Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia zagraniczne na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 17.11.2014

Stypendia zagraniczne na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

Stypendia te umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających („Master-Studium”) i uzyskanie tytułu magistra („Master”) lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech.
W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni (polska oraz niemiecka uczelnia muszą wyrazić pisemną zgodę na przeprowadzenie tego rodzaju łączonych studiów).
Czas trwania stypendium:

W zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od 10 do 24 miesięcy (minimum 1 rok akademicki). Rozpoczęcie stypendium 1 października 2015. Wszystkie stypendia przyznawane są początkowo na jeden rok akademicki i po osiągnięciu dobrych wyników mogą być na wniosek kandydata przedłużone do końca danych studiów.
Wysokość stypendium:

750 euro miesięcznie. Stypendyści otrzymują również dodatkowe świadczenia.
Warunki ubiegania się o stypendium:

1. O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra. Stypendium to nie obejmuje doktorantów, którzy mogą ubiegać się o stypendia na pobyty badawcze.
2. Bardzo istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest, obok osiągnięć w czasie studiów,
przekonujące przedstawienie naukowych i osobistych umotywowań dla pobytu studyjnego w
Niemczech.
3. Kandydaci muszą samodzielnie ubiegać się o dopuszczenie do wybranych studiów na niemieckiej uczelni.
4. Zaświadczenie wydane przez uczelnię o przyjęciu na wybrane przez kandydata studia należy
dołączyć do podania o stypendium lub przedłożyć DAAD w Bonn przed rozpoczęciem pobytu
studyjnego. Od tego dokumentu uzależnione jest wypłacenie przyznanego stypendium.
5. Dobra znajomość języka niemieckiego jest – szczególnie w przypadku kierunków humanistycznych
– warunkiem przyjęcia na studia w Niemczech. Wyjątki możliwe są tylko wtedy, gdy kandydat
ubiega się o przyjęcie na studia z angielskim językiem wykładowym.
6. Złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.
7. Jeśli wybrany przez kandydata kierunek studiów przewiduje kilkumiesięczny pobyt na uczelni w
innym kraju UE (z wyłączeniem pobytu w Polsce), to stypendium DAAD będzie nadal wypłacane,
jeśli pobyt zagraniczny wynosi maksymalnie 6 miesięcy oraz jednocześnie nie przekracza 25%
czasu trwania stypendium.
8. Kandydaci proszeni są o wybranie 3 uczelni i wpisanie do formularza aplikacyjnego oraz o
dołączenie wydruku strony internetowej opisującej wybrany kierunek studiów każdej z tych uczelni.

Informacje pochodzą ze strony http://www.daad.pl/.


Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Czeska 24
03-902 Warszawa
tel. 22 617 48 47