Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci14
 • doktoranci15
 • naukowcy14
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • różne17
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • ekonomia/biznes2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Europa6
 • Ukraina1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • Węgry1
 • Irlandia1
 • Indie1
 • cały świat7
 • Włochy3
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone8
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech

organizator:

DAAD

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2015

Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech

Stypendia umożliwiają absolwentom i doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech.
Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych.

Organizatorzy zwracają uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. międzynarodowe studia doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max-Planck-Research-Schools). Bliższe informacje dostępne są
na stronie: www.daad.de oraz w niniejszej publikacji.
Czas trwania stypendium:
Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech udzielane jest maksymalnie na okres 3 lat, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, okres ten może być przedłużony do 4 lat. Rozpoczęcie stypendium od 1 października 2016. Stypendium udzielane jest najpierw na okres jednego roku i przedłużane w zależności od osiągniętych przez ten czas wyników.
W ramach stypendium na studia doktoranckie w Niemczech można odbyć część badań poza Niemcami (o ile wymaga tego program studiów). O ewentualnych pobytach w krajach trzecich należy poinformować w momencie złożenia wniosku w punkcie: czas i miejsce dokładnie sprecyzowane.
Długość pobytu nie może przekroczyć ¼ czasu trwania stypendium.
Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie absolwenci,
1.000 euro miesięczne doktoranci, inne dodatkowe świadczenia
Warunki uzyskania stypendium:
 • O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
 • Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu.
 • Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego.
 • Na napisanie pracy doktorskiej z dziedzin: medycyna, weterynaria, stomatologia nie można uzyskać wsparcia DAAD. Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce dostępnej pod adresem: www.daad.de/extrainfo.
Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać:
(Dokumenty należy złożyć w trzech oddzielnych kompletach (powinien być to wydruk z portalu DAAD) w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD (złożenie aplikacji możliwe jedynie poprzez portal DAAD: www.fundingguide.de).
Dodatkowe informacje także na stronie www.daad.pl.
2. Szczegółowy życiorys (CV) (maks. 3 str.).
3. Czas i miejsce pobytu dokładnie sprecyzowane.
4. Opis projektu badawczego sporządzony przez kandydata: Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie programu badawczego w Niemczech (oraz zarys pracy doktorskiej) z opisem dotychczasowych badań w Polsce (maks. 10 str.). (Punkt ten jest najważniejszym kryterium wyboru).
5. Dwie opinie od nauczycieli akademickich (w zaklejonej kopercie) z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym m.in. na stronie: www.funding-guide.de
Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego.  (p. Informacje ogólne – Egzaminy / zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego).
7. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz tłumaczenie (samodzielne) oryginału na język niemiecki lub angielski.
8. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów zarówno I jak i II stopnia (licencjat/inżynier, magister) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu z wykazem ocen (w języku angielskim).
Uwaga: Nie należy nie kopiować indeksu!
9. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier oraz magister): kserokopia polskiego oryginału oraz tłumaczenie (samodzielne) oryginału na język niemiecki lub angielski. Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do dnia rozpoczęcia stypendium.
10. Zaproszenie i zaświadczenie o opiece naukowej na czas pobytu w Niemczech od niemieckiego nauczyciela akademickiego. Zaproszenie od niemieckiego promotora pracy doktorskiej musi zawierać opinię o zamierzonym projekcie badawczym oraz harmonogram przewidzianych badań.
W przypadku uczestnictwa w programie zorganizowanych studiów doktoranckich – potwierdzenie dopuszczenia do programu (można dosłać do momentu rozpoczęcia stypendium) oraz potwierdzenie nawiązanych kontaktów z koordynatorem programu.
11. Lista publikacji (ewentualnie) (maks. 10 str.).
12. Zaświadczenie o dopuszczeniu do studiów doktoranckich w Niemczech (jeśli kandydat posiada).

Uwaga:
 • Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD (p. www.funding-guide.de).
 • Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
 • Należy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na stronie www.daad.pl!
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2015 (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Informacje pochodzą ze strony www.daad.pl

Kontakt

DAAD
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa


www.daad.pl