Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne26
 • naukowe30
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie59
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Ekonomia z ludzką twarzą

organizator:

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2019
wartość nagrody: 2000 zł

Konkurs Ekonomia z ludzką twarzą

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu polityki społecznej, rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie rozwiązania studium przypadku (I etap konkursu) oraz udział w teście wiedzy (II etap konkursu). Formularze zgłoszeniowe wraz z zadaniem konkursowym należy przesłać na adres: konkurs.ezlt@ue.poznan.pl do dnia 01.03.2019.

Organizatorem Konkursu jest Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zaś głównym wykonawcą – Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (dalej KPiPS). W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych (z wyłączeniem uczniów gimnazjów). Osoby niepełnoletnie zobowiązane są wypełnić zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów organizacji konkursu (zgoda musi być załączona do zgłoszenia konkursowego).

Informacje na temat Konkursu publikowane są na stronie internetowej www.kpips.ue.poznan.pl w zakładce Konkurs „Ekonomia z ludzką twarzą” w folderze Edycja 2018-2019.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 • I etap – wykonanie zadania konkursowego, tzn. rozwiązanie studium przypadku i przesłanie rozwiązania na wskazany przez Organizatora adres wraz z wymaganymi załącznikami;
 • II etap – test wiedzy, w którym biorą udział wszyscy uczestnicy zakwalifikowani przez Komisję Konkursową na podstawie wyników I etapu (test odbywa się w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Organizatora w siedzibie UEP.)

W przypadku uzyskania równej liczby punktów po obu etapach (I i II) konkursu Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do włączenia dodatkowego zadania realizowanego jedynie przez uczestników mających równą liczbę punktów uniemożliwiającą rozstrzygnięcie, komu przyznać określoną nagrodę. Zadanie będzie realizowane zaraz po ogłoszeniu wyników II etapu konkursu.

NAGRODY
W ramach konkursu zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne:

 • Nagroda za zajęcie I-go miejsca – 2000 zł brutto;
 • Nagroda za zajęcie II-ego miejsca – 1200 zł brutto;
 • Nagroda za zajęcie III-ego miejsca – 600 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości nagród za zajęcie trzech pierwszych miejsc lub przygotowania nagród, w tym rzeczowych, za zajęcie kolejnych miejsc (tzn. IV i niższych) w zależności od dostępnych środków. Za zajęcie miejsc od I do III przysługuje tylko jedna nagroda za każde zajęte miejsce.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową na podstawie sumy punktów uzyskanych w obu etapach konkursu, a w przypadku uzyskania równej liczby punktów po obu etapach (I i II) konkursu uniemożliwiającej rozstrzygnięcie, komu przyznać określoną nagrodę, również na podstawie dodatkowego zadania realizowanego przez osoby, które po II etapie konkursu będą posiadały równą łączną liczbę punktów. W I etapie Komisja Konkursowa oceniać będzie prace konkursowe w skali od 0 do 50 punktów. Wartość punktowa poszczególnych cech prac konkursowych będzie kształtować się następująco:

 • Poprawność logiczna i merytoryczna przeprowadzonej argumentacji – od 0 do 15 pkt;
 • Oryginalność zaproponowanego rozwiązania – od 0 do 15 pkt;
 • Poprawność językowa – od 0 do 10 pkt;
 • Precyzyjność i spójność przekazu – od 0 do 5 pkt;
 • Ogólny odbiór pracy, estetyka, kompozycja – od 0 do 5 pkt.

Każda praca konkursowa zostanie oceniona przez dwóch niezależnych członków Komisji Konkursowej – ostateczna ocena pracy będzie średnią arytmetyczną ich ocen. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. Po ustaleniu ostatecznej liczby punktów prace konkursowe zostaną uszeregowane w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionej.

Dwudziestu najlepszych uczestników I etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu w zależności od uzyskanych przez uczestników punktów.

W II etapie Konkursu Komisja Konkursowa sprawdza testy w oparciu o klucz z prawidłowymi odpowiedziami do zestawu pytań i na tej podstawie wylicza punkty uzyskane przez uczestników. Za każde pytanie można zdobyć 0 lub 1 punkt. Maksymalnie uczestnicy w tym etapie mogą uzyskać 50 punktów.

Pierwsze miejsce w Konkursie uzyska osoba, której suma punktów przyznanych za pracę konkursową (I etap) i test wiedzy (II etap) będzie najwyższa. Kolejne miejsca zostaną przyznane osobom, które otrzymają kolejno największą łączną liczbę punktów w porządku malejącym.

W przypadku dodatkowego zadania realizowanego przez osoby, które po II etapie konkursu będą posiadały równą łączną liczbę punktów uniemożliwiającą rozstrzygnięcie, komu przyznać określoną nagrodę, zadanie to będzie ocenione w skali od 0 do 20 pkt. Wartość punktowa poszczególnych elementów prezentacji będzie kształtować się następująco:

 • Poprawność logiczna i merytoryczna przeprowadzonej argumentacji – od 0 do 10 pkt;
 • Konstrukcja wystąpienia, precyzyjność przekazu – od 0 do 5 pkt;
 • Sposób prezentowania tematu, komunikacja niewerbalna – od 0 do 5 pkt.

WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD
Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.kpips.ue.poznan.pl w zakładce Konkurs „Ekonomia z ludzką twarzą” w folderze Edycja 2018-2019.
Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu Konkursu laureaci zostaną powiadomieni wraz z przekazaniem im informacji o wynikach I etapu konkursu.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu przeprowadzenia II etapu konkursu w siedzibie UEP.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: ue.poznan.pl

Kontakt

Katedra Pracy i Polityki Społecznej Wydział Ekonomii
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. 61 856 90 00
konkurs.ezlt@ue.poznan.pl
www.ue.poznan.pl

Dokumenty

do pobrania