Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • cały świat4
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XV Edycja Programu Stypendialnego DBU – 2011/2012

organizator:

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 16.09.2011

XV Edycja Programu Stypendialnego DBU – 2011/2012

Cel Programu
Podstawowym celem programu stypendialnego DBU jest profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska oraz umożliwienie młodym absolwentom startu kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu. Program stypendialny umożliwia odbycie naukowego/zawodowego stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – biznesowych itp. Wysokość stypendium wynosi 1060,- euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz. Dlatego ważne jest staranne przygotowanie aplikacji o stypendium, a w szczególności koncepcji projektu.
Program stypendialny Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU) jest kontynuacja ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów i doktorantów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego w latach 1997-2006 we współpracy z Fundacja im. Nowickiego. W roku 2007 polsko-niemiecki program stypendialny został włączony do Międzynarodowego Programu Stypendiów dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej fundacji DBU. Partnerem programu w Polsce jest od 2007 r. Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl), skupiające byłych stypendystów Fundacji im. Nowickiego i DBU.

Odbiorcy programu
Konkurs stypendialny fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) skierowany jest do:

 • absolwentów polskich uczelni, posiadających dyplom magistra,
 • studentów ostatniego roku studiów, którzy dyplom magistra uzyskają najpóźniej do lutego 2012r (opis szczegółowy w punkcie Kryteria),
 • doktorantów.

Programem objęte są wszystkie kierunki studiów, zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania Środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp.

Ważne terminy
Termin składania wniosków: 1.07.2011 – 16.09.2011
Składanie wniosków odbędzie się w dniach: 1 lipca 2011 – 16 września 2011 r. Wnioski o stypendium należy składać poprzez witrynę internetowa DBU, w systemie on-line, po wczesniejszej rejestracji na stronie DBU www.dbu.de (Organizatorzy proszą o śledzenie strony Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska – zakładkę Program stypendialny DBU, gdyż w najbliższym czasie zostanie tam umieszczony link do systemu aplikacji, który będzie otwarty tylko i wyłącznie w dniach 1 lipca – 16 września br.). Po zarejestrowaniu się kandydat otrzyma z DBU droga e-mail indywidualny login do systemu aplikacji.
Aplikacje można wypełnić w wybranym przez siebie języku: niemieckim lub angielskim. System ma postać kolejno otwieranych pól, które należy uzupełniać. W niektórych punktach wniosku wymagane jest załączenie załączników w formie PDF (patrz opis Kryteria konkursowe).

Termin zamknięcia systemu aplikacyjnego: 16 września 2011 r.
Po tym terminie nie będzie możliwe nanoszenie zmian w złożonym wniosku. Wnioski niekompletne oraz nieposiadające wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
Rozmowy kwalifikacyjne: 26 października 2011 r., Wrocław
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjna, która odbędzie się w dniu 26.10.2011r we Wrocławiu. Jednym z elementów rozmowy będzie prezentacja swojego projektu (w PowerPoint) w języku niemieckim lub angielskim.
Uroczystość wręczenia stypendiów: 26 listopada 2011 r.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w Warszawie dnia 25 listopada w Teatrze Polskim, poprzedzone ono będzie konferencją z okazji 15-lecia programu stypendialnego DBU w Polsce. Jak co roku uroczystość zostanie uświetniona obecnością przedstawicieli DBU i Fundacji im. Nowickiego, a także przedstawicieli polskich instytucji związanych z ochrona środowiska i zrównoważonym rozwojem (ministerstwa, urzędy, organizacje, media oraz byli stypendyści i ich bliscy).
Wyjazd do Niemiec: początek marca 2012 r.
Anglojęzyczni laureaci konkursu, przed wyjazdem do Niemiec, muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego przynajmniej w stopniu podstawowym. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursu języka niemieckiego z DBU w wysokości 300 euro – na kurs, który laureat wykupi samodzielnie jeszcze w Polsce.

Kryteria konkursowe
Fundacja DBU przyznaje stypendia dla najlepszych młodych specjalistów – absolwentów szkół wyższych w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska, którzy:

 • przedłożą propozycje/koncepcje projektu (opis problemu związanego ze środowiskiem, na temat którego chcą pogłębić wiedzę i zdobyć doświadczenie w najnowszych sposobach minimalizacji niekorzystnych efektów oddziaływania danego problemu – ok. 3 stron wg schematu podanego w podpunkcie System aplikacji i kryteria),
 • posiadają tytuł magistra uczelni wyższej,
 • uzyskali dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat,
 • nie ukończyli 31 roku życia,
 • w czasie składania wniosku posiadają stały pobyt w Polsce.

Jakie informacje należy zamieścić w systemie?
System aplikacji o przyznanie stypendium wymaga uzupełnienia odpowiednich informacji na temat kandydata oraz zamieszczenia opisu projektu, który chciałby realizować:
1. Koncepcja (wizja) projektu, który kandydat chce zrealizować w ramach swojego stażu. Przedstawienie projektu powinno być przygotowane w języku niemieckim lub angielskim według następującego schematu:

 • Temat projektu
 • Wprowadzenie
 • Obecny stan wiedzy na świecie i w Polsce w wybranej dziedzinie
 • Cel projektu
 • Określenie metodyki pracy
 • Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce lub dla prowadzenia dalszych badan
 • Bibliografia

Wskazane jest, aby w opisie projektu uwypuklić znaczenie wybranego tematu dla środowiska w Polsce lub w Niemczech. Opis powinien być zawarty na maksymalnie trzech stronach. Do aplikacji w systemie online należy również załączyć następujące dokumenty (np. jako skany w formacie PDF):
2. Świadectwo ukończenia studiów, skan dyplomu wraz z własnym tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub skan angielskiej wersji dyplomu. Kandydaci, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji muszą dołączyć w miejsce dyplomu zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów/uzyskania dyplomu (wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki lub angielski, tłumaczenie może być wykonane przez kandydata).
3. Opinia z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej; w wersji angielskiej lub niemieckiej. Jeśli opinia wystawiona jest w języku polskim – należy ja przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski. Tłumaczenie może być wykonane przez kandydata.
4. Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego – pismo z lektoratu/szkoły językowej/posiadany certyfikat. W uzasadnionych przypadkach losowych istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego trybu dostarczenia brakującego dokumentu, jednak wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z panią dr Nicole Freyer lub panią Wiesława Dyki  (kontakty poniżej).

Wyjazd do Niemiec rozpoczyna się trzydniowym seminarium w siedzibie DBU w Osnabrueck. Seminarium poświęcone jest głównie sprawom organizacyjnym związanym z pobytem w Niemczech (ubezpieczenie, zameldowanie, założenie konta w banku itd.), ponadto Stypendyści otrzymują pierwsze wynagrodzenie w postaci gotówki. Po upływie 6 miesięcy każdy Stypendysta ma prawo ubiegać się o przedłużenie stażu o kolejne 6 miesięcy. DBU rozlicza się z postępów pracy z każdym Stypendysta w formie raportów pisanych przez samego Stypendystę. Ponadto każdy Stypendysta jest zobowiązany do wzięcia udziału w seminarium jesiennym organizowanym na terenie Polski, na którym prezentuje wyniki swojej pracy zarówno przedstawicielom DBU i Fundacji im. Nowickiego, jak i byłym stypendystom. Celem seminarium jest również integracja z byłymi stypendystami, nawiązanie nowych znajomości oraz wspólna zabawa podczas trwającego trzy dni zjazdu (program seminarium każdorazowo przewiduje wspólne wycieczki oraz tańce do białego rana).

Kontakt
Krajowy koordynator miedzynarodowego programu stypendialnego DBU w Polsce
Wiesława Dyki
e-mail: w.dyki@eko.wroc.pl
tel.: 71 321 34 31 , kom. 66 77 22 301

Kontakt z byłymi stypendystami Stowarzyszenie Srodowisko dla Srodowiska
Agnieszka Puzio-Literska
e-mail: stypendia@sds.org.pl
tel.: +48 793 072 007

Informacje pochodzą ze strony sds.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
Żwirki i Wigury 93, p.1105
02-089 Warszawa


www.sds.org.pl