Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci78
 • absolwenci77
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne27
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe8
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd31
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs IPiSS na prace o problemach pracy i polityki społecznej

organizator:

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.10.2023

Konkurs IPiSS na prace o problemach pracy i polityki społecznej

Konkurs jest orga­ni­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac: mag­is­ter­s­kich i dok­tors­kich. Komisja Konkur­sowa jest powołana przez Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Celem Konkursu jest: zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej, ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedz­i­nach, wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju oraz pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2022 i 2023, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w językach pol­skim lub ang­iel­skim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są nagrodami.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje dziekan wydzi­ału lub dyrek­tor jed­nos­tki nada­jącej stopień dok­tora (for­mu­larz zgłoszenia pracy do pobra­nia ze strony www.ipiss.com.pl).

Zgłosze­nie pracy dok­torskiej do konkursu wymaga przesłania:

 • rekomen­dacji pro­mo­tora bądź opiekuna naukowego pracy, zaw­ier­a­jącej infor­ma­cje o walo­rach naukowych i aplika­cyjnych pracy,
 • kopii opinii recen­zen­tów pracy,
 • pracy stanow­iącej przed­miot zgłoszenia (wydruk w dwóch egzem­plarzach oraz w wer­sji elek­tron­icznej w pliku PDF),
 • danych kon­tak­towych autora pracy (adres do kore­spon­dencji, tele­fon komórkowy, adres mailowy),
 • danych kon­tak­towych promotora pracy (tele­fon komórkowy, adres mailowy).

Zgłoszenia pracy mag­is­ter­skiej do konkursu dokonuje pro­mo­tor (for­mu­larz zgłoszenia pracy do pobra­nia ze strony www.ipiss.com.pl).

Zgłosze­nie pracy mag­is­ter­skiej do konkursu wymaga przesłania:

 • rekomen­dacji pro­mo­tora bądź opiekuna naukowego pracy, zaw­ier­a­jącej infor­ma­cje o walo­rach naukowych i aplika­cyjnych pracy,
 • kopii opinii recen­zen­tów pracy,
 • pracy stanow­iącej przed­miot zgłoszenia (wydruk w dwóch egzem­plarzach oraz w wer­sji elek­tron­icznej w pliku PDF),
 • danych kon­tak­towych autora pracy (adres do kore­spon­dencji, tele­fon komórkowy, adres mailowy),
  danych kon­tak­towych promotora pracy (tele­fon komórkowy, adres mailowy).

Doku­menty mogą być składane w formie elek­tron­icznej (skany). Zachowany zostaje wymóg przesła­nia 2 egzem­plarzy pracy drukowanej.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 6 października 2023 r.

Zgłosze­nia należy kierować na adres: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, ul. Bel­lot­tiego 3b; 01–022 Warszawa z dopiskiem na kop­er­cie „Konkurs na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie”.

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronie www.ipiss.com.pl oraz pod numerami tele­fonu (22) 53 67 513 lub (22) 53 67 511
e-mail: konkursmgrdr@ipiss.com.pl.

Informacje o konkursie  pochodzą ze strony: ipiss.com.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3b
01–022 Warszawa
tel. 22 53 67 513
konkursmgrdr@ipiss.com.pl
ipiss.com.pl