Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci15
 • doktoranci15
 • naukowcy13
 • inni11
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura1
 • różne19
 • sztuka/muzyka7
 • literatura1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Czechy3
 • Kanada1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja3
 • cały świat7
 • Węgry4
 • Włochy3
 • Turcja1
 • Australia1
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa5
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2012

Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów

Cel:
A. Stypendia umożliwiają doktorantom przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych, połączonych z pracą doktorską w Polsce albo przeprowadzenie projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
B. Stypendia umożliwiają młodym naukowcom przeprowadzenie prac badawczych w ramach doktoratu na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych.
Organizator zwraca uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. międzynarodowe studia doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max-Planck-Research-Schools). Bliższe informacje dostępne są na stronie: www.daad.de/deutschland/de/2.2.8.html

Czas trwania stypendium:
A. Od 1 do 6 miesięcy; okres odbywania stypendium od 01.06.2013 do 31.01.2014.
Od 7 do 10 miesięcy; w okresie roku akademickiego od 01.10.2013 do 31.07.2014.
Ostateczną decyzję o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna w Bonn.
B. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech udzielane jest maksymalnie na okres 3 lat, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, okres ten może być przedłużony do 4 lat. Stypendium udzielane jest najpierw na okres jednego roku i przedłużane w zależności od osiągniętych przez ten czas wyników.

Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie dla absolwentów tuż po uzyskaniu dyplomu lub 1.000 euro dla doktorantów z 2-letnim stażem naukowym/inne dodatkowe świadczenia.

Warunki uzyskania stypendium:

 • O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium ukończą studia z dyplomem i uzyskają tytuł magistra.
 • Limit wieku kandydata: nie ma, ale złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu.
 • Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego.
 • Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce: „Zusätzliche Hinweise für DAAD-Forschungsstipendien für Bewerber aus medizinischen Fachbereichen” – dostępna w internecie pod adresem: www.daad.de/extrainfo/

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(DAAD prosi złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD (patrz formularz online): www.daad.pl/pl/10752/index.html
2. Szczegółowy życiorys (CV).
3. Opis projektu badawczego sporządzony przez kandydata: Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu badawczego w Niemczech z opisem dotychczasowych badań w Polsce. Osoby ubiegające się o stypendium na cały doktorat w Niemczech muszą przedstawić szczegółowy zarys pracy doktorskiej i plan czasowy badań naukowych uzgodniony z niemieckim promotorem. (Punkt ten jest najważniejszym kryterium wyboru.)
4. Opinie od dwóch nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym co najmniej doktora, przynajmniej jedna opinia z macierzystej polskiej uczelni, informujące o kwalifikacjach kandydata i oceniające jego projekt badawczy, obydwie sporządzone na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.doc
Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu. Kandydaci ubiegający się o krótkie pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy) dołączają tylko jedną opinię od nauczyciela akademickiego z macierzystej uczelni.
5. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego: test onDaF lub zaświadczenie na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis), w przypadku gdy na uczelni nie ma możliwości przeprowadzenia testu onDaF. Kandydaci, którzy przeprowadzają prace badawcze w języku angielskim dołączają oprócz zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego (lub braku znajomości tego języka) także kopię oficjalnego amerykańskiego lub angielskiego dyplomu: TOEFL, IELTS lub Cambridge ESOL (liczbę wymaganych punktów ustalają niemieckie uczelnie) albo zaświadczenie o znajomości języka angielskiego wystawione na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis) przez lektora języka angielskiego z macierzystej uczelni.
Stypendystów ze stypendium na pobyt badawczy dłuższy niż 6 miesięcy, nie znających języka niemieckiego lub ze słabą jego znajomością (poniżej poziomu B2), DAAD zaprasza przed rozpoczęciem stypendium do uczestnictwa w dwumiesięcznym (sierpień/wrzesień), obowiązkowym kursie języka niemieckiego w jednym z instytutów językowych w Niemczech. Stypendysta nie ponosi za ten kurs żadnych kosztów.
Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego i angielskiego nie musi być przedłożone przez kandydatów ubiegających się o stypendium na krótkie pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy).
6. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
Punkt ten nie dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o stypendium na krótkie pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy).
7. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski.
Uwaga: Nie należy kopiować indeksu!
8. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (magister): kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do 31 lipca 2013 roku.
9. Zaproszenie i zaświadczenie o opiece naukowej na czas pobytu w Niemczech od niemieckiego nauczyciela akademickiego. W przypadku kandydatów ubiegający się o stypendium na cały doktorat w Niemczech zaproszenie od niemieckiego promotora pracy doktorskiej musi zawierać opinię o zamierzonym projekcie badawczym.
10. Lista publikacji (ewentualnie).

Uwaga:

 • Aplikacja możliwa tylko na formularzu online (patrz www.daad.pl).
 • Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
 • DAAD prosi koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi!

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem: 15 listopada 2012 (decyduje data wpłynięcia wniosku). Wnioski należy kierować pod adres: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.

Informacje pochodzą ze strony www.daad.pl

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa


www.daad.pl