Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowo-badawcze w Szwajcarii Koćwin Foundation 2020

organizator:

Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, różne
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
Szwajcaria
termin składania wniosków: 09.02.2020

Stypendium naukowo-badawcze w Szwajcarii Koćwin Foundation 2020

Rada Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin z dniem 12.12.2019 r. ogłasza konkurs na stypendia naukowo-badawcze.

Konkurs adresowany jest do osób, które studiują lub przygotowują pracę doktorską na uczelni wyższej lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu magistra lub doktora.

Stypendystami lub Stypendystkami mogą zostać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 21. rok życia, a nie przekroczyły 35. roku życia w chwili przyznawania Stypendium.

Stypendium w wysokości 1200 CHF (na miesiąc) jest przyznawane w ramach Konkursu na realizację projektu naukowo-badawczego. Okres finansowania, w ramach którego przyznawane i wypłacane jest Stypendium, wynosi maksymalnie 12 (dwanaście) miesięcy.

Finansowane będą projekty, które realizowane są zgodnie z zasadami metodologii nauk, w dziedzinach wiedzy z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych w Szwajcarii, w szwajcarskich uniwersytetach, szkołach wyższych lub instytutach badawczych. Stypendium jest przyznawane na pobyt w Szwajcarii w okresie realizacji projektu naukowo-badawczego. Każdy Kandydat może zgłosić w danym Konkursie tylko jeden wniosek dotyczący jednego projektu.

Stypendia przyznaje Rada Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji w drodze Konkursu, którego przebieg określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowo-badawczych przez Fundację im. Anneliese i Mieczysława Koćwin” obowiązujący od dnia 28.12.2017r.

WNIOSEK O STYPENDIUM

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Kandydatów, którzy spełniają kryteria uczestnictwa w Konkursie Wniosku o stypendium.

Formularz wniosku dostępny jest tutaj

Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie 60 dni od dnia 12.12.2019r. (do dnia 9.02.2020 r.) w następującym trybie:

Kandydaci przesyłają wypełniony Wniosek o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Anneliese und Mieczyslaw Kocwin Stiftung c/o Herr Jaroslaw Andrzej Horzemski, Ettingerstrasse 32, 4106 Therwil, Szwajcaria oraz równocześnie w formie wiadomości e-mail zawierającej zeskanowany Wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail odbiorcy dokumentów, tj. Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin:

kocwin.foundation@gmail.com

Wnioski złożone po upływie terminu składania wniosków, wnioski niekompletne lub też niepodpisane pozostają bez rozpoznania. Termin uważa się za zachowany wyłącznie wówczas, gdy wniosek został wysłany zarówno pocztą tradycyjną (decyduje data stempla), jak również pocztą elektroniczną na wskazany adres.

Rada Fundacji zastrzega możliwość zwrócenia się do Kandydatów z prośbą o przesłanie oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną.

Oceny wniosków w ramach Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa. W jej skład wchodzą dwaj przedstawiciele Rady Fundacji oraz jeden Doradca Fundacji, reprezentujący Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie.

Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego kocwin.foundation@gmail.com. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji. Przetwarzaniu podlegać będą dane pozyskane z wniosku o stypendium oraz załączonych do niego dokumentów.

Odbiorcami danych osobowych Kandydatów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także upoważnieni współpracownicy lub dostawcy usług technicznych i organizacyjnych na rzecz Fundacji. Dane osobowe Kandydatów przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu lub też do czasu wygaśnięcia obowiązku archiwizacyjnego. Kandydaci posiadają prawo do: żądania udostępnienia przetwarzanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie Fundacja zapewnia, iż wobec Kandydatów nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, a dane Kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.

Informacje pochodzą ze strony: www.kocwin-foundation.eu.

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, dostępne w naszej bazie!

Kontakt

Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin
Gustackerstr. 38
4103 Bottmingen / Szwajcaria

kocwin.foundation@gmail.com
www.kocwin-foundation.eu