prac konkursowych dokonuje Sąd konkursowy w oparciu o
następujące kryteria:

 • Koncepcja kreatywna projektu. Ocenie podlegać będą jej wyjątkowość, oryginalność oraz siła i emocjonalność przekazu narracyjnego.
 • Koncepcja dźwiękowa. Ocenie podlegać będzie dźwiękowa budowa emocji i nastroju widowiska.
 • Wykorzystanie potencjału makiety w projekcji. Ocenie podlegać będzie sposób mapowania na makiecie wynikający z przyjętej Koncepcji scenariusza.

Za wszystkie kryteria można otrzymać od 0 do 100 punktów.

Nagrody
• Nagroda I w wysokości 10000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto),
• Nagroda II w wysokości 7 000 zł brutto (siedem tysięcy złotych brutto),
• Nagroda III w wysokości 5000 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto),
• Wyróżnienia,
Maksymalna łączna pula nagród wynosi 30 000 zł brutto (trzydzieści tysięcy zł brutto).

Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i wyróżnień w ramach preliminowanej sumy nagród pieniężnych, w tym również prawo do nie przyznawania nagród lub wyróżnień.

Zwycięzca konkursu zobowiązany jest:
• dostarczyć pracę konkursową zapisaną na nośniku cyfrowym w formie plików w formatach możliwych do odtworzenia na komputerze PC z systemem Windows (np. pdf, doc, jpg),
• zawrzeć umowę z Organizatorem, która pozwoli na korzystanie i rozporządzanie koncepcją scenariusza.

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami znajdują się pod ogłoszeniem.

Informacje pochodzą ze strony: bip.gdansk.pl

Więcej ofert konkursów artystycznych znajdziesz w naszej bazie!

Kontakt

Biuro Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

widowisko.kunszt.wodny@gdansk.gda.pl
bip.gdansk.pl

Dokumenty

do pobrania