Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • cały świat4
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Twój semestr w Niemczech!

organizator:

GFPS-Polska

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 20.04.2012

Twój semestr w Niemczech!

GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia – w Polsce, Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność GFPS opiera się na bezinteresownej pracy członków i sympatyków w ramach wspólnych projektów.

Programy stypendialne obejmują obustronną wymianę między Niemcami i Polską oraz Niemcami i Czechami. Do Niemiec wyjeżdża także co semestr dwoje stypendystów z Białorusi.

W GFPS-Polska, w ramach programu stypendialnego, organizatorzy rekrutują polskich stypendystów do Niemiec oraz opiekują się niemieckimi stypendystami w Polsce. Semestralne stypendia do Niemiec przyznawane są polskim studentom i doktorantom wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy:

 • na semestr letni (od kwietnia do sierpnia)
 • na semestr zimowy (od października do lutego)

Wysokość stypendium

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wys. 580 euro,
 • pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej,
 • udział w dwóch czterodniowych seminariach (seminarium integracyjno-powitalne „Dni Miast” na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pod koniec semestru pobyt tzw. „Quadrat”).

Kto może ubiegać się o stypendium GFPS?

O stypendium mogą ubiegać się obywatele polscy:

 • studenci studiów dziennych od II roku (do ukończenia 30 roku życia),
 • asystenci i słuchacze studium doktoranckiego (do ukończenia 32 roku życia)

Stypendium Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznawane przez GFPS-Polska przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami.

Oczekiwania wobec kandydatów

Od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

Mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych). Preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas na stypendium za granicą.

Miejsce studiów w Niemczech

Składając wniosek o stypendium kandydatom zaleca się wskazanie trzech ośrodków akademickich, w których chcieliby studiować. W miarę możliwości preferencje stypendystów co do miejsca studiów są brane pod uwagę, jednakże nie zawsze te życzenia mogą być spełnione. Jest to związane z działalnością naszych grup lokalnych, które na miejscu załatwiają wszelkie formalności na uczelni a później zapewniają opiekę i pomoc.

Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Franfurt nad Menem, Frankufurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar. Stypendyści kierowani są do miast, w których działają grupy lokalne.
Kwalifikacja na stypendia

Kwalifikacja na stypendia przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną (na semestr zimowy) i późną jesienią (na semestr letni). Terminy składania wniosków (decyduje data stempla pocztowego):

 • na semestr zimowy – do 20 kwietnia danego roku kalendarzowego
 • na semestr letni – do 31 października roku poprzedzającego wyjazd

Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:

 • Komisja Kwalifikacyjna GFPS dokonuje oceny nadesłanych podań. Jeśli projekt zostanie przyjęty Komisja Kwalifikacyjna zaprasza kandydata na rozmowę.
 • Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę z wyłonionymi w poprzednim etapie kandydatami.

Akcję kwalifikacyjną organizuje GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej z siedzibą w Krakowie. Zgłoszenia bądź wypełnione już wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres komisji kwalifikacyjnej utworzonej przez GFPS-Polska.

W skład kompletu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o stypendium GFPS wchodzą:

 • wypełniony formularz wniosku o stypendium w dwóch egzemplarzach (drugi egzemplarz może być kserokopią) + w wersji cyfrowej (organizatorzy proszą o przesłanie na: komisja.kwalifikacyjna@gfps.pl). GFPS prosi o szczegółowe wypełnienie wszystkich rubryk, łącznie z podaniem przez jaki okres kandydat przebywał na innych stypendiach zagranicznych (jeśli dotyczy). Jeśli był to okres dłuższy niż 10 miesięcy taka osoba nie może ubiegać się o stypendium GFPS-Polska.
 • dwustronicowa prezentacja w języku niemieckim oraz polskim motywów i powodów ubiegania się o stypendium GFPS oraz własnych zainteresowań (wersja papierowa + cyfrowa wysłana na ww. adres email),
 • plan pobytu w Niemczech w języku niemieckim i polskim, obejmujący również informację o już ukończonych bądź przygotowywanych pracach naukowych (uczelnia, kierunek, promotor, temat, ew. uzyskana ocena). Plan pobytu to konkretny POMYSŁ na pobyt (projekt badawczy, eksperyment, warsztaty itp. – które planujesz zrealizować podczas studiów w Niemczech)(Wersja papierowa + cyfrowa wysłana na ww. adres email). Plan pobytu może mieć formę tekstową lub graficzną (np. tabela z podziałem na 5 miesięcy).
 • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w całym toku studiów wystawione lub potwierdzone przez dziekanat (konieczna pieczątka uczelni i podpis wystawiającego). Organizatorzy proszą o nie przesyłanie wykazu realizowanych przedmiotów, wystarczy zaświadczenie z dziekanatu z wyliczoną średnią łącznie z wszystkich lat studiów. W przypadku doktorantów organizatorzy proszą o kopię dyplomu ukończenia studiów (tego dokumentu nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki)
 • kopie lub ksero świadectw dotychczasowej nauki języka niemieckiego (np. kopia świadectwa maturalnego, zaświadczeń o odbytych kursach i zdanych egzaminach itp.) (tych dokumentów nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki),
 • opinie dwóch pracowników naukowych, z którymi kandydat miał najwięcej kontaktów w czasie studiów. Opinie mogą być wystawiona również przez zagranicznych profesorów, w językach polskim, niemieckim lub angielskim. Opinii nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki. Wskazane jest, by jedna opinia pochodziła od promotora. Ze względu na wymóg poufności opiniodawca powinien przekazać opinię zainteresowanemu w zaklejonej kopercie z własnym podpisem i pieczątką urzędową przybitą w miejscu zaklejenia. W tej niezmienionej postaci należy dołączyć opinię do wniosku o stypendium. Inne opinie nie będą brane pod uwagę.
 • dwie zaadresowane zwrotnie koperty B5 ze znaczkiem zwrotnym.

Informacje pochodzą ze strony gfps.pl

Kontakt

GFPS-Polska
Skrytka Pocztowa 34
00-950 Warszawa