Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • online1
 • cały świat7
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Irlandia1
 • Holandia1
 • Szwecja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAD

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2013

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAD informuje o możliwości otrzymania stypendiów na pobyt studyjny dla absolwentów wszystkich kierunków

Stypendia te umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających („Master-Studium”) i uzyskanie tytułu magistra („Master”) lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech. W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni.

Czas trwania stypendium:

od 10 do 24 miesięcy – minimum 1 rok akademicki
Rozpoczęcie stypendium możliwe od 1 października 2014.

Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie. Stypendyści otrzymują również dodatkowe świadczenia.

Warunki ubiegania się o stypendium:

 1. O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra. Stypendium to nie obejmuje doktorantów, którzy mogą ubiegać się o stypendia na pobyty badawcze.
 2. Przedstawienie osiągnięć w czasie studiów oraz naukowych i osobistych umotywowań dla pobytu studyjnego w Niemczech.
 3. Kandydaci muszą samodzielnie ubiegać się o dopuszczenie do wybranych studiów na niemieckiej uczelni.
 4. Dobra znajomość języka niemieckiego jest – szczególnie w przypadku kierunków humanistycznych – warunkiem przyjęcia na studia w Niemczech. Wyjątki możliwe tylko gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia z angielskim językiem wy kładowym.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(prosimy złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach w następującej kolejności)

 1. Formularz DAAD (patrz formularz online): form.daad.pl.
 2. Szczegółowy życiorys (CV).
 3. Wydruk strony internetowej niemieckiej uczelni zawierający konkretne informacje dotyczące nazwy wybranego kierunku studiów, przewidywanego planu studiów (czas ich trwania) oraz opłat za studia.
 4. Szczegółowe i precyzyjne uzasadnienie, do czego służy zaplanowane uczestnictwo w studiach podyplomowych bądź magisterskich z opisem dotychczasowych studiów w Polsce.
 5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: gutachten.daad.pl. Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
 6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub angielskiego.
 7. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału najęzyk niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
 8. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów (np. licencjat/inżynier, magister) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu z wykazem ocen (w języku angielskim). Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu!
 9. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister): kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia polskiego oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do 31 lipca 2014 roku.
 10. Lista publikacji (ewentualnie).

Uwaga:
Aplikacja możliwa tylko na formularzu online.
Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi oraz z szczegółowym opisem stypendium!

Termin składania dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2013
(decyduje data wpłynięcia wniosku).

Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD),
ul. Czeska 24/2,
03-902 Warszawa.

Ze względu na duże zainteresowanie stypendium, wnioski oceniane będą przez wstępna komisję kwalifikacyjną. Autorzy pozytywnie rozpatrzonyc wniosków zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do DAAD w Warszawie.

Informacja pochodzi ze strony: www.daad.pl

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAD
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa
tel. 22 617 48 47
daad@daad.pl
www.daad.pl