Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs IPiSS na prace w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej

organizator:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2018

Konkurs IPiSS na prace w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej

Konkurs jest orga­ni­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych. Patronat nad uroczys­toś­cią wręczenia nagród sprawuje Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac:
– mag­is­ter­s­kich,
– doktorskich.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane do 31 października 2018 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego). Ogłosze­nie wyników konkursu – grudzień 2018 r.

Konkurs rozstrzyga Komisja Konkur­sowa powołana przez Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych. Prze­wod­niczący Komisji Konkur­sowej może, za zgodą Komisji, powołać recen­zen­tów spoza Komisji Konkur­sowej, dla doko­na­nia oceny zgłos­zonych prac. Orga­ni­za­cyjną obsługę dzi­ałal­ności Komisji Konkur­sowej zapew­nia Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Celem konkursu jest:

 • zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej;
 • ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedzinach;
 • wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju;
 • pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Przed­miot Konkursu
Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2017 i 2018, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej.
Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień doktora. Przed­miotem konkursu są zarówno prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, jak i wieczorowych oraz zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w języku pol­skim lub angielskim.

Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są głównymi nagro­dami, ufun­dowanymi przez Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. Wyniki konkursu będą ogłoszone w grud­niu 2018 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.ipiss.com.pl

Kontakt

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
ul. Bel­lotiego 3 b
01–022 Warszawa
tel. (22) 53 67 511
b.sajkiewicz@ipiss.com.pl
www.ipiss.com.pl