Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci28
 • absolwenci31
 • doktoranci23
 • naukowcy19
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • prawo1
 • sztuka/muzyka1
 • literatura1
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • różne30
 • medycyna5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes8
 • projektowanie/architektura5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry1
 • Francja3
 • Wielka Brytania2
 • Chiny2
 • Unia Europejska1
 • Belgia2
 • Stany Zjednoczone8
 • cały świat17
 • Australia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Japonia3
 • Austria2
 • Kanada1
 • Włochy4
 • Niemcy9
 • Hiszpania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa18
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Doktorat Cotutelle

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 10.03.2014

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF Doktorat Cotutelle

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby zrobić doktorat jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów – polskiego i francuskiego.

Dotyczy wszystkich dziedzin, oprócz studiów medycznych, gdzie procedura jest inna (patrz-http://institutfrancais.pl/sciences-universites/presentation-des-programmes-de-bourses/bourses-pour-medecins-etrangers/)

Kandydaci muszą mieć odpowiedni profil wymagany :

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Dobra znajomość języka francuskiego (i/lub angielskiego, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku)
 • Posiadać dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji
 • Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów

N.B : W przypadku porównywalnych kandydatur, stypendia przyznawane są w pierwszej kolejności studentom, którzy w momencie złożenia wniosku przebywają w Polsce oraz którzy nigdy nie mieli okazji wyjazdu do Francji.

Stypendium Rządu Francuskiego

Czas trwania
Stypendium pokrywa pobyty we Francji trwające od 1 do 5 miesięcy w ciągu każdego roku akademickiego przez max. 3 lata studiów (lub max. 15 miesięcy na cały okres trwania studiów doktoranckich). Stypendium przyznawane jest począwszy od 1 października roku rozpoczynającego stypendium do lutego następnego roku (zobacz poniższy schemat)

Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 770 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji)

Inne świadczenia
– Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6100 € rocznie)
– Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire)
– Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inne formy zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (patrz FAQ).
– Możliwość otrzymania wsparcia finansowego przy zakupie laptopa.
– Możliwość otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów druku pracy doktoranckiej
– Uwaga : Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją. Campus France finansuje jedynie przejazd z Paryża do miejsca zamieszkania.
Wymagane dokumenty

Prosimy o pobranie formularza oraz dokładne wypełnienie dokumentów zgodnie z podanymi informacjami.

–> Formulaire Cotutelle 2013 (formulaz bedzie wkrotce dostepny)<–

Złożenie dokumentów:
Umowa (convention de thèse en cotutelle) między uczelniami francuską i polską jest niezbędnym dokumentem w ubieganiu się o stypendium. Umowa ta określa zobowiązania stron do realizacji doktoratu typu «cotutelle» : w tym zawiera m.in.: zasady przyznania podwójnego dyplomu doktoranckiego (przez stronę francuską i polską). Umowa dotyczy i winna być podpisana przez rektorów polskiej i francuskiej uczelni, obu promotorów przewodu doktorskiego oraz przez studenta aplikującego o stypendium. Konkretne daty odbywania studiów we Francji muszą być zawarte w formularzu, a promotorzy muszą zaakceptować wszystkie uzgodnienia zawarte w umowie. Ostateczna wersja konwencji musi być dostarczona do Ambasady Francji (pocztą lub mailowo) przed rozpoczęciem cyklu studiów we Francji.

–> Modèle de convention de cotutelle <–

Złożenie dokumentów:
Komplet wymaganych dokumentów, w dwóch jednakowych egzemplarzach (wersja papierowa), należy złożyć za pośrednictwem uczelni macierzystej przed 10 marca 2014r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w Ambasadzie Francji:

Yoann ARTHAUD
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

Datę zgłoszenia określa data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 10.03.2014 r., pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą. Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.
Selekcja kandydatów

Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Wstępna selekcja dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Następnie, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne
W skład komisji rekrutacyjnej polsko-francuskiej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich Uniwersytetów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Podczas rozmowy jury oceniać będzie zdolność kandydatów do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego. Rozmowy przeprowadzane będą w języku w którym realizowany będzie cykl studiów/stażu  (francuskim lub angielskim). Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się między końcem marcem a początkiem kwietnia (dokładne daty zostaną ogłoszone w późniejszym terminie).

Etap 3 : Ostateczne wyniki selekcji kandydatów
Ostateczne wyniki zostaną podane kilka tygodni później. O przyznaniu stypendium Campus France (agencja zajmująca się zarządzaniem stypendiami) poinformuje wybranych kandydatów  przed wyjazdem do Francji, przesyłąc niezbędne dokumenty w tym CampusPass’.

Jeśli nie ma tam odpowiedzi na Państwa pytanie, lub jeśli mają Państwo problem z pobraniem formularza, prosimy o kontakt z odpowiedzialnym za program francuskich stypendiow rzadowych.

Informacje pochodzą ze strony http://institutfrancais.pl

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa


http://institutfrancais.pl