Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci12
 • absolwenci17
 • doktoranci19
 • naukowcy20
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • projektowanie/architektura1
 • medycyna6
 • prawo1
 • sztuka/muzyka3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes4
 • literatura3
 • różne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy9
 • Włochy2
 • Chiny1
 • Norwegia1
 • Austria1
 • cały świat9
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone6
 • Szwajcaria3
 • Japonia1
 • Szwecja1
 • Unia Europejska1
 • Singapur1
 • Australia2
 • Czechy1
 • Hiszpania1
 • Węgry1
 • Europa3
 • online3
 • Kanada2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Turcja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa15
 • firma2
 • instytucja rządowa11
 • samorząd3
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków – Niemcy

organizator:

DAAD

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2015

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków – Niemcy

Stypendia te umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających („Master-Studium”) i uzyskanie tytułu magistra („Master”) lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech.
W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni.
Czas trwania stypendium:
W zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od 10 do 24 miesięcy (minimum 1 rok akademicki). Rozpoczęcie stypendium 1 października 2016. Wszystkie stypendia przyznawane są początkowo na jeden rok akademicki i po osiągnięciu dobrych wyników mogą być na wniosek kandydata przedłużone do końca danych studiów.
Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie. Stypendyści otrzymują również dodatkowe świadczenia.
Warunki ubiegania się o stypendium:
 • O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra. Stypendium to nie obejmuje doktorantów, którzy mogą ubiegać się o stypendia na pobyty badawcze.
 • Bardzo istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest, obok osiągnięć w czasie studiów, przekonujące przedstawienie naukowych i osobistych umotywowań dla pobytu studyjnego w Niemczech.
 • Kandydaci muszą samodzielnie ubiegać się o dopuszczenie do wybranych studiów na niemieckiej uczelni.
 • Zaświadczenie wydane przez uczelnię o przyjęciu na wybrane przez kandydata studia należy dołączyć do podania o stypendium lub przedłożyć DAAD w Bonn przed rozpoczęciem pobytu studyjnego. Od tego dokumentu uzależnione jest wypłacenie przyznanego stypendium.
 • Dobra znajomość języka niemieckiego jest – szczególnie w przypadku kierunków humanistycznych – warunkiem przyjęcia na studia w Niemczech. Wyjątki możliwe są tylko wtedy, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia z angielskim językiem wykładowym.
 • Złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.
 • Jeśli wybrany przez kandydata kierunek studiów przewiduje kilkumiesięczny pobyt na uczelni w innym kraju UE (z wyłączeniem pobytu w Polsce), to stypendium DAAD będzie nadal wypłacane, jeśli pobyt zagraniczny wynosi maksymalnie 6 miesięcy oraz jednocześnie nie przekracza 25% czasu trwania stypendium.
 • Kandydaci proszeni są o wybranie 3 uczelni i wpisanie do formularza aplikacyjnego oraz o dołączenie wydruku strony internetowej opisującej wybrany kierunek studiów każdej z tych uczelni.
Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać:
(organizatorzy proszą złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach (powinien być to wydruk z portalu DAAD) w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD (złożenie aplikacji możliwe jedynie poprzez portal DAAD: www.funding-guide.de). Dodatkowe informacje także na stronie www.daad.pl.
2. Szczegółowy życiorys (CV) (maks. 3 str.).
3. Wydruk strony internetowej niemieckiej uczelni (maks. 10 str.), zawierający konkretne informacje dotyczące nazwy wybranego kierunku studiów, przewidywanego planu studiów (czas ich trwania) i opłat za studia oraz formularz „Informacje o wybranych studiach magisterskich” dostępny na www.funding-guide.de.
4. Szczegółowe i precyzyjne uzasadnienie, do czego służy zaplanowane uczestnictwo w studiach
podyplomowych bądź magisterskich z opisem dotychczasowych studiów w Polsce (maks. 1 – 3 str.).
5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego (w zaklejonej kopercie) z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym m.in. na stronie: www.funding-guide.de Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego. p. Informacje ogólne – Egzaminy / zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego oraz
angielskiego).
7. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz tłumaczenie (samodzielne) oryginału na język niemiecki lub angielski.
8. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów (licencjat/inżynier, magister) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu z wykazem ocen (w języku angielskim).
Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu!
9. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister): kserokopia polskiego oryginału oraz tłumaczenie (samodzielne) polskiego oryginału na język niemiecki lub angielski.
Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów w Niemczech.
10. Lista publikacji (ewentualnie).
11. Kandydaci ubiegający się o roczny pobyt stypendialny w Niemczech w ramach studiów magisterskich w Polsce dołączają do wniosku zapewnienie z polskiej uczelni o uznaniu kwalifikacji zdobytych w Niemczech w ramach rocznego pobytu stypendialnego.
Uwaga:
 • Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD (p. www.funding-guide.de).
 • Kandydaci posiadający zapewnienie z niemieckiego ośrodka przyjmującego, iż dotychczasowe przygotowanie i wiedza są wystarczające do odbycia studiów podyplomowych lub typu „Master” powinni je dołączyć do wniosku.
 • Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
 • organizatorzy proszą koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na stronie www.daad.pl!
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2015 (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Informacje pochodzą ze strony www.daad.pl

Kontakt

DAAD
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa


www.daad.pl