Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • cały świat7
 • Norwegia1
 • online1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2013

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej
Forschungsstipendien für Doktoranden – Deutsche Minderheit

Cel:

Stypendia skierowane są do doktorantów polskich uczelni, którzy przynależą do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce. Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.

Czas trwania stypendium:
Od 1 do 6 miesięcy
Okres odbywania stypendium od 01.06.2014 do 31.01.2015.

Wysokość stypendium:
1.000 euro miesięcznie / inne dodatkowe świadczenia.

Warunki uzyskania stypendium:
O stypendium mogą ubiegać się wysoko wykwalifikowani absolwenci przynależący do niemieckiej
mniejszości narodowej w Polsce, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł
magistra.
Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu.
Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku
badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w
instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość
języka angielskiego.
Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce:
„Zusätzliche Hinweise für DAAD – Forschungsstipendien für Bewerber aus medizinischen
Fachbereichen” – dostępna w internecie pod adresem: www.daad.de/extrainfo.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach)

 1. Formularz DAAD. Ubieganie się o stypendium na pobyt badawczy możliwe jest tylko za pośrednictwem portalu DAAD.  www.daad.pl.
 2. Szczegółowy życiorys (CV).
 3. Czas i miejsce pobytu dokładnie sprecyzowane.
 4. Opis projektu badawczego sporządzony przez kandydata: Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu badawczego w Niemczech z opisem dotychczasowych badań w Polsce. Osoby ubiegające się o stypendium na cały doktorat w Niemczech muszą przedstawić szczegółowy zarys pracy doktorskiej i plan czasowy badań naukowych uzgodniony z niemieckim promotorem. Punkt ten jest najważniejszym kryterium wyboru.
 5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie:gutachten.daad.pl. Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
 6. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów zarówno I jak i II stopnia (np. licencjat/inżynier, magister) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu z wykazem ocen (w języku angielskim).
 7. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier oraz magister):kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do 31 lipca 2014 roku.
 8. Zaproszenie i zaświadczenie o opiece naukowej na czas pobytu w Niemczech od niemieckiego nauczyciela akademickiego. W przypadku kandydatów ubiegający się o stypendium na cały doktorat w Niemczech zaproszenie od niemieckiego promotora pracy doktorskiej musi zawierać opinię o zamierzonym projekcie badawczym.
 9. Lista publikacji (ewentualnie).

Uwaga:
O stypendium mogą ubiegać się tylko osoby, które przynależą do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce. Prosimy kandydatów o wpisanie na stronie tytułowej wniosku (w prawym górnym rogu) „Deutsche Minderheit”.
Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów powinni w tym roku po raz pierwszy aplikować za pośrednictwem nowego portalu DAAD. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.daad.pl przy opisie danego programu stypendialnego. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem DAAD w Warszawie.
Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2013 (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD),
ul. Czeska 24/2,
03-902 Warszawa

Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Z powodu dużej ilości wniosków odbywa się najpierw kwalifikacja wstępna. O jej wyniku kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez biuro DAAD w Warszawie. W marcu 2014 roku komisja w Bonn dokona ostatecznego wyboru kandydatów. Listy informujące o wyniku tej kwalifikacji dotrą do kandydatów bezpośrednio z Bonn.

Informacje pochodzą ze strony:
http://www.daad.pl

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Czeska 24/2
03-902 Warszawa


www.daad.pl