Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci11
 • absolwenci16
 • doktoranci15
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • projektowanie/architektura1
 • różne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • Włochy3
 • Turcja1
 • Australia1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Czechy4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze w Niemczech

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2015

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze w Niemczech

Stypendia umożliwiają doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
Czas trwania stypendium:
Od 1 do 6 miesięcy; okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2016 do 31.01.2017.
Ostateczną decyzję o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna. Stypendium nie może zostać przedłużone.
Wysokość stypendium:
1.000 euro miesięczne, inne dodatkowe świadczenia

Warunki uzyskania stypendium:
 • O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
 • O stypendium mogą się ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. Postdoc).
 • Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu. Osoby z tytułem doktora – najpóźniej 4 lata po ukończeniu studiów doktoranckich.
 • Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego.
 • Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce dostępnej pod adresem: www.daad.de/extrainfo.
Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać:
(Należy złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach (powinien być to wydruk z portalu
DAAD) w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD (złożenie aplikacji możliwe jedynie poprzez portal DAAD: www.fundingguide.de).
Dodatkowe informacje także na stronie www.daad.pl.
2. Szczegółowy życiorys (CV) (maks. 3 str.).
3. Czas i miejsce pobytu dokładnie sprecyzowane.
4. Opis projektu badawczego: Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu badawczego w Niemczech z opisem dotychczasowych badań w Polsce (uzgodniony z niemieckim partnerem naukowym) (maks. 10 str.). (Punkt ten jest najważniejszym kryterium wyboru).
5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego (w zaklejonej kopercie) z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym m.in. na stronie: www.funding-guide.de
Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego. (p. Informacje ogólne – Egzaminy / zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego).
7. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów zarówno I, II oraz III stopnia (jeśli dotyczy) – licencjat/inżynier, magister, doktorat (jeśli dotyczy) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu z wykazem ocen (w języku angielskim).
Uwaga: Nie należy nie kopiować indeksu!
8. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier, magister, doktorat – jeśli dotyczy): kserokopia polskiego oryginału oraz tłumaczenie (samodzielne) polskiego oryginału na język niemiecki lub angielski. Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do dnia rozpoczęcia stypendium.
9. Zaproszenie i zaświadczenie o opiece naukowej na czas pobytu w Niemczech od niemieckiego nauczyciela akademickiego. Z zaproszenia powinno wynikać, iż osoba zapraszająca zapoznała się z projektem badawczym kandydata i udostępnia mu miejsce do prowadzanie badań.
10. Lista publikacji (ewentualnie) (maks. 10 str.).
11. Zaświadczenie o dopuszczeniu do studiów doktoranckich w Polsce (jeśli kandydat jest
uczestnikiem studiów doktoranckich, nie dotyczy postdocs).

Uwaga:
 • Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD (p. www.funding-guide.de).
 • Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
 • Należy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na stronie www.daad.pl!
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2015 (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Z powodu dużej ilości
wniosków odbywają się dwa etapy kwalifikacyjne. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach
rekrutacji poprzez portal DAAD.
informacje pochodzą ze strony www.daad.pl

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa

daad@daad.pl