Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci10
 • absolwenci6
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka4
 • prawo3
 • języki obce1
 • różne13
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • nauki humanistyczne/społeczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Nowa Zelandia1
 • Austria3
 • Turcja1
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone5
 • Republika Południowej Afryki1
 • Singapur1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia1
 • cały świat4
 • Niemcy3
 • Włochy2
 • Francja1
 • Australia1
 • Rumunia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Europa2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa4
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAD

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2013

Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAD informuje o ofercie stypendialnej na pobyty badawcze dla doktorantów – Forschungsstipendien für Doktoranden

A. Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów
badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.

B. Stypendia umożliwiają doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z niemieckich
uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych
przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych. Organizatorzy zwracają uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. międzynarodowe studia doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max -Planck-Research-Schools).

Czas trwania stypendium:

A.
Od 1 do 6 miesięcy; okres odbywania stypendium od 01.06.2014 do 31.01.2015.
Od 7 do 10 miesięcy; w okresie roku akademickiego od 01.10.2014 do 31.07.2015.

B.
Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech udzielane jest maksymalnie na okres 3 lat, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, okres ten może być przedłużony do 4 lat. Stypendium udzielane jest najpierw na okres jednego roku i przedłużane w zależności od osiągniętych przez ten czas wyników.

Wysokość stypendium: 1.000 euro miesięcznie + inne dodatkowe świadczenia.

Warunki uzyskania stypendium:

 1. O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
 2. Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu.
 3. Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego.
 4. Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce:„Zusätzliche Hinweise für DAAD Forschungsstipendien für Bewerber aus medizinischen Fachbereichen” – dostępna w internecie pod adresem: www.daad.de/extrainfo.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
Dokumenty należy złożyć w trzech oddzielnych kompletach w następującej kolejności.

 1. Formularz DAAD. Ubieganie się o stypendium na pobyt badawczy możliwe jest tylko za pośrednictwem portalu DAAD. Patrzmwww.daad.pl.
 2. Szczegółowy życiorys (CV).
 3. Czas i miejsce pobytu dokładnie sprecyzowane
 4. Opis projektu badawczego sporządzony przez kandydata: Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu badawczego w Niemczech z opisem dotychczasowych badań w Polsce. Osoby ubiegające się o stypendium na cały doktorat w Niemczech muszą przedstawić szczegółowy zarys pracy doktorskiej i plan czasowy badań naukowych uzgodniony z niemieckim promotorem. (Punkt ten jest najważniejszym kryterium wyboru).
 5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: gutachten.daad.pl. Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu. Kandydaci ubiegający się o stypendium na napisanie całego doktoratu w Niemczech dołączają dwie opinie od nauczyciela akademickiego, z czego przynajmniej jedna powinna być z macierzystej polskiej uczelni.
 6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub angielskiego. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego i angielskiego nie musi być przedłożone przez kandydatów ubiegających się o stypendium na krótkie pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy).
 7. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Punkt ten nie dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o stypendium na krótkie pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy).
 8. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów zarówno I jak i II stopnia (np. licencjat/inżynier, magister) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu z wykazem ocen (w języku angielskim). Uwaga: nie należy kopiować indeksu!
 9. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier oraz magister): kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do 31 lipca 2014 roku.
 10. Zaproszenie i zaświadczenie o opiece naukowej na czas pobytu w Niemczech od niemieckiego nauczyciela akademickiego. W przypadku kandydatów ubiegający się o stypendium na cały doktorat w Niemczech zaproszenie od niemieckiego promotora pracy doktorskiej musi zawierać opinię o zamierzonym projekcie badawczym.
 11. Lista publikacji (ewentualnie).

Uwaga:

 1. Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów powinni w tym roku po raz pierwszy aplikować za pośrednictwem nowego portalu DAAD.
 2. Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem: 15 listopada 2013 (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD,
ul. Czeska 24/2,
03-902 Warszawa.

Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Z powodu dużej ilości wniosków odbywa się najpierw kwalifikacja wstępna.

Informacje pochodzą ze strony: www.daad.pl.

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAD
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa
tel. 22 617 48 47
daad@daad.pl
www.daad.pl