Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne15
 • sztuka/muzyka6
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Finlandia1
 • Słowacja1
 • Białoruś1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Austria2
 • Europa2
 • Węgry1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Włochy3
 • Niemcy3
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Master 2-gi rok

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 10.03.2014

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Master 2-gi rok

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów matura +5 (Master 2-gi rok) na Uniwersytecie, w Szkole Ekonomicznej lub na Politechnice. Uwaga ! Stypendium Master 2 nie dotyczy studiów MBA.

Dotyczy wszystkich dziedzin oprócz studiów artystycznych (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…) gdzie procedura jest inna (patrz- BGF Studia artystyczne). Dla kandydatów aplikujących na studia architektoniczne, komplet wymaganych dokumentów musi być dostarczony do Ambasady przed 22/01/2014 r. (więcej https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11962.do)

Kandydaci muszą mieć odpowiedni profil wymagany :

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego ;
 • Nie dotyczy osób, które studiowały we Francji dłużej niż 12 miesięcy w przeciągu 5 ostatnich lat ;
 • Dobra znajomość języka francuskiego i/lub angielskiego (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku) ;
 • Posiadać dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji ;
 • Aplikowanie na studia z poziomu BAC+5 (Master 2, MSc, MA etc.) ;
 • Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów.

N.B : W przypadku porównywalnych kandydatur, stypendia przyznawane są w pierwszej kolejności studentom, którzy w momencie złożenia wniosku przebywają w Polsce oraz którzy nigdy nie mieli okazji wyjazdu do Francji.

Stypendium Rządu Francuskiego

Czas trwania
Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. Jeżeli w ramach studiów przewidziany jest staż, Ambasada zastrzega sobie prawo do decyzji co do czasu trwania stypendium.

Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 770 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji)

Inne świadczenia
– Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100€ rocznie)
– Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire)
– Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inne formy zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (patrz FAQ).
– Możliwość otrzymania wsparcia finansowego przy zakupie laptopa.
– Możliwość otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów druku pracy magisterskiej.
– Uwaga : Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją. Campus France finansuje jedynie przejazd z Paryża do miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty
Organizatorzy proszą o pobranie formularza oraz dokładne wypełnienie dokumentów zgodnie z podanymi informacjami.

–> Formularz bedzie wkrotce dostepny <–

Złożenie dokumentów:
Kandydat na studia wyższe we Francji musi w pierwszej kolejności aplikować do wybranej uczelni francuskiej. Następnie za pośrednictwem uczelni macierzystej (która dokonuje weryfikacji dokumentów) musi złożyć kompletne dossier w dwóch jednakowych egzemplarzach (wersja papierowa), przed 10 marca 2014r. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do Ambasady Francji. Jeżeli osoba aplikująca o stypendium nie jest studentem uczelni wyższej w Polsce, złożenia dokumentów dokonuje osobiście z pominięciem uczelni polskiej.

Yoann ARTHAUD
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

Datę zgłoszenia określa data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 10.03.2014 r., pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą. Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.

Selekcja kandydatów
Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Wstępna selekcja dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Następnie, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne
W skład komisji rekrutacyjnej polsko-francuskiej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich Uniwersytetów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Podczas rozmowy jury oceniać będzie zdolność kandydatów do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego. Rozmowy przeprowadzane będą w języku w którym realizowany będzie cykl studiów/stażu  (francuskim lub angielskim). Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się między końcem marcem a początkiem kwietnia (dokładne daty zostaną ogłoszone w późniejszym terminie).

Etap 3 : Ostateczne wyniki selekcji kandydatów
Ostateczne wyniki zostaną podane kilka tygodni później. O przyznaniu stypendium Campus France (agencja zajmująca się zarządzaniem stypendiami) poinformuje wybranych kandydatów  przed wyjazdem do Francji, przesyłąc niezbędne dokumenty w tym CampusPass’.

Informacje pochodzą ze strony http://institutfrancais.pl

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa


http://institutfrancais.pl