Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci10
 • absolwenci12
 • doktoranci17
 • naukowcy8
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka4
 • języki obce3
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne6
 • projektowanie/architektura3
 • prawo2
 • literatura2
 • ekonomia/biznes4
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • różne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa1
 • Australia1
 • Czechy2
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Finlandia1
 • Stany Zjednoczone4
 • cały świat4
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Japonia2
 • Słowacja2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Korea Południowa1
 • Włochy2
 • Indie1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Tajwan1
 • online1
 • Francja3
 • Singapur1
 • Wielka Brytania3
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie1
 • Niemcy2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa7
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowo-badawcze w Szwajcarii Koćwin Foundation 2021

organizator:

Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin

Rodzaj:
medycyna, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Szwajcaria
termin składania wniosków: 13.08.2021

Stypendium naukowo-badawcze w Szwajcarii Koćwin Foundation 2021

Rada Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin z dniem 15.05. 2021 ogłasza konkurs na stypendia naukowo-badawcze z zakresu nauk medycznych i humanistycznych. Konkurs adresowany jest do osób, które studiują lub przygotowują pracę doktorską na uczelni wyższej lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu magistra lub doktora oraz do pracowników naukowych.

Do konkursu wybrane zostały przez Fundację projekty badawcze, poświęcone aktualnej problematyce społecznej, tj. dotyczącej opieki zdrowotnej oraz pamięci historycznej.

1. Dziedzina nauk medycznych i nauki o zdrowiu

Walka z pandemią COVID-19 stawia przed światem ogromne zadania i zmienia to, co wyjątkowe w normalny stan. Według badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju obecna pandemia  zmobilizowała społeczność międzynarodową i przyspieszyła w bezprecedensowy sposób badania naukowe i współpracę w zakresie zwalczania choroby koronawirusa 2019 (COVID-19).

Do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2 należą osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a jednocześnie ta grupa jest obciążona znacznie większą śmiertelnością w przebiegu choroby COVID-19. Wobec faktu, że  choroby układu sercowo-naczyniowego, a przede wszystkim choroba niedokrwienna serca, są nadal pierwszą przyczyną zgonów w Polsce i trwającej od ponad roku epidemii COVID-19, wspierając inicjatywę OWGiR – Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin podjęła działania mające na celu dostarczenia nowych informacji  na temat związku choroby COVID 19 z chorobami układu krążenia i zdecydowała o pomocy finansowej w realizacji badania naukowego z zakresu tej tematyki.

2. Dziedzina nauk humanistycznych

Przedmiotem konkursu jest projekt badawczy pt. „Ocalić od zapomnienia” mający na celu opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, tj. zebranie zespołów archiwalnych (źródłowych) oraz innego materiału (publikacji prasowych) mających pierwszorzędne (fundamentalne) znaczenie dla przyszłych badań naukowych.

Upływ czasu sprawia, że koniecznością dla kształtowania postaw obywatelskich następnych pokoleń staje się poznanie życiorysów zasłużonych dla społeczeństwa postaci, które posiadały duży wpływ na kształtowanie życia kulturalnego, politycznego i społeczno-gospodarczego.

Uwiecznienia wzorów godnych naśladowania, ważnych dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Zadaniem badawczym jest usystematyzowanie, deskrypcja i ocena rozwoju stosunków łączących Polskę i Szwajcarię w okresie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Realizowanym w oparciu o doświadczenia życiowe internowanych w niej polskich żołnierzy, z których część po zakończeniu okresu internowania pozostała na emigracji w tym kraju. Celem jej jest urzeczywistnienie na konkretnym przykładzie wybranych osób, polskiego wkładu w życie kulturalne i społeczno-gospodarcze Szwajcarii w podziękowaniu za udzieloną im pomoc przez władze szwajcarskie, jak i za okazywaną internowanym żołnierzom polskim ofiarność i życzliwość społeczeństwa szwajcarskiego oraz przyjazny stosunek w stosunku do nich miejscowej ludności .

Realizację podjętego zadania badawczego Fundacja inauguruje badaniami dotyczącymi opracowania biografii w perspektywie interdyscyplinarnej, egzemplifikowanej przykładem losów życiowych kpt. inż. dypl. Mieczysława Koćwina, który urodził się 28 marca 1913 roku w Kielcach, a zmarł 26 października 1986 roku w Bottmingen – Szwajcaria.

Absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu (1935 r.), oficer 7 Pułku Artylerii Lekkiej w Częstochowie oraz 1 Dywizjonu Artylerii Konnej w Warszawie. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w Polsce, walczący w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej (5 PAC) oraz kampanii francuskiej, jako oficer łącznikowy 202 Modlińskiego Pułku Artylerii Ciężkiej. Po kapitulacji Francji internowany wraz z tym pułkiem oraz 2. Dywizją Strzelców Pieszych w Szwajcarii. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Croix de Guerre (francuskim Wojskowym Krzyżem Wojennym). Absolwent Politechniki (ETH) w Zurychu. Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Szwajcarii.

Zadania badawcze realizowane w ramach stypendium dotyczą zebrania materiału źródłowego do opracowania przyszłej biografii, obejmującej dwa czasokresy z życia Mieczysława Koćwina:

 • pierwsze stypendium – sześciomiesięczne – obejmuje okres od 19.06.1940 do 31.12. 1946 roku, tj. czasokres internowania oraz przebywania w Obozie Uniwersyteckim w Winterthur, którego był ostatnim komendantem ze strony polskiej;
 • drugie stypendium – roczne – obejmuje okres od 1.01.1947 do 1986 roku z uwzględnieniem materiałów ukazujących się po śmierci Mieczysława Koćwina, tj. czasokres przebywania na emigracji w Szwajcarii i uzyskania jej obywatelstwa.

Do konkursu [z dziedziny nauki humanistyczne] na określone projekty badawcze mogą przystąpić aplikanci posiadający stopień naukowy doktora lub otwarty przewód doktorski w zakresie takich dyscyplin naukowych, jak: historia, socjologia lub politologia, mający doświadczenie w pracach dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich i bibliograficznych, tworzących podstawy do dalszych badań. Ponadto, legitymujący się dorobkiem naukowym, potwierdzającym umiejętność przeprowadzenia kwerendy materiałów archiwalnych oraz zebraniem danych z mass mediów, potwierdzony trzema publikacjami, przynajmniej jedna w języku  niemieckim.

Stypendystami lub Stypendystkami mogą zostać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 21. rok życia, a nie przekroczyły 40. roku życia w chwili przyznawania Stypendium.

Stypendium w wysokości maksymalnie 1200 CHF (na miesiąc) jest przyznawane w ramach Konkursu na realizację projektu naukowo-badawczego. Okres finansowania, w ramach którego przyznawane i wypłacane jest Stypendium, wynosi maksymalnie 12 (dwanaście) miesięcy.

Stypendia przyznaje Rada Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji w drodze Konkursu, którego przebieg określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowo-badawczych przez Fundację im. Anneliese i Mieczysława Koćwin” obowiązujący od dnia 29.12.2020 r.

WNIOSEK O STYPENDIUM

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Kandydatów, którzy spełniają kryteria uczestnictwa w Konkursie Wniosku o stypendium.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie Organizatora.

Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie 90 dni od dnia 15. 05. 2021r. w następującym trybie:

 1. Kandydaci przesyłają wypełniony Wniosek o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Anneliese und Mieczyslaw Kocwin Stiftung c/o Herr Jaroslaw Andrzej Horzemski, Ettingerstrasse 32, 4106 Therwil, Szwajcaria oraz równocześnie w formie wiadomości e-mail zawierającej zeskanowany Wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail odbiorcy dokumentów, tj. Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin: kocwin.foundation@gmail.com
 2. Wnioski złożone po upływie terminu składania wniosków, wnioski niekompletne lub też niepodpisane pozostają bez rozpoznania. Termin uważa się za zachowany wyłącznie wówczas, gdy wniosek został wysłany zarówno pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego), jak również pocztą elektroniczną na wskazany adres.
 3. Oceny wniosków w ramach Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa. W jej skład wchodzą dwaj przedstawiciele Rady Fundacji, jeden Doradca Fundacji,  reprezentujący Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie oraz jeden Członek reprezentujący środowisko naukowe (samodzielny pracownik naukowy z tytułem profesora).

Informacje pochodzą ze strony: www.kocwin-foundation.eu.

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych, dostępne w naszej bazie!

Kontakt

Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin
Ettingerstrasse 32
4106 Therwil/Szwajcaria

kocwin.foundation@gmail.com
www.kocwin-foundation.eu