Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Irlandia1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • online1
 • cały świat7
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2012

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

Cel:

Stypendia te umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających („Master-Studium”) i uzyskanie tytułu magistra („Master”) lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania stypendium:

W zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od 10 do 24 miesięcy (minimum 1 rok akademicki). Wszystkie stypendia przyznawane są początkowo na jeden rok akademicki i po osiągnięciu dobrych wyników mogą być na wniosek kandydata przedłużone do końca danych studiów.

Wysokość stypendium:

750 euro miesięcznie. Stypendyści otrzymują również dodatkowe świadczenia.

Warunki ubiegania się o stypendium:

– O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra. Stypendium to nie obejmuje doktorantów, którzy mogą ubiegać się o stypendia na pobyty badawcze.

– Bardzo istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest, obok osiągnięć w czasie studiów, przekonywujące przedstawienie naukowych i osobistych umotywowań dla pobytu studyjnego w Niemczech.

– Kandydaci muszą samodzielnie ubiegać się o dopuszczenie do wybranych studiów na niemieckiej uczelni.

– Zaświadczenie wydane przez uczelnię o przyjęciu na wybrane przez kandydata studia należy dołączyć do podania o stypendium lub przedłożyć DAAD w Bonn przed rozpoczęciem pobytu studyjnego. Od tego dokumentu uzależnione jest wypłacenie przyznanego stypendium.

– Dobra znajomość języka niemieckiego jest – szczególnie w przypadku kierunków humanistycznych – warunkiem przyjęcia na studia w Niemczech. Wyjątki możliwe są tylko wtedy, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia z angielskim językiem wykładowym.

– Limit wieku kandydata: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.

– Jeśli czterosemestralne studia typu Master na niemieckiej uczelni przewidują semestralny pobyt na jednej z uczelni w innym kraju UE, to stypendium DAAD będzie nadal wypłacane. W przypadku studiów typu Master, które przewidują dłuższy niż semestralny pobyt na uczelniach innych krajów, DAAD wypłaca stypendium tylko na czas studiów odbytych w Niemczech.

– Kandydaci proszeni są o wybranie 3 uczelni i wpisanie do formularza aplikacyjnego oraz o dołączenie wydruku strony internetowej opisującej wybrany kierunek studiów każdej z tych uczelni.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:

1. Formularz DAAD (patrz formularz online):
http://www.daad.pl/pl/10752/index.html
2. Szczegółowy życiorys (CV).
3. Wydruk strony internetowej niemieckiej uczelni zawierający konkretne informacje dotyczące nazwy wybranego kierunku studiów, przewidywanego planu studiów (czas ich trwania) oraz opłat za studia.
4. Szczegółowe i precyzyjne uzasadnienie, do czego służy zaplanowane uczestnictwo w studiach podyplomowych bądź magisterskich z opisem dotychczasowych studiów w Polsce.
5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.doc
Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego: test onDaF lub zaświadczenie na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis), w przypadku gdy na uczelni nie ma możliwości przeprowadzenia testu onDaF. Kandydaci, którzy przeprowadzają studia w języku angielskim dołączają oprócz
zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego (lub braku znajomości tego języka) także kopię oficjalnego amerykańskiego lub angielskiego dyplomu: TOEFL, IELTS lub Cambridge ESOL (liczbę wymaganych punktów ustalają niemieckie uczelnie) albo zaświadczenie o znajomości języka angielskiego wystawione na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis) przez lektora języka angielskiego z macierzystej uczelni. Stypendystów podejmujących magisterskie studia uzupełniające lub studia podyplomowe na niemieckich uczelniach w języku angielskim, nie znających języka niemieckiego lub ze słabą jego znajomością (poniżej poziomu B2), DAAD zaprasza przed rozpoczęciem stypendium do uczestnictwa w dwumiesięcznym (sierpień/wrzesień), obowiązkowym kursie języka niemieckiego w jednym z instytutów językowych w Niemczech. Stypendysta nie ponosi za ten kurs żadnych kosztów.
7. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
8. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski.
Uwaga: DAAD prosi o nie kopiować indeksu!
9. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister): kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia polskiego oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do 31 lipca 2013 roku.
10. Lista publikacji (ewentualnie).

Uwaga:

– Aplikacja możliwa tylko na formularzu online (patrz www.daad.pl).
– Zapewnienie z niemieckiego ośrodka przyjmującego, że dotychczasowe przygotowanie i wiedza są w zasadzie wystarczające, aby kandydat mógł uczestniczyć w wybranych studiach podyplomowych lub magisterskich uzupełniających („Master”) nie jest konieczne, ale zwiększa szansę uzyskania stypendium.
– Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
– Należy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi!

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:

15 listopada 2012 (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Wnioski należy kierować pod adres:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.

Z powodu dużej ilości wniosków najpierw odbywa się kwalifikacja wstępna. O jej wyniku kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w styczniu 2013.
Kandydaci, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez wstępna komisję kwalifikacyjną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do DAAD w Warszawie (koniec stycznia 2013). Powiadomienie o wyniku kwalifikacji końcowej zostanie przesłane do kandydatów z Bonn do końca kwietnia 2013.

Informacje pochodzą ze strony www.daad.pl

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa
tel. 22 617 48 47
daad@daad.pl
www.daad.pl